kuRijcip pATTu
(Ariya aracan pirakattanait tamiz aRivittaRkuk kapilar pATiyatu)

 

tOzi aRattoTu n'iRRal

'annAy, vAzi! vENTu, annai! oL n'utal,
oli men kUn'tal, en tOzi mEni
viRal izai n'ekiztta vIvu arug kaTu n'Oy
akaluL AgkaN aRiyun'ar vinAyum,
paraviyum, tozutum, viravu malar tUyum,            

5

vERu pal uruvin kaTavuL pENi,
n'aRaiyum viraiyum Occiyum, alavuRRu,
eyyA maiyalai n'Iyum varun'tuti
n'al kavin tolaiyavum, n'aRun' tOL n'ekizavum,
puL piRar aRiyavum, pulampu van'tu alaippavum, 10
uL karan'tu uRaiyum uyyA arum paTar
ceppal vanmaiyin ceRittu, yAn kaTavalin,

 

talaiviyin anpu mikuti


&muttinum maNiyinum ponninum, at tuNai,
n'Ervarum kuraiya kalam keTin, puNarum,
cAlpum viyappum iyalpum kunRin,       15
mAcu aRak kazIi vayagku pukaz n'iRuttal,
Acu aRu kATci aiyarkkum, an' n'ilai,
eLiya ennAr, tol marugku aRijar:
mAtarum maTanum OrAgkut taNappa,
n'eTun' tEr en'tai arug kaTi n'Ivi,           20
iruvEm Ayn'ta manRal itu ena,
n'Am aRivuRAlin paziyum uNTO?
ARRin vArAr Ayinum, ARRa
Enai ulakattum iyaivatAl, n'amakku&ena
mAn amar n'Okkam kalagki, kaiyaRRu,           25
AnAc ciRumaiyaL ivaLum tEmpum
 

maNam n'ikazn'tamaiyait tOzi aRivittal


ikal mIk kaTavum iru peru vEn'tar
vinaiyiTai n'inRa cAnROr pOla,
iru pEr accamOTu yAnum ARRalen;
koTuppin n'anku uTaimaiyum, kuTi n'iral uTaimaiyum, 30
vaNNamum, tuNaiyum, porIi eNNAtu,
emiyEm tuNin'ta Emam cAl aru vinai
n'ikazn'ta vaNNam n'I n'ani uNarac
ceppal AnRicin; cinavAtImO!

 

tinaippunam kAtta vakai


&n'el koL n'eTu vetirkku aNan'ta yAnai,  
35
muttu Ar maruppin iRagkukai kaTuppa,
tuyt talai vAgkiya puniRu tIr perug kural
n'al kOL ciRu tinaip paTu puL Oppi,
el paTa varutiyar&ena, n'I viTuttalin,
kali kezu maramicaic cENOn izaitta    40
puli ajcu itaNam ERi, avaNa,
cAral cUral takai peRa valan'ta,
tazalum taTTaiyum kuLirum, piRavum,
kiLi kaTi marapina, Uz Uz vAgki,
uravuk katir teRUum uruppu avir amayattu  45
 

cunaiyil n'IrATal


vicumpu ATu paRavai vIz patip paTara,
n'iRai irum pauvam kuRaipaTa mukan'tu koNTu,
akal iru vAnattu vIcu vaLi kalAvalin,
muracu atirn'tanna in kural ERRoTu,
n'irai celal n'ivappin koNmU mayagki,         50
in icai muracin, cuTarp pUN, cEey
onnArkku En'tiya ilagku ilai eHkin,
min mayagku karuviya kalmicaip pozin'tena,
aNNal n'eTug kOTTu izitaru teL n'Ir,
avir tukil puraiyum, av veL aruvi,         55
tavirvu il vETkaiyEm taNTAtu ATi,
paLigku corivu anna pAy cunai kuTaivuzi,
n'aLi paTu cilampil, pAyam pATi,
pon eRi maNiyin ciRu puRam tAzn'ta em
pin irug kUn'tal pizivanam tuvari,          60
uLLakam civan'ta kaNNEm,
 

pUkkaLaip paRittup pARaiyil kuvittal


                      vaL itaz
oN ceg kAn'taL, Ampal, aniccam,
taN kayak kuvaLai, kuRijci, veTci,
ceg koTuvEri, tEmA, maNiccikai,
uritu n'ARu aviz tottu un'tUz, kUviLam,  65
eri purai eRuzam, cuLLi, kUviram,
vaTavanam, vAkai, vAn pUg kuTacam,
eruvai, ceruviLai, maNip pUg karuviLai,
payini, vAni, pal iNark kuravam,
pacumpiTi, vakuLam, pal iNark kAyA,          70
viri malar Avirai, vEral, cUral,
kurIip pULai, kuRun'aRug kaNNi,
kurukilai, marutam, viri pUg kOgkam,
pOgkam, tilakam, tEg kamaz pAtiri,
cerun'ti, atiral, perun' taN caNpakam,        75
karan'tai, kuLavi, kaTi kamaz kali mA,
tillai, pAlai, kal ivar mullai,
kullai, piTavam, ciRumArOTam,
vAzai, vaLLi, n'IL n'aRu n'eytal,
tAzai, taLavam, muL tAL tAmarai,          80
jAzal, mauval, n'aRun' taN kokuTi,
cETal, cemmal, ciRucegkurali,
kOTal, kaitai, kogku mutir n'aRu vazai,
kAjci, maNik kulaik kaL kamaz n'eytal,
pAgkar, marAam, pal pUn' taNakkam,         85
Igkai, ilavam, tUgku iNark konRai,
aTumpu, amar Atti, n'eTug koTi avarai,
pakanRai, palAcam, pal pUm piNTi,
vajci, pittikam, cin'tuvAram,
tumpai, tuzAay, cuTarp pUn' tOnRi,         90
n'an'ti, n'aRavam, n'aRum punnAkam,
pAram, pIram, paig kurukkatti,
Aram, kAzvai, kaTi irum punnai,
n'aran'tam, n'Akam, n'aLLiruL n'ARi,
mA irug kurun'tum, vEgkaiyum, piRavum,        95
arakku virittanna paru Er am puzakuTan,
mAl, agku, uTaiya malivanam maRuki,
vAn kaN kazIiya akal aRaik kuvaii,

 

tazai uTuttu, mAlai cUTi, acOkin n'izalil iruttal


puL Ar iyatta vilagku malaic cilampin,
vaL uyirt teL viLi iTaiiTaip payiRRi, 100
kiLLai Oppiyum, kiLai itaz paRiyA,
pai viri alkul koytazai taii,
pal vERu uruvin vanappu amai kOtai, em
mel iru mucci, kavin peRak kaTTi,
eri avir uruvin am kuzaic ceyalait        105
tAtu paTu taN n'izal irun'tanam Aka
 

talaivanatu varukai


eNNey n'Iviya, curi vaLar n'aRug kAz,
taN n'aRug takaram kamaza maNNi,
Iram pulara viral uLarppu avizA,
kAz akil am pukai koLIi, yAz icai  110
aNi miku vari mijiRu Arppa, tEm kalan'tu
maNi n'iRam koNTa mA irug kujciyin,
malaiyavum n'ilattavum cinaiyavum cunaiyavum
vaNNa vaNNatta malar Aypu viraiiya
taN n'aRun' toTaiyal, veN pOzk kaNNi, 115
n'alam peRu cenni, n'Am uRa milaicci,
paig kAl pittikattu Ay itaz alari
am toTai oru kAz vaLaii, cen' tI
oN pUm piNTi oru kAtu cerIi,
am taLirk kuvavu moympu alaippa, cAn'tu arun'ti, 120
main'tu iRai koNTa, malarn'tu En'tu akalattu,
tonRu paTu n'aRun' tAr pUNoTu poliya,
cem poRikku ERRa, vIgku iRait taTak kaiyin
vaNNa vari vil En'ti, ampu terin'tu,
n'uN vinaik kaccait tayakku aRak kaTTi, 125
iyal aNip polin'ta Ikai vAn kazal
tuyal varum tORum tirun'tu aTik kalAva
 

talaivanuTan van'ta n'Aykkut tOzi mutaliyOr ajci vERiTam cellutal


munai pAz paTukkum tun arun' tuppin
pakai puRam kaNTa pal vEl iLaijarin
uravuc cinam cerukki, tunnutoRum vekuLum, 130
muLai vAL eyiRRa, vaL ukir, jamali
tiLaiyAk kaNNa vaLaikupu n'eritara,
n'aTugkuvanam ezun'tu, n'al aTi taLarn'tu, yAm
iTumpai kUr manattEm maruNTu pulam paTara
 

talaivan makaLiriTam keTuti vinAvutal


mARu porutu OTTiya pukalvin vERu pulattu  
135
A kAN viTaiyin, aNi peRa van'tu em
alamaral, AyiTai, verUutal ajci,
melliya iniya mE varak kiLan'tu, em
aimpAl Ay kavin Etti, &oN toTi,
acai men cAyal, av vAgku un'ti,          140
maTa matar mazaik kaN, iLaiyIr! iRan'ta
keTutiyum uTaiyEn&enRanan atan etir
collEm Atalin, allAn'tu
 

talaivan talaiviyin collai etir pArttu n'iRRal  


                     &kalagkik
keTutiyum viTIir Ayin, emmoTu
collalum paziyO, mel iyalIr?&ena,         145
n'aivaLam pazun'iya pAlai vallOn
kai kavar n'arampin, immena imirum
mAtar vaNToTu, curumpu n'ayan'tu iRutta,
tAtu aviz alarit tA cinai piLan'tu,
tARu aTu kaLiRRin vIRu peRa Occi,           150
kallen cuRRak kaTug kural avittu, em
collal pANi n'inRanan Aka

 

yAnai cinattuTan punattiRku vara, makaLir n'aTugkiyamai


iruvi vEyn'ta kuRug kAR kurampai,
piNai Er n'Okkin manaiyOL maTuppa,
tEm pizi tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,          155
cEmam maTin'ta pozutin, vAymaTuttu,
irum punam n'izattalin, ciRumai n'OnAtu,
aravu uRaz, am cilai koLIi, n'Oy mikku,
uravuc cina munpAl uTal cinam cerukki,
kaNai viTu(pu), puTaiyU, kAnam kallena,         160
maTi viTu vILaiyar veTi paTuttu etira,
kArp peyal urumin piLiRi, cIrt taka
irum piNart taTak kai iru n'ilam cErtti,
cinam tikaz kaTAam cerukki, maram kolpu,
maiyal vEzam, maTagkalin, etirtara,          165
uyvu iTam aRiyEm Aki, oyyena,
tirun'tu kOl el vaLai tezippa, n'ANu maRan'tu,
vituppuRu manattEm, virain'tu avaR porun'ti,
cUr uRu majjaiyin n'aTugka
 

yAnaiyait talaivan ampu eytu turattutal


                           vAr kOl
uTu uRum pakazi vAgki, kaTu vicai,           170
aNNal yAnai aNi mukattu azuttalin,
puN umiz kuruti mukam pAyn'tu izitara,
puLLi vari n'utal citaiya, n'illAtu,
ayarn'tu puRagkoTutta pinnar
 

n'Irilirun'tu eTuttut talaivan kAppARRiyamai


                     n'eTu vEL
aNagku uRu makaLir ATukaLam kaTuppa,         175
tiNi n'ilaik kaTampin tiraL arai vaLaiiya
tuNai aRai mAlaiyin, kai piNi viTEem,
n'uraiyuTaik kaluzi pAytalin, uravut tirai
aTum karai vAzaiyin n'aTugka, perun'takai
">am cil Oti! acaiyal; yAvatum           180
ajcal, Ompu; n'in aNi n'alam n'ukarku&ena,
mAcu aRu cuTar n'utal n'Ivi, n'ITu n'inain'tu,
en mukam n'Okki n'akkanan.
 

talaivi talaivanuTan kUTiya n'ilai


                    an' n'ilai,
n'ANum uTkum n'aNNuvazi aTaitara,
oyyenap piriyavum viTAan, kavaii         185
Akam aTaiya muyagkalin, av vazi,
pazu miLaku ukka pARai n'eTuj cunai,
muzu mutaR kokkin tIm kani utirn'tena,
puL eRi piracamoTu INTi, palavin
n'ekizn'tu uku n'aRum pazam viLain'ta tERal, 190
n'Ir cettu ayinRa tOkai, viyal Urc
cARu koL AgkaN vizavuk kaLam n'an'ti,
arik kUTTu in iyam kaRagka, ATu makaL
kayiRu Ur pANiyin taLarum cAral,
varaiara makaLirin cAay, vizaitaka,          195
viN porum cennik kiLaiiya kAn'taL
taN kamaz alari tAay, n'an pala
vampu viri kaLattin kavin peRap polin'ta
kunRu kezu n'ATan, em vizaitaru peru viRal,
 

iruvarum pakaRpozutaip pOkkiya vakai


uLLat tanmai uLLinan koNTu,     
200
">cARu ayarn'tanna, miTAac conRi
varun'arkku varaiyA, vaLa n'akar poRpa,
malarat tiRan'ta vAyil palar uNa,
pain' n'iNam ozukiya n'eym mali aTicil
vacai il vAn tiNaip puraiyOr kaTumpoTu   205
virun'tu uNTu ejciya miccil, perun'takai,
n'innOTu uNTalum puraivatu&enRu, Agku,
aRam puNai Akat tERRi, piRagku malai
mImicaik kaTavuL vAztti, kaitozutu,
EmuRu vajcinam vAymaiyin tERRi,          210
am tIm teL n'Ir kuTittalin, n'ejcu amarn'tu,
aru viTar amain'ta kaLiRu taru puNarcci,
vAn uri uRaiyuL vayagkiyOr avAvum
pU mali cOlai, ap pakal kazippi,
ellai cella, Ez Urpu, iRaijci,      215
pal katir maNTilam, kal cErpu maRaiya
 

mAlaikkAlattin varukai


mAn kaNam maramutal teviTTa, An kaNam
kanRu payir kurala manRu n'iRai pukutara,
Egku vayir icaiya koTu vAy anRil
Ogku irum peNNai aka maTal akava,         220
pAmpu maNi umiza, pal vayin kOvalar
Ampal am tIm kuzal teL viLi payiRRa,
Ampal Ay itaz kUmpu viTa, vaLa manaip
pUn' toTi makaLir cuTar talaik koLuvi,
an'ti an'taNar ayara, kAnavar            225
viN tOy paNavai micai jekizi potta,
vAnam mA malai vAy cUzpu kaRuppa, kAnam
kallenRu iraTTa, puLLinam olippa,
cinaiiya vEn'tan cel camam kaTuppat
tunaiiya mAlai tunnutal kANUu         230
 

talaivan peyarn'ta n'ilai


&n'Er iRai munkai paRRi, n'umar tara,
n'ATu aRi n'al maNam ayarkam; cil n'AL
kalagkal Ompumin, ilagku izaiyIr!&ena,
Ira n'al mozi tIrak kURi,
tuNai puNar ERRin, emmoTu van'tu,          235
tujcA muzavin mUtUr vAyil,
uNtuRai n'iRuttup peyarn'tanan.
 

talaivan varum vaziyin arumai n'inain'tu, talaivi kalagkutal


                  ataR koNTu,
anRai anna viruppOTu, enRum,
ira varal mAlaiyanE; varutORum
kAvalar kaTukinum, kata n'Ay kuraippinum,         240
n'I tuyil ezinum, n'ilavu veLippaTinum,
vEy purai men tOL in tuyil enRum,
peRAan; peyarinum, muniyal uRAan,
iLamaiyin ikan'tanRum ilanE; vaLamaiyin
tan n'ilai tIrn'tanRum ilanE; kon Ur  245
mAya varavin iyalpu n'inaii, tERRi,
n'Ir eRi malarin cAay, itaz cOrA
Iriya kaluzum, ivaL peru matar mazaikkaN;
Akattu arip pani uRaippa, n'ALum,
valaip paTu majjaiyin, n'alam celac cAay, 250
n'inaittoRum kaluzumAl, ivaLE

 

iravil talaivan varum vaziyin arumai


                               kagkul,
aLaic ceRi uzuvaiyum, ALiyum, uLiyamum,
puzaR kOTTu AmAn pukalviyum, kaLiRum,
valiyin tappum vankaN vej cinattu
urumum, cUrum, irai tEr aravamum,           255
oTugku irug kuTTattu aruj cuzi vazagkum
koTun' tAL mutalaiyum, iTagkarum karAmum,
n'Uzilum, izukkum, Uz aTi muTTamum,
pazuvum, pAn'taLum, uLappaTap piRavum,
vazuvin vazAa vizumam, avar             260
kuzu malai viTarakam, uTaiyavAl enavE.'


Ariya aracan pirakattanait tamiz aRivittaRkuk kapilar pATiyatu.


kuRijcippATTu muRRum

 

tanip pATalkaL


n'in kuRRam illai; n'irai toTiyum paNpu uTaiyaL;
en kuRRam yAnum uNarkalEn; - pon kuRRu
aruvi kozikkum aNi malai n'ATan
teriyugkAl, tIyatu ilan.              1

ARRal cAl kELvi aRam poruL inpattaip
pORRip punain'ta poruLiRRE- tERRa
maRaiyOr maNam eTTin ain'tAm maNattin
kuRaiyAk kuRijcik kuNam.              2