vilagkukaL

 

yAnai (kaLiRu, vEzam) : aTi 35, 150, 165, 171, 253


n'elkoL n'eTu vetirkku aNan'ta yAnai,  

tARu aTu
kaLiRRina vIRu peRa Occi,

maiyal
vEzama , maTagkalin, etirtara,

aNNal
yAnai aNi mukattu azuttalin,

puzaR kOTTu AmAn pukalviyum,
kaLiRum,