paRavaikaL

 

annam : aTi 92, 132


kuRugkAl
annamOTu ukaLum mun kaTai,

tuNai puNar
anna t tU n'iRat tUvi