vilagkukaL

 

ATu (takar, varai ATu) : aTi 77, 139


mEzakat
takaroTucival viLaiyATa

varai ATuvaruTait tORRam pOla,