paRavaikaL

 

kuruku (n'Arai) : aTi 17

cev vari
n'AraiyOTu, ev vAyum kavara