paTTinap pAlai
(cOzan karikAR peruvaLattAnaik kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr pATiyatu)

 

kAviriyin ciRappu

vacai il pukaz, vayagku veNmIn
ticai tirin'tu teRku Ekinum,
taR pATiya taLi uNavin
puL tEmpap puyal mARi,
vAn poyppinum, tAn poyyA,           

5

malait talaiya kaTal kAviri
punal paran'tu pon kozikkum
 

cOza n'ATTin ciRappu


viLaivu aRA viyan kazani,
kArk karumpin kamaz Alait
tIt teRuvin, kavin vATi,               10
n'Irc ceRuvin n'IL n'eytal
pUc cAmpum pulattu AgkaN,
kAyc cen'n'el katir arun'tu
mOTTu erumai muzuk kuzavi,
kUTTu n'izal, tuyil vatiyum               15
kOL tegkin, kulai vAzai,
kAyk kamukin, kamaz majcaL,
ina mAvin, iNarp peNNai,
mutal cEmpin, muLai ijci
akal n'akar viyal muRRattu,               20
cuTar n'utal, maTa n'Okkin,
n'Er izai makaLir uNagku uNAk kavarum
kOzi eRin'ta koTug kAl kanag kuzai,
pon kAl putalvar puravi inRu uruTTum,
muk kAl ciRu tEr mun vazi vilakkum           25
vilagku pakai allatu kalagku pakai aRiyA,
kozum pal kuTic cezum pAkkattu,
kuRum pal Ur n'eTuj cONATTu
 

n'akarac ciRappu


veLLai uppin koLLai cARRi
n'elloTu van'ta val vAyp paHRi,             30
paNai n'ilaip puraviyin, aNai mutal piNikkum
kazi cUz paTappai, kali yANarp,
pozil puRavin pUn'taNTalai,
mazai n'Igkiya mA vicumpil
mati cErn'ta maka veN mIn               35
uru kezu tiRal uyar kOTTattu,
muruku amar pU muraN kiTakkai
vari aNi cuTar, vAn poykai,
iru kAmattu iNai Eri,
pulip poRip pOrk katavin              40
tirut tujcum tiN kAppin,
pukaz n'ilaiiya mozi vaLara
aRam n'ilaiiya akan aTTil
cORu vAkkiya kozug kajci
yARu pOlap paran'tu ozuki,               45
ERu porac cERAki,
tEr OTat tukaL kezumi,
n'IRu ATiya kaLiRu pOla,
vERupaTTa vinai Ovattu
veN kOyil mAcu UTTum:               50
taN kENit takai muRRattu,
pakaTTu eruttin pala cAlai;
tavap paLLi; tAz kAvin
avir caTai munivar agki vETkum
Avuti n'aRum pukai munaii, kuyil tam            55
mA irum peTaiyOTu iriyal pOki,
pUtam kAkkum pukal arug kaTi n'akar,
tUtu uN am puRavoTu tuccil cEkkum
mutu maratta muraN kaLari;

 

makkaLin viLaiyATTukkaL


vari maNal akan tiTTai,               
60
irug kiLai, inan okkal,
karun' tozil, kali mAkkaL
kaTal iRavin cUTu tinRum,
vayal Amaip puzukku uNTum,
vaRaL aTumpin malar malain'tum              65
punal Ampal pUc cUTiyum,
n'Il n'iRa vicumpin valan Erpu tiritarum
n'ALmIn virAaya kOLmIn pOla
malar talai manRattup palar uTan kuzIi,
kaiyinum kalattinum mey uRat tINTi,            70
peruj cinattAl puRakkoTAatu,
iruj ceruvin ikal moympinOr,
kal eRiyum kavaN verIip,
puL iriyum pukarp pOn'tai;
paRazp panRi, pal kOzi,                 75
uRaik kiNaRRup puRac cEri,
mEzakat takaroTu cival viLaiyATa

 

kaTaRkaraiyil pakal viLaiyATTu


kiTuku n'iraittu, eHku UnRi,

n'aTu kallin araN pOla,

n'eTun' tUNTilil kAz cErttiya               

80

kuRug kUraik kuTi n'AppaN;

n'ilavu aTain'ta iruL pOla,

valai uNagkum maNal munRil;

vIzt tAzait tAL tAzn'ta

veN kUtALattut taN pUg kOtaiyar,           

85

cinaic cuRavin kOTu n'aTTu,

manaic cErttiya val aNagkinAn,

maTal tAzai malar malain'tum;

piNarp peNNaip pizi makizn'tum;

pun talai irum paratavar                  

90

pain' tazai mA makaLiroTu,

pAy irum panik kaTal vETTam cellAtu,

uvavu maTin'tu, uNTu ATiyum;

pulavu maNal, pUg kAnal,

mA malai aNain'ta koNmUp pOlavum,            

95

tAy mulai tazuviya kuzavi pOlavum,

tERu n'Irp puNariyOTu yARu talaimaNakkum

mali Otattu oli kUTal,

tItu n'Igka, kaTal ATiyum;

mAcu pOka, punal paTin'tum;                 

100

alavan ATTiyum; uravut tirai uzakkiyum;

pAvai cUzn'tum; pal poRi maruNTum;

akalAk kAtaloTu pakal viLaiyATi-

 

iravil tuyilum n'ilai


peRaRku arun' tol cIrt tuRakkam Eykkum,

poyyA marapin, pU mali perun' tuRai,            

105

tuNaip puNarn'ta maTa magkaiyar

paTTu n'Ikkit tukil uTuttum,

maTTu n'Ikki matu makizn'tum,

main'tar kaNNi makaLir cUTavum,

makaLir kOtai main'tar malaiyavum,              

110

n'eTug kAl mATattu, oL eri n'Okki,

koTun' timil paratavar kurUuc cuTar eNNavum,

pATal Orttum, n'ATakam n'ayan'tum,

veN n'ilavin payan tuyttum,

kaN aTaiiya kaTaik kagkulAn,              

115

mAa kAviri maNam kUTTum

tU ekkart tuyil maTin'tu

 

ERRumati iRakkumati n'ikazum paNTacAlai muRRam


vAl iNar maTal tAzai
vEl Azi viyan teruvil,
n'al iRaivan poruL kAkkum                 120
tol icait tozil mAkkaL,
kAy cinatta katirc celvan
tEr pUNTa mAa pOla,
vaikaltoRum acaivu inRi,
ulku ceyak kuRai paTAtu                   125
vAn mukan'ta n'Ir malaip poziyavum,
malaip pozin'ta n'Ir kaTal parappavum,
mAri peyyum paruvam pOla
n'IrininRum n'ilattu ERRavum,
n'ilattininRu n'Irp parappavum,                   130
aLan'tu aRiyAp pala paNTam
varampu aRiyAmai van'tu INTi,
arug kaTip perug kAppin,
valiyuTai val aNagkin n'On
puli poRittu, puRam pOkki,                   135
mati n'iRain'ta mali paNTam
poti mUTaip pOr ERi,
mazai ATu cimaiya mAl varaik kavAan
varai ATu varuTait tORRam pOla,
kUr ukir jamalik koTun' tAL ERRai               140
Ezakat takarOTu ukaLum munRil
 

makaLir veRiyATi vizAk koNTATum AvaNam


kuRun' toTai n'eTum paTikkAl
koTun' tiNNai, pal takaippin,
puzai, vAyil, pOku iTaikazi,
mazai tOyum uyar mATattu                  145
cEvaTi, ceRi kuRagkin,
pAcizai, pakaTTu alkul,
tUcu uTai, tukir mEni,
mayil iyal, mAn n'Okkin,
kiLi mazalai, men cAyalOr                  150
vaLi n'uzaiyum vAy porun'ti,
Ogku varai marugkin n'uN tAtu uRaikkum
kAn'taL am tuTuppin kavikulai anna,
ceRi toTi munkai kUppi, cevvEL
veRi ATu makaLiroTu ceRiyat tAay,              155
kuzal akava, yAz murala,
muzavu atira, muracu iyampa,
vizavu aRA viyal AvaNattu

 

palavakaik koTikaLin kATci


mai aRu ciRappin teyvam cErttiya
malar aNi vAyil palar tozu koTiyum;              160
varu punal tan'ta veN maNal kAn yARRu
uru kezu karumpin oN pUp pOla,
kUzuTaik kozu majcikai,
tAzuTait taN paNiyattu,
vAl aricip pali citaRi,                   165
pAku ukutta, pacu mezukkin,
kAz UnRiya kavi kiTukin
mEl UnRiya tukil koTiyum;
pal kELvit tuRai pOkiya
tol ANai n'al Aciriyar                   170
uRaz kuRittu eTutta uru kezu koTiyum;
veLil iLakkum kaLiRu pOla,
tIm pukArt tirai muntuRai,
tUgku n'AvAy, tuvanRu irukkai,
micaik kUmpin n'acaik koTiyum;                175
mIn taTin'tu, viTakku aRuttu,
Un porikkum oli munRil,
maNal kuvaii, malar citaRi,
palar puku manaip palip putavin
n'aRavu n'oTaik koTiyOTu;                  180
piRa piRavum n'ani viraii,
pal vERu uruvin patAkai n'Izal
cel katir n'uzaiyAc cezu n'akar varaippin
 

vaLam pala n'iRain'ta terukkaL


cellA n'al icai amarar kAppin,              
n'Irin van'ta n'imir parip puraviyum, 185
kAlin van'ta karug kaRi mUTaiyum,
vaTamalaip piRan'ta maNiyum ponnum,
kuTamalaip piRan'ta Aramum akilum,
ten kaTal muttum, kuNa kaTal tukirum,            
kagkai vAriyum, kAvirip payanum, 190
Izattu uNavum, kAzakattu Akkamum,
ariyavum, periyavum, n'eriya INTi,
vaLam talaimayagkiya n'anan' talai maRukin

 

vaNikarkaLin vAzkkai muRai


n'Ir n'AppaNNum n'ilattin mElum               
EmAppa initu tujci, 195
kiLai kalittup pakai pENAtu,
valaijar munRil mIn piRazavum,
vilaijar kurampai mA INTavum,
kolai kaTin'tum, kaLavu n'Ikkiyum,               
amararp pENiyum, Avuti aruttiyum, 200
n'al AnoTu pakaTu Ompiyum,
n'An maRaiyOr pukaz parappiyum,
paNNiyam aTTiyum, pacum patam koTuttum,
puNNiyam muTTAt taN n'izal vAzkkai,             
koTu mEzi n'acai uzavar 205
n'eTu n'ukattup pakal pOla,
n'aTuvu n'inRa n'al n'ejcinOr,
vaTu ajci, vAy mozin'tu,
tamavum piRavum oppa n'ATi,                  
koLvatUum mikai koLAtu, koTuppatUum kuRai koTAtu, 210
pal paNTam pakarn'tu vIcum,
tol koNTi, tuvanRu irukkai

 

paRpala mozi pEcuvOr uRaiyum paTTinam


pal AyamoTu pati pazaki,
vERu vERu uyarn'ta mutu vAy okkal             
cARu ayar mUtUr cenRu tokkAgku, 215
mozi pala perukiya pazi tIr tEettup
pulam peyar mAkkaL kalan'tu, initu, uRaiyum,
muTTAc ciRappin, paTTinam peRinum
 

talaivanatu avala n'ilai


vAr irug kUn'tal vayagkuizai oziya,
vArEn; vAziya, n'ejcE!

 

tirumAvaLavan araca urimai peRRa vakai


                         kUr ukirk                
220
koTuvarik kuruLai kUTTuL vaLarn'tAgku,
piRar piNiyakattu irun'tu, pITu kAz muRRi;
arug karai kaviyak kutti, kuzi konRu,
perug kai yAnai piTi pukkAgku,               
n'uNNitin uNara n'ATi, n'aNNAr 225
ceRivuTait tiN kAppu ERi, vAL kazittu,
uru kezu tAyam Uzin eyti

 

pakaivarmEl pOrukku ezutal


peRRavai makiztal ceyyAn, ceRROr
kaTi araN tolaitta katavu kol maruppin,            
muTiyuTaik karun' talai puraTTum mun tAL, 230
ukiruTai aTiya, Ogku ezil yAnai,
vaTi maNip puraviyoTu, vayavar, vIza,
peru n'al vAnattup parun'tu ulAy n'aTappa,
tURu ivar tuRukal pOla, pOr vETTu,              
vERu pal pULaiyoTu uzijai cUTi, 235
pEyk kaN anna piLiRu kaTi muracam
mAk kaN akal aRai atirvana muzagka,
munai keTac cenRu, mun camam murukki,
talai tavac cenRu
 

pakaivaratu n'ATTaip pAzpaTuttutal


                      taNpaNaieTuppi,               
veN pUk karumpoTu cen'n'el n'ITi, 240
mA itazk kuvaLaiyoTu n'eytalum mayagki,
karAam kalitta kaN akan poykai,
kozug kAl putavamoTu cerun'ti n'ITi,
ceRuvum vAviyum, mayagki, n'Ir aRRu,              
aRu kOTTu iralaiyoTu mAn piNai ukaLavum; 245
koNTi makaLir, uNtuRai mUzki,
an'ti mATTiya n'an'tA viLakkin,
malar aNi mezukkam, ERip palar toza,
vampalar cEkkum kan'tuTaip potiyil,              
paru n'ilai n'eTun' tUN olkat tINTi, 250
peru n'al yAnaiyoTu piTi puNarn'tu uRaiyavum;
aru vilai n'aRum pUt tUuy, teruvil
mutu vAyk kOTiyar muzavoTu puNarn'ta
tiri puri n'arampin tIn' toTai Orkkum              
peru vizAk kazin'ta, pEem mutir, manRattu, 255
ciRu pU n'erujciyOTu aRukai pampi,
azal vAy Ori ajcu varak katirppavum;
azu kural kUkaiyOTu ANTalai viLippavum;
kaNam koL kULiyoTu katuppu ikuttu acaii,           
piNam tin yAkkaip pEy makaL tuvanRavum; 260
koTug kAl mATattu n'eTug kaTait tuvanRi,
virun'tu uNTu AnAp peruj cORRu aTTil,
oN cuvar n'al il uyar tiNai irun'tu,
paig kiLi mizaRRum pAl Ar cezu n'akar,             
toTutOl aTiyar tuTi paTak kuzIi, 265
koTu vil eyinar koLLai uNTa
uNavu il vaRug kUTTu uLLakattu irun'tu,
vaLai vAyk kUkai n'an pakal kuzaRavum;
arug kaTi varaippin Ur kavin aziya,             
peru pAz ceytum amaiyAn

 

tirumAvaLavanatu ARRal


                       'marugku aRa
270
malai akazkkuvanE; kaTal tUrkkuvanE;
vAn vIzkkuvanE; vaLi mARRuvan' ena,
tAn munniya tuRaipOkalin,
pal oLiyar paNipu oTugka,                 
tol aruvALar tozil kETpa, 275
vaTavar vATa, kuTavar kUmpa,
tennavan tiRal keTa, cIRi, mannar
man eyil katuvum matanuTai n'On tAL,
mAt tAnai maRa moympin,                
ceg kaNNAl ceyirttu n'Okki, 280
pun potuvar vazi ponRa,
irugkO vEL marugku cAya

 

cOza n'ATTaiyum uRaiyUraiyum ciRappuRac ceytal


kATu konRu n'ATu Akki,
kuLam toTTu vaLam perukki,               
piRagku n'ilai mATattu uRan'tai pOkki, 285
kOyiloTu kuTi n'iRIi,
vAyiloTu puzai amaittu,
jAyiltoRum putai n'iRIi,
poruvEm enap peyar koTuttu,              
oruvEm enap puRakkoTAtu, 290
tiru n'ilaiiya peru man eyil,
min oLi eRippat tam oLi mazugki,
vici piNi muzavin vEn'tar cUTiya
pacu maNi poruta paru Er eRuzk kazal kAl,            
pon toTip putalvar OTi ATavum, 295
muRRu izai makaLir mukiz mulai tiLaippavum,
cej cAn'tu citain'ta mArpin oN pUN
arimA anna aNagkuTait tuppin
tirumAvaLavan

 

talaivan talaiviyaip piritaRku arumai kURal


                 tevvarkku Okkiya                 
vElinum veyya, kAnam; avan 300
kOlinum taNNiya, taTa men tOLE!

cOzan karikAR peruvaLattAnaik kaTiyalUr
uruttirag kaNNanAr pATiyatu.


paTTinap pAlai muRRum

 

tanip pATal


muc cakkaramum aLappataRku n'ITTiya kAl
ic cakkaramE aLan'tatAl- ceyc cey
arikAlmEl tEn toTukkum Ay, punal n'Irn'ATan
karikAlan kAl n'eruppu uRRu