ciRupAN ARRuppaTai
(oymAn n'ATTu n'alliyakkOTanai iTaikkazi n'ATTu n'allUr n'attattanAr pATiyatu)

 

vEniRkAlam

maNi malaip paNait tOL mA n'ila maTan'tai
aNi mulait tuyalvarUum Aram pOla,
celpunal uzan'ta cEy varal kAnyARRu,
kolkarai n'aRum pozil kuyil kuTain'tu utirtta
putup pUj cemmal cUTi, puTai n'eRittu,               5
katuppu virittanna kAz aka n'uNagku aRal
ayil uruppanaiya Aki, aitu n'aTan'tu,
veyil uruppuRRa vem paral kizippa,
vEnil n'inRa vem pata vazi n'AL
kAlai jAyiRRuk katir kaTAvuRuppa,                10
pAlai n'inRa pAlai n'eTu vazic
curan mutal marAatta vari n'izal acaii

 

azaku mikka viRaliyaruTan iLaippARum iravalan


aitu vIz iku peyal azaku koNTu, aruLi,
n'ey kanin'tu iruLiya katuppin; katuppu ena,
maNivayin kalApam, parappi, pala uTan               15
mayil, mayiR kuLikkum cAyal; cAay
uyagku n'Ay n'Avin n'al ezil acaii,
vayagku izai ulaRiya aTiyin; aTi toTarn'tu,
Irn'tu n'ilam tOyum irum piTit taTak kaiyin,
cErn'tu uTan ceRin'ta kuRagkin, kuRagku ena,           20
mAl varai ozukiya vAzai: vAzaip
pU enap polin'ta Oti; Oti,
n'aLic cinai vEgkai n'ALmalar n'acci,
kaLic curumpu araRRum cuNagkin cuNagku pitirn'tu,
yANark kOgkin avir mukai eLLi,              25
pUN akattu oTugkiya vem mulai; mulai ena,
vaN kOL peNNai vaLartta n'ugkin
in cERu ikutarum eyiRRin; eyiRu ena,
kullai am puRavil kuvi mukai avizn'ta
mullai cAnRa kaRpin; mel iyal;                30
maTa mAn n'Okkin vAL n'utal viRaliyar
n'aTai melin'tu acaiiya n'al men cIRaTi
kallA iLaiyar mellat taivara,
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
in kural cIRiyAz iTavayin tazIi,                35
n'aivaLam pazun'iya n'ayam teri pAlai
kai val pANmakan kaTan aRin'tu iyakka,
iyagkA vaiyattu vaLLiyOr n'acaii,
tuni kUr evvamoTu tuyar ARRuppaTuppa,
munivu ikan'tirun'ta mutu vAy iravala!               40

 

vajci mAn'akarin ciRappu


kozu mIn kuRaiya otugki, vaL itazk
kazun'Ir mEyn'ta kaya vAy erumai
paig kaRi n'ivan'ta palavin n'Izal,
majcaL mel ilai mayirp puRam taivara,
viLaiyA iLag kaL n'ARa, melkupu peyarA,             45
kuLavip paLLip pAyal koLLum
kuTa pulam kAvalar marumAn onnAr
vaTa pula imayattu, vAgku vil poRitta
ezu uRaz tiNi tOL, iyal tErk kuTTuvan
varu punal vAyil vajciyum vaRitE: atAanRu,           50

 

tamiz n'ilai peRRa maturaiyin mANpu


n'aRavu vAy uRaikkum n'Aku mutir n'uNavattu
aRai vAyk kuRun' tuNi ayil uLi poruta
kai punai ceppam kaTain'ta mArpin,
cey pUg kaNNi cevimutal tirutti,
n'On pakaTTu umaNar ozukaiyoTu van'ta             55
makAar anna man'ti, maTavOr
n'akAar anna, n'aLi n'Ir muttam
vAL vAy erun'tin vayiRRakattu aTakki,
tOL puRam maRaikkum, n'al kUr n'ucuppin,
uLar iyal aimpAl umaTTiyar InRa               60
kiLar pUN putalvaroTu kilukili ATum
tattu n'Ir varaippin koRkaik kOmAn;
ten pulam kAvalar marumAn; onnAr
maN mARu koNTa, mAlai veN kuTai,
kaN Ar kaNNi, kaTun' tErc ceziyan;             65
tamiz n'ilaipeRRa, tAgku aru marapin
makiz n'anai, maRukin maturaiyum vaRitE; atAanRu,

 

uRan'taiyin ciRappu


n'aRu n'Irp poykai aTaikarai n'ivan'ta
tuRu n'Irk kaTampin tuNai Ar kOtai,
Ovattu anna uNtuRai marugkil               70
kOvattu anna kogku cErpu uRaittalin,
varu mulai anna vaN mukai uTain'tu,
tiru mukam avizn'ta teyvat tAmarai,
Acu il agkai arakkut tOyn'tanna
cEyitaz potin'ta cem pon koTTai,             75
Ema in tuNai tazIi, iRaku uLarn'tu,
kAmaru tumpi kAmaram ceppum
taN paNai tazIiya taLarA irukkaik
kuNa pulam kAvalar marumAn onnAr
Ogku eyil katavam urumuc cuval coRiyum 80
tUgku eyil eRin'ta toTi viLagku taTakkai,
n'ATA n'al icai, n'al tErc cempiyan
OTAp pUTkai uRan'taiyum vaRitE: atAanRu,

 

Ezu vaLLalkaLin ciRappu


vAnam vAytta vaLa malaik kavA an
kAna majjaikkuk kaligkam n'alkiya               85
arun' tiRal aNagkin Aviyar perumakan,
perug kal n'ATan, pEkanum; curumpu uNa
n'aRu vI uRaikkum n'Aka n'eTu vazic
ciRu vI mullaikkup perun' tEr n'alkiya,
piRagku veL aruvi vIzum cAral                90
paRampin kOmAn, pAriyum; kaRagku maNi
vAl uLaip puraviyoTu vaiyakam, maruLa,
Ira n'al mozi, iravalarkku In'ta,
azal tikazn'tu imaikkum ajcu varu n'eTu vEl,
kazal toTit taTak kai, kAriyum; n'izal tikaz            95
n'Ilam, n'Akam n'alkiya, kaligkam
Al amar celvaRku amarn'tanan koTutta,
cAvam tAgkiya cAn'tu pular tiNi tOL,
Arva n'an mozi, Ayum; mAl varaik
kamaz pUj cAral kaviniya n'elli                       100
amiztu viLai tIm kani auvaikku In'ta,
uravuc cinam kanalum oLi tikaz n'eTuvEl,
aravak kaTal tAnai, atikanum; karavAtu,
n'aTTOr uvappa, n'aTaip parikAram
muTTAtu koTutta, munai viLagku taTak kai, 105
tuLi mazai poziyum vaLi tujcu n'eTug kOTTu
n'aLi malai n'ATan, n'aLLiyum; n'aLi cinai
n'aRum pOtu kajaliya n'Aku mutir n'Akattuk
kuRum poRai, n'al n'ATu kOTiyarkku In'ta,
kArik kutiraik kAriyoTu malain'ta                       110
Orik kutirai, Oriyum; ena Agku,
ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL
ezuvar pUNTa Ikaic cen' n'ukam,

 

n'alliyakkOTanin talaimaic ciRappu


viri kaTal vEli viyalakam viLagka,
oru tAn tAgkiya uranuTai n'On tAL 115
n'aRu vI n'Akamum akilum Aramum
tuRai ATu makaLirkkut tOL puNai Akiya
poru punal tarUum, pOkku aru marapin,
tol mA ilagkaik karuvoTu peyariya
n'al mA ilagkai mannaruLLum,                   120
maRu inRi viLagkiya vaTu il vAy vAL,
uRu pulit tuppin, Oviyar perumakan
kaLiRRut tazumpu irun'ta kazal tayagku tirun'tu aTi,
piTik kaNam citaRum peyal mazait taTak kai,
pal iyak kOTiyar puravalan pEr icai 125
n'alliyakkOTanai n'ayan'ta koLkaiyoTu,

 

puravalaniTam paricupeRac cenRa vitam


tAgku aru marapin tannum, tan'tai
vAn poru n'eTu varai vaLanum, pATi,
mun n'AL cenRanam Aka

 

varuttam pOkkiya vaNmaic ciRappu


                      in' n'AL,
tiRavAk kaNNa cAy cevik kuruLai              130
kaRavAp pAl mulai kavartal n'OnAtu,
puniRRu n'Ay kuraikkum pullen aTTil
kAz cOr, mutu cuvark kaNac cital aritta,
pUzi pUtta puzal kALAmpi:
olku paci uzan'ta oTugku n'uN marugkul,             135
vaLaik kai, kiNai makaL vaL ukirk kuRaitta
kuppai vELai uppu ili ven'tatai,
maTavOr kATci n'ANi, kaTai aTaittu,
irum pEr okkaloTu orugku uTan micaiyum
azi paci varuttam vITa; pozi kavuL,               140
taRukaN pUTkai, tayagku maNi marugkin,
ciRu kaN yAnaiyoTu perun' tEr eyti;
yAm avaN n'inRum varutum.

 

eyiRpaTTinattil kiTaikkum poruLkaL


                           n'Iyirum,
ivaN n'ayan'tu irun'ta irum pEr okkal
cemmal uLLamoTu, celkuvir Ayin,             145
alai n'Irt tAzai annam pUppavum,
talai n'AL cerun'ti tamaniyam maruTTavum,
kaTujcUl muNTakam katir maNi kazAalavum,
n'eTug kAl punnai n'ittilam vaippavum,
kAnal veN maNal kaTal ulAy n'imirtara,            150
pATal cAnRa n'eytal n'eTu vazi,
maNi n'Ir vaippu, matiloTu peyariya,
pani n'Irp paTuvin, paTTinam paTarin
Ogku n'ilai oTTakam tuyil maTin'tanna
vIgkutirai koNarn'ta virai mara viRakin             155
karum pukaic cen' tI mATTi, perun' tOL,
mati EkkaRUum mAcu aRu tiru mukattu,
n'uti vEl n'Okkin, n'uLaimakaL aritta
pazam paTu tERal paratavar maTuppa,
kiLai malarp paTappaik kiTagkil kOmAn,            160
taLai aviz teriyal takaiyOR pATi,
aRal kuzal pANi tUgkiyavaroTu,
vaRal kuzal cUTTin, vayin vayin peRukuvir:

 

vElUr vaLamum eyinar virun'tum


pain' n'anai avarai pavazam kOppavum,
karu n'anaik kAyAk kaNa mayil avizavum,            165
kozug koTi mucuNTai koTTam koLLavum,
cezug kulaik kAn'taL kai viral pUppavum,
kollai n'eTu vazik kOpam Uravum,
mullai cAnRa mullai am puRavin,
viTar kAl aruvi viyal malai mUzkic               170
cuTar kAlmARiya cevvi n'Okki,
tiRal vEl n'utiyin pUtta kENi,
viRal vEl venRi, vElUr eytin
uRu veyiRku ulaiiya uruppu avir kurampai
eyiRRiyar aTTa in puLi vej cORu,              175
tEmA mEnic cil vaLai AyamoTu
AmAn cUTTina amaivarap peRukuvir.

 

AmUr vaLamum uzavar virun'tum


n'aRum pUg kOtai toTutta n'AL cinaik
kuRug kAl kAjcik kompar ERi,
n'ilai arug kuTTam n'Okki, n'eTitu irun'tu,            180
pulavuk kayal eTutta pon vAy maNic ciral
vaL ukir kizitta vaTu Az pAcaTai,
muL arait tAmarai mukiz viri n'ALpOtu
kogku kavar n'Ilac ceg kaN cEval
mati cEr aravin mAnat tOnRum                185
marutam cAnRa marutat taN paNai,
an'taNar arukA, arug kaTi viyal n'akar,
am taN kiTagkin, avan AmUr eytin
valam paTa n'aTakkum vali puNar eruttin
uran kezu n'On pakaTTu uzavar tagkai,             190
piTik kai anna pinnu vIz ciRupuRattut
toTik kai makaTUu, maka muRai taTuppa,
irug kAz ulakkai irumpu mukam tEytta
avaippu mAN arici amalai veN cORu,
kavait tAL alavan kalavaiyoTu peRukuvir.           195

 

n'alliyak kOTanin mUtUr aNmaiyatu enRu aRivittal


eri maRin'tanna n'Avin, ilagku eyiRRu,
karu maRik kAtin, kavai aTip pEymakaL
n'iNan uNTu ciritta tORRam pOla,
piNan ukaittuc civan'ta pEr ukir, paNait tAL,
aNNal yAnai aruvi tukaL avippa,             200
n'IRu aTagku teruvin avan cARu ayar mUtUr
cEyttum anRu; ciRitu n'aNiyatuvE.

 

vAyilin ciRappu


porun'arkku Ayinum, pulavarkku Ayinum,
aru maRai n'Avin an'taNarkku Ayinum,
kaTavuL mAl varai kaN viTuttanna,              205
aTaiyA vAyil avan arug kaTai kuRuki

 

n'alliyakkOTan avaiyil vIRRirukkum kATci


avan kuNagkaLum avaRRai EttuvOrum


ceyn'n'anRi aRitalum, ciRRinam inmaiyum,
in mukam uTaimaiyum, iniyan Atalum,
ceRin'tu viLagku ciRappin aRin'tOr Etta;
ajcinarkku aLittalum, vej cinam inmaiyum, 210
AN aNi pukutalum, azipaTai tAgkalum,
vAL mIk kURRattu vayavar Etta;
karutiyatu muTittalum, kAmuRap paTutalum,
oru vazip paTAmaiyum, OTiyatu uNartalum,
ari Er uNkaN arivaiyar Etta;               215
aRivu maTam paTutalum, aRivu n'anku uTaimaiyum,
varicai aRitalum, varaiyAtu koTuttalum,
paricil vAzkkaip paricilar Etta;
pal mIn n'aTuvaN pAl mati pOla,
in n'akai AyamoTu irun'tOR kuRuki              220

 

yAz vAcittu, aracanaip pukazn'tu pATutal


paig kaN Ukam pAmpu piTittanna,
am kOTTuc ceRin'ta avizn'tu vIgku tivavin;
maNi n'iraittanna vanappin; vAy amaittu,
vayiRu cErpu ozukiya vakai amai akaLattu,
kAnak kumizin kani n'iRam kaTuppa,               225
pukaz vinaip polin'ta paccaiyoTu; tEm peytu,
amiztu potin'tu iliRRum, aTagku puri n'arampin;
pATu tuRai muRRiya payan teri kELvik
kUTu koL in iyam kural kural Aka,
n'Ul n'eRi marapin, paNNi, 'AnAtu,              230
mutuvOrkku mukiztta kaiyinai' enavum,
'iLaiyOrkku malarn'ta mArpinai' enavum
'ErOrkku n'izanRa kOlinai' enavum
'tErOrkku azanRa vElinai' enavum
n'I cila moziyA aLavai                   235

 

pANar mutaliyOrkku avan uNTi mutaliyana koTuttal


                   mAcu il,
kAmpu colittanna aRuvai uTIi,
pAmpu vekuNTanna tERal n'alki,
kA eriyUTTiya kavar kaNait tUNip
pU viri kaccaip pukazOn tanmun,
panivarai mArpan, payan'ta n'uN poruL              240
panuvalin vazAap pal vERu aTicil,
vAL n'iRa vicumpin kOLmIn cUzn'ta
iLag katir jAyiRu eLLum tORRattu
viLagku poRkalattil virumpuvana pENi,
AnA viruppin, tAn n'inRu UTTi,              245

 

n'alliyakkOTan aLikkum paricil


tiRal cAl venRiyoTu tevvup pulam akaRRi,
viRal vEl mannar man eyil murukki,
n'ayavar, pANar, punkaN tIrttapin,
vayavar tan'ta vAn kEz n'itiyamoTu;
paruva vAnattup pARkatir parappi                 250
uruva vAn mati UrkoNTAgku,
kUr uLi poruta vaTu Az n'On kuRaTTu
Aram cUzn'ta ayil vAy n'EmiyoTu,
citar n'anai murukkin cEN Ogku n'eTuj cinait
tatar piNi avizn'ta tORRam pOla,              255
uL arakku eRin'ta urukkuRu pOrvai,
karun' tozil vinaijar kaivinai muRRi,
Urn'tu peyar peRRa ezil n'aTaip pAkaroTu;
mA celavu ozikkum matanuTai n'On tAL
vAL mukap pANTil valavanoTu; tarIi,             260
anRE viTukkum, avan paricil

 

n'alliyakkOTanatu pukazum paNpum


                          men tOL,
tukil aNi alkul, tuLagku iyal makaLir
akil uNa viritta am men kUn'talin,
maNi mayil kalApam majcu iTaip parappi,
tuNi mazai tavazum tuyal kazai n'eTug kOTTu,          265
eRin'tu urum iRan'ta ERRu aruj cenni,
kuRijcik kOmAn, koy taLirk kaNNi,
cel icai n'ilaiiya paNpin,
n'alliyakkOTanai n'ayan'tanir celinE.


oymAn n'ATTu n'alliyakkOTanai iTaikkazi n'ATTu
n'allUr n'attattanAr pATiyatu.


ciRupAN ARRuppaTai muRRum

 

tanip pATalkaL


aNi izaiyArkku Ar aNagku Aki, maRRu an' n'Oy
taNi marun'tum tAmE Am enpa-maNi miTai pUN
immen muzavin eyiRpaTTina n'ATan
cemmal cilai poruta tOL.                 1

n'eTu varaic can'tanam n'ejcam kuLirppap
paTum, aTum pAmpu Er marugkul-iTu koTi
OTiya mArpan uyar n'alliyakkOTan
cUTiya kaNNi cuTum.                     2