maragkaL

 

vEgkai : aTi 194


pukar iNar
vEgkaivI kaNTanna,