ciRappucceytikaL

 

n'aLLi vazagkiya koTai :aTi 104 -107


n'aTTOr uvappa, n'aTaip parikAram
muTTAtu koTutta, munai viLagku taTak kai,
tuLi mazai poziyum vaLi tujcu n'eTug kOTTu
n'aLi malai n'ATan, n'aLLiyum; n'aLi cinai