vilagkukaL

 

yAnai (vEzam, piTi, kaLiRu) : aTi 87,  169,  171,  178


venRu ezu koTiyoTu
vEzama cenRu puka,

OTaiyoTu polin'ta vinai n'avil
yAnai

kaLiRu
kaLam paTutta peruj cey ATavar,

maNi puRattu iTTa mAt tAL
piTiyoTu