n'eTun'alvATai
(pANTiyan n'eTuj ceziyanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu)

 

kOvalar vATaiyAl tunpuRutal

vaiyakam panippa, valan Erpu vaLaii,
poyyA vAnam putup peyal pozin'tena,
Arkali munaiiya koTug kOl kOvalar
ERuTai ina n'irai vERu pulam parappi,
pulam peyar pulampoTu kalagki, kOTal               

5

n'ITu itazk kaNNi n'Ir alaik kalAva,
meyk koL perum pani n'aliya, palaruTan
kaik koL koLLiyar kavuL puTaiyUu n'aTugka
 

kUtirk kAla n'ilai


mA mEyal maRappa, man'ti kUra,
paRavai paTivana vIza, kaRavai                   10
kanRu kOL oziyak kaTiya vIci,
kunRu kuLirppanna kUtirp pAnAL

 

Urinatu cezippu


pun koTi mucuNTaip poRip puRa vAn pU,
pon pOl pIramoTu, putalputal malara;
paig kAR kokkin men paRait tozuti, 15
irug kaLi paran'ta Ira veN maNal,
cev vari n'AraiyOTu, ev vAyum kavara
kayal aRal etira, kaTum punal cAay:
peyal ulan'tu ezun'ta pogkal veN mazai
akal iru vicumpil tuvalai kaRpa; 20
am kaN akal vayal Ar peyal kalitta
vaN tOTTu n'ellin varu katir vaNagka;
muzu mutal kamukin maNi uRaz eruttin
kozu maTal avizn'ta kuzUuk koL perug kulai,
n'uN n'Ir teviLa vIgki, puTai tiraNTu, 25
teN n'Irp pacug kAy, cERu koLa muRRa;
n'aLi koL cimaiya, viravu malar, viyan kAk
kuLir koL cinaiya kurUut tuLi tUgka

 

muzuvali mAkkaL terukkaLil cuRRit tirital


mATam Ogkiya mallal mUtUr,
ARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,               30
paTalaik kaNNi, paru Er eRuzt tiNi tOL,
muTalai yAkkai, muzu vali mAkkaL
vaNTu mUcu tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
tuvalait taN tuLi pENAr, pakal iRan'tu,
iru kOTTu aRuvaiyar, vENTu vayin tiritara            35
 

mAlaik kAlattil peNkaL teyvattai vaNagkutal


veLLi vaLLi vIgku iRaip paNait tOL,
metten cAyal, muttu uRaz muRuval,
pUg kuzaikku amarn'ta En'tu ezil mazaik kaN,
maTavaral makaLir piTakaip peyta
cevvi arumpin, paig kAl pittikattu,              40
av itaz aviz patam kamaza, pozutu aRin'tu,
irumpu cey viLakkin Irn' tirik koLIi,
n'ellum malarum tUuy, kaitozutu,
mallal AvaNam mAlai ayara
 

kUtirkkAlam n'ilaipeRRamaiyAl n'Ern'ta viLaivukaL


manai uRai puRavin ceg kAl cEval               
45
inpuRu peTaiyoTu manRu tErn'tu uNNAtu,
iravum pakalum mayagki, kaiyaRRu,
matalaip paLLi mARuvana iruppa;
kaTiyuTai viyal n'akarc ciRu kuRun' tozuvar,
koL uRaz n'aRug kal, pala kUTTu maRuka;              50
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
ten pula marugkil cAn'toTu tuRappa;
kUn'tal, makaLir kOtai punaiyAr,
pal irug kUn'tal cil malar peymmAr,
taN n'aRun' takara muLari n'eruppu amaittu,               55
irug kAz akiloTu veL ayir pukaippa,
kai val kammiyan kavin peRap punain'ta
ceg kEz vaTTam curukki; koTun' taRi,
cilampi vAl n'Ul valan'tana tUgka;
vAn uRa n'ivan'ta mEl n'ilai marugkin,             60
vEnil paLLit tenvaLi tarUum
n'Er vAyk kaTTaLai, tiriyAtu, tiN n'ilaip
pOr vAy katavam tAzoTu tuRappa;
kallen tuvalai tUvalin, yAvarum
toku vAyk kannal taNNIr uNNAr,            65
pakuvAyt taTavil cen' n'eruppu Ara;
ATal makaLir pATal koLap puNarmAr,
taNmaiyin tirin'ta in kural tIm toTai,
kommai varu mulai vemmaiyil taTaii,
karug kOTTuc cIRiyAz paNNu muRai n'iRuppa;           70
kAtalarp pirin'tOr pulampa; peyal kanain'tu,
kUtir n'inRanRAl
 

araciyin araNmanai


manai vakutta muRai


pOtE, mAtiram

viri katir parappiya viyal vAy maNTilam,

iru kOl kuRin'ilai vazukkAtu, kuTakku Erpu,

oru tiRam cArA arai n'AL amayattu,            

75

n'Ul aRi pulavar n'uNNitin kayiRu iTTu,

tEem koNTu, teyvam n'Okki,

perum peyar mannarkku oppa, manai vakuttu-

 

kOpura vAyil


orugku uTan vaLaii Ogku n'ilai varaippin,
paru irumpu piNittu, cevvarakku urIi,            80
tuNai mAN katavam porutti, iNai mANTu,
n'ALoTu peyariya kOL amai vizumarattu,
pOtu aviz kuvaLaip putut piTi kAl amaittu
tAzoTu kuyinRa, pOr amai puNarppin,
kai val kammiyan muTukkalin, purai tIrn'tu,          85
aiyavi appiya n'ey aNi n'eTu n'ilai,
venRu ezu koTiyoTu vEzam cenRu puka,
kunRu kuyinRanna, Ogku n'ilai vAyil,
 

muRRamum munvAyilum


tiru n'ilai peRRa tItu tIr ciRappin,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,           90
n'eTu mayir ekinat tU n'iRa ERRai
kuRugkAl annamOTu ukaLum mun kaTai,
 

araNmanaiyil ezum OcaikaL


paNai n'ilai munaiiya pal uLaip puravi
pul uNAt teviTTum pulampu viTu kuraloTu,
n'ilavup payan koLLum n'eTu veN muRRattu,        

95

kimpurip paku vAy ampaNam n'iRaiya,
kalizn'tu vIz aruvip pATu viRan'tu, ayala
oli n'eTum pIli olka, mel iyal
kali mayil akavum vayir maruL in icai,
n'aLi malaic cilampin cilampum kOyil          100

 

an'tappurattin amaippu


yavanar iyaRRiya vinai mAN pAvai
kai En'tu ai akal n'iRaiya n'ey corin'tu,
parUut tiri koLIiya kurUut talai n'imir eri,
aRu aRu kAlaitORu, amaivarap paNNi,
pal vERu paLLitoRum pAy iruL n'Igka;          105
pITu kezu ciRappin perun'takai allatu,
ATavar kuRukA arug kaTi varaippin,
varai kaNTanna tOnRala, varai cErpu
vil kiTan'tanna koTiya, pal vayin,
veLLi anna viLagkum cutai urIi,           110
maNi kaNTanna mAt tiraL tiN kAz,
cempu iyanRanna ceyvu uRu n'eTuj cuvar,
uruvap pal pU oru koTi vaLaii,
karuvoTu peyariya kANpu in n'al il
 

araci paTuttirukkum vaTTak kaTTil


taca n'Anku eytiya paNai maruL n'On tAL,       
115
ikal mIkkURum, En'tu ezil vari n'utal,
porutu ozi, n'Akam ozi eyiRu aruku eRin'tu,
cIrum cemmaiyum oppa, vallOn
kUr uLik kuyinRa, Ir ilai iTai iTupu,
tUgku iyal makaLir vIgku mulai kaTuppap         120
puTai tiraNTirun'ta kuTatta, iTai tiraNTu,
uLLi n'On mutal porutti, aTi amaittu,
pEr aLavu eytiya perum peyarp pANTil

 

kaTTilinmEl amain'ta paTukkai


maTai mAN n'uN izai poliya, toTai mANTu,

muttuTaic cAlEkam n'ARRi, kuttuRuttu,       

125

pulip poRik koNTa pUg kEzt taTTattut

takaTu kaN putaiyak koLIi, tukaL tIrn'tu,

UTTuRu pal mayir viraii, vaya mAn

vETTam poRittu, viyan kaN kAnattu

mullaip pal pOtu uRaza, pU n'iraittu,        

130

mellitin virin'ta cEkkai

 

paTukkaiyinmEl araci malaraNaiyil vIRRiruttal


                              mEmpaTa,
tuNai puNar annat tU n'iRat tUvi
iNai aNai mEmpaTap pAy, aNai iTTu,
kATi koNTa kazuvuRu kaligkattut
tOTu amai tU maTi viritta cEkkai,          135
Aram tAgkiya alar mulai Akattup
pin amai n'eTu vIz tAza, tuNai tuRan'tu,
n'al n'utal ulaRiya cil mel Oti,
n'eTu n'Ir vAr kuzai kaLain'tena, kuRug kaN
vAyuRai azuttiya, vaRitu vIz kAtin,          140
polan' toTi tinRa mayir vAr munkai,
valampuri vaLaiyoTu kaTikai n'Ul yAttu,
vALaip paku vAy kaTuppa vaNakkuRuttu,
cev viral koLIiya ceg kEz viLakkattu,
pUn' tukil marIiya En'tu kOTTu alkul,          145
am mAcu Urn'ta avir n'Ul kaligkamoTu,
punaiyA Oviyam kaTuppa, punaivu il

 

cETiyarum ceviliyarum talaiviyait tERRutal


taLir Er mEni, tAya cuNagkin,

am paNait taTaiiya men tOL, mukiz mulai,

vampu vicittu yAtta, vAgku cAy n'ucuppin,       

150

mel iyal makaLir-n'al aTi varuTa;

n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'tal

cem mukac ceviliyar kaimmikak kuzIi,

kuRiyavum n'eTiyavum urai pala payiRRi,

'innE varukuvar in tuNaiyOr' ena,        

155

ukattavai moziyavum

 

talaiviyin varutta mikuti

                   

                  ollAL, mikak kaluzn'tu

n'uN cERu vazitta n'On n'ilait tiraL kAl,

URA vaRu mulai koLIiya, kAl tirutti,

putuvatu iyanRa mezuku cey paTamicai,

tiN n'ilai maruppin ATu talai Aka,         

160

viN Urpu tiritarum vIgku celal maNTilattu,

muraN miku ciRappin celvanoTu n'ilaiiya,

urOkiNi n'inaivanaL n'Okki, n'eTitu uyirA,

mA itaz En'tiya malin'tu vIz arip pani,

cev viral kaTaik kaN cErtti, cila teRiyA,       

165

pulampoTu vatiyum n'alam kiLar arivaikku

innA arum paTar tIra, viRal tan'tu,

innE muTikatil amma

 

pAcaRaiyil aracan n'ilai


                        min avir
OTaiyoTu polin'ta vinai n'avil yAnai
n'IL tiraL taTak kai n'ilamicaip puraLa,           170
kaLiRu kaLam paTutta peruj cey ATavar,
oLiRu vAL vizup puN kANiya, puRam pOn'tu,
vaTan'tait taN vaLi eRitoRum n'uTagki,
teRku Erpu iRaijciya talaiya, n'an pal
pANTil viLakkil, parUuc cuTar azala,          175
vEmpu talai yAtta n'On kAz eHkamoTu
munnOn muRaimuRai kATTa, pinnar,
maNi puRattu iTTa mAt tAL piTiyoTu
parumam kaLaiyAp pAy parik kali mA
iruj cERRut teruvin eRituLi vitirppa,        180
puTai vIz am tukil iTavayin tazIi,
vAL tOL kOtta vankaN kALai
cuval micai amaitta kaiyan, mukan amarn'tu,
n'Ul kAlyAtta mAlai veN kuTai
tavvenRu acaii, tA tuLi maRaippa,           185
n'aLLen yAmattum paLLi koLLAn,
cilaroTu tiritarum vEn'tan,
palaroTu muraNiya pAcaRait tozilE

pANTiyan n'eTuj ceziyanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.


n'eTun'alvATai muRRum

 

tanip pATal


vATai n'aliya, vaTik kaNNAL tOL n'acaii,

OTai maza kaLiRRAn uLLAnkol- kOTal

mukaiyOTu alamara, muRRu eri pOl pogki,

pakaiyOTu pAcaRai uLAn?