malaipaTukaTAm
(iraNiya muTTattup perugkunRUrp perugkaucikanAr pal kunRak kOTTattuc cegkaNmAttu vEL n'annan cEy n'annanaip pATiyatu)

 

kUttar palavakai vAttiyagkaLaip paiyiliTTu
eTuttuc cellutal


tiru mazai talaiiya iruL n'iRa vicumpin
viN atir imiz icai kaTuppa, paN amaittu,
tiN vAr vicitta muzavoTu, AkuLi,
n'uN urukku uRRa viLagku aTarp pANTil,
min irum pIli aNit tazaik kOTToTu,              

5

kaN iTai viTutta kaLiRRu uyirt tUmpin,
iLip payir imirum kuRum param tUmpoTu,
viLippatu kavarum tIm kuzal tutaii,
n'aTuvu n'inRu icaikkum arik kural taTTai,
kaTi kavarpu olikkum val vAy ellari,                 10
n'oTi taru pANiya patalaiyum, piRavum,
kAr kOL palavin kAyt tuNar kaTuppa,
n'Er cIr curukkik kAya kalap paiyir

 

avarkaL kaTan'tu van'ta malai vazi


kaTuk kalittu ezun'ta kaN akal cilampil
paTuttu vaittanna pARai marugkin,                15
eTuttu n'iRuttanna iTTu aruj ciRu n'eRi,
toTutta vALiyar, tuNai puNar kAnavar,
iTukkaN ceyyAtu, iyagkun'ar iyakkum
aTukkal mImicai, aruppam pENAtu,
iTic cura n'ivappin iyavuk koNTu ozuki-               20

 

pEriyAzin iyalpu


toTit tirivu anna toNTu paTu tivavin;
kaTippakai anaittum, kELvi pOkA,
kural Orttut toTutta cukir puri n'arampin,
aralai tIra urIi, varakin
kural vArn'tanna n'uN tuLai irIi,                25
cilampu amai pattal pacaiyoTu cErtti,
ilagku tuLai ceRiya ANi muTukki,
putuvatu punain'ta veNkai yAppu amaittu,
putuvatu pOrtta pon pOl paccai;
vatuvai n'ARum vaNTu kamaz aimpAl                30
maTan'tai mANTa n'uTagku ezil Akattu
aTagku mayir ozukiya av vAy kaTuppa,
akaTu cErpu porun'ti, aLavinil tiriyAtu,
kavaTu paTak kavaiiya cenRu vAgku un'ti;
n'uNagku aram n'uvaRiya n'uN n'Ir mAmai,               35
kaLagkani anna katazn'tu kiLar uruvin,
vaNarn'tu En'tu maruppin vaL uyirp pEriyAz
 

pANarum viRaliyarum cUza irun'ta kUttar
talaivanai azaittal


amai varap paNNi, aruL n'eRi tiriyAtu,
icai peRu tiruvin vEttavai ERpa,
tuRai pala muRRiya pai tIr pANaroTu                40
uyarn'tu Ogku peru malai URu inRu ERalin,
matam tapu jamali n'Avin anna,
tuLagku iyal melin'ta, kal poru cIRaTi,
kaNam koL tOkaiyin katuppu ikuttu acaii,
vilagku malaittu amarn'tA cEyari n'ATTattu,             45
ilagku vaLai, viRaliyar n'iR puRam cuRRa
kayam pukkanna payam paTu taN n'izal,
punal kAl kazIiya maNal vAr puRavil,
pulampu viTTu irun'ta puniRu il kATci,
kalam peRu kaNNuLar okkal talaiva!                50

 

'n'annanai aTain'tAl n'alla payan peRuvIrkaL' enal


tU malar tuvanRiya karai poru n'ivappin
mImicai n'al yARu kaTal paTarn'tAagku,
yAm avaN n'inRum varutum; n'Iyirum,
kani pozi kAnam kiLaiyoTu uNIiya,
tunai paRai n'ivakkum puLLinam mAna,                55
punai tArp polin'ta vaNTu paTu mArpin,
vanai punai ezil mulai vAgku amait tiraL tOL
malar pOl mazaik kaN magkaiyar, kaNavan;
munai pAz paTukkum tun arun' tuppin,
icai n'uval vittin n'acai Er uzavarkkup              60
putu n'iRai van'ta punal am cAyal,
mati mARu OrA n'anRu uNar cUzcci,
vil n'avil taTak kai, mE varum perum pUN,
n'annan cEy n'annan paTarn'ta koLkaiyoTu,
uLLinir cERir Ayin, pozutu etirn'ta              65
puLLinir manRa, eRRAk kuRukutalin

 

kUttan tAn kURap pOkum ceytikaLait tokuttuk kURutal


ARRin aLavum, acaiyum n'al pulamum,
vIRRu vaLam curakkum avan n'ATu paTu valciyum,
malaiyum, cOlaiyum, mA pukal kAnamum,
tolaiyA n'al icai ulakamoTu n'iRpa,               70
palar puRam kaNTu, avar arug kalam tarIi,
pulavOrkkuc curakkum avan Ikai mAriyum,
ikazun'arp piNikkum ARRalum, pukazun'arkku
aracu muzutu koTuppinum, amarA n'OkkamoTu,
tUt tuLi pozin'ta poyyA vAnin,                75
vIyAtu curakkum avan n'AL makiz irukkaiyum,
n'allOr kuzIiya n'A n'avil avaiyattu,
vallAr Ayinum puRam maRaittu, cenROraic
collik kATTi, cOrvu inRi viLakki,
n'allitin iyakkum avan cuRRattu ozukkamum, 80
n'Ir akam panikkum ajcu varu kaTun' tiRal,
pEr icai n'aviram mEey uRaiyum,
kAri uNTik kaTavuLatu iyaRkaiyum,
pAy iruL n'Igkap pakal ceyyA ezutarum
jAyiRu anna, avan vacai il ciRappum,               85
ikan'tana Ayinum, tevvar tEem
n'ukam paTak kaTan'tu, n'UzilATTi,
purait tOl varaippin vEl n'izal pulavOrkkuk
koTaik kaTan iRutta avan tollOr varavum,
irai tErn'tu ivarum koTun' tAL mutalaiyoTu            90
tirai paTak kuzin'ta kal akaz kiTagkin,
varai purai n'ivappin vAn tOy ijci,
urai cela veRutta avan mUtUr mAlaiyum,
kEL ini, vELai n'I munniya ticaiyE:

 

vaziyinatu n'anmaiyin aLavu kURutal


miku vaLam pazun'iya yANar vaippin,               
95
pukuvatu van'tanRu; itu atan paNpE:
vAnam minnu vacivu poziya, AnAtu
iTTa ellAm peTTAgku viLaiya,
peyaloTu vaikiya viyan kaN irum punattu,
akal iru vicumpin Aal pOla,                 100
vAlitin virin'ta pun koTi mucuNTai;
n'Ilattu anna vitaip puna marugkil,
makuLi pAyAtu mali tuLi tazAlin,
akaLattu anna n'iRai cunaip puRavin,
kauvai pOkiya karug kAy piTi Ez                 105
n'ey koLa ozukina, pal kavar Ir eN;
poy poru kayamuni muyagku kai kaTuppa,
koy patam uRRana, kulavuk kural Enal;
viLai tayirp pitirvin vI ukku, iruvitoRum,
kuLir purai koTug kAy koNTana, avarai;             110
mEti anna kal piRagku iyavin,
vAti kai anna kavaik katir iRaijci,
irumpu kavarvuRRana, perum puna varakE;
pAl vArpu kezIi, pal kavar vaLi pOzpu,
vAlitin viLain'tana, aivana veNNel;              115
vEl INTu tozuti irivuRRenna,
kAl uRu tuvaippin, kavizk kanaittu, iRaijci,
kuRai aRai vArA n'ivappin, aRai uRRu,
Alaikku alamarum, tIm kazaik karumpE;
puyal puniRu pOkiya, pU mali puRavin,                120
aval patam koNTana, am potit tOrai;
toyyAtu vittiya tuLar paTu tuTavai
aiyavi amanRa; veN kAl ceRuvil,
mai ena virin'tana, n'IL n'aRu n'eytal;
ceyyAp pAvai vaLarn'tu, kavin muRRi,               125
kAyam koNTana, ijci; mA irun'tu,
vayavup piTi muzan' tAL kaTuppa, kuzitoRum,
vizumitin vIzn'tana, kozug koTik kavalai;
kAz maNTu eHkam kaLiRRu mukam pAyn'tena,
Uz malar ozi mukai uyarmukam tOya,               130
tuRukal cuRRiya cOlai vAzai,
iRuku kulai muRukap pazutta; payam pukku
Uz uRRu alamarum, un'tUz; akal aRai,
kAlam anRiyum maram payan koTuttalin,
kAlin utirn'tana, karug kani n'Aval;               135
mARu koLa ozukina, URu n'Ir uyavai;
n'URoTu kuzIiyina, kUvai; cERu ciRan'tu,
uNNun'art taTuttana, tEmA; puN arin'tu,
aralai ukkana, n'eTun' tAL Acini;
viral UnRu paTu kaN AkuLi kaTuppa,               140
kuTijai iraTTum n'eTu malai aTukkattu,
kIzum mElum, kAr vAyttu etiri,
curam cel kOTiyar muzavin tUgki,
murajcu koNTu iRaijcina, alagku cinaip palavE:

 

kAnavar kuTiyin iyalpu


tIyin anna oN ceg kAn'taL               
145
tUval kalitta putu mukai Un cettu,
aRiyAtu eTutta pun puRac cEval,
Uun anmaiyin, uNNAtu ukuttena,
n'eruppin anna pal itaz tAay,
veRikkaLam kaTukkum viyal aRaitORum             150
maNa il kamazum mA malaic cAral,
tEninar, kizagkinar, Un Ar vaTTiyar,
ciRu kaN panRip pazutuLi pOkki,
porutu tolai yAnaik kOTu cIr Aka,
tUvoTu malin'ta kAya kAnavar                 155
cezum pal yANarc ciRukuTip paTinE,
irum pEr okkaloTu patam mikap peRukuvir

 

vaziyiluLLa ciRRUrkaLil n'ikazum virun'tu


anRu, avaN acaii, aR cErn'tu alki,
kanRu eri oL iNar kaTumpoTu malain'tu,
cEn'ta ceyalaic ceppam pOki,                160
alagku kazai n'aralum Arip paTukarc
cilampu aTain'tirun'ta pAkkam eyti,
'n'OnAc ceruvin valam paTu n'On tAL
mAna viRal vEL vayiriyam' eninE,
n'um il pOla n'illAtu pukku,                165
kizavir pOlak kELAtu kezIi,
cET pulampu akala iniya kURi,
parUuk kuRai pozin'ta n'eykkaN vEvaiyoTu
kurUuk kaN iRaTip pommal peRukuvir

 

n'annanatu malain'ATTil peRum poruLkaL


ERit tarUum ilagku malait tAramoTu,           
170
vEyp peyal viLaiyuL tEk kaL tERal
kuRaivu inRu paruki, n'aRavu makizn'tu, vaikaRai,
pazaj cerukku uRRa n'um anan'tal tIra,
aruvi tan'ta pazam citai veN kAz,
varu vicai tavirtta kaTa mAn kozug kuRai,           175
muLavumAt tolaicciya pain' n'iNap piLavai,
piNavu n'Ay muTukkiya taTiyoTu viraii,
veN puTaik koNTa tuyt talaip pazanin
in puLik kalan'tu mA mOr Aka,
kazai vaLar n'ellin ari, ulai Uzttu,             180
vazai amai cAral kamazat tuzaii,
n'aRu malar aNin'ta n'ARu iru muccik
kuRamakaL, Akkiya vAl aviz valci,
akam mali uvakai ArvamoTu aLaii,
maka muRai taTuppa, manaitoRum peRukuvir 185

 

malain'ATTil n'eTun'AL tagkAtu, n'ilan'ATTil
cella vENTutal


ceruc cey munpin kurucil munniya
paricil maRappa, n'ITalum uriyir
anaiyatu anRu avan malaimicai n'ATE
n'irai itazk kuvaLaik kaTi vI toTinum,
varai aramakaLir irukkai kANinum,              190
uyir cela vempip panittalum uriyir;
pala n'AL n'illAtu, n'ila n'ATu paTarmin
 

vaziyin arumai eTutturaittal

'panRip poRiyuLLa vazikaLil pakalil cellavENTum' enal

viLai punam n'izattalin, kEzal ajci,
puzaitoRum mATTiya irug kal aTAar
arum poRi uTaiya, ARE; n'aL iruL              195
alari virin'ta viTiyal, vaikinir, kazimin

 

pAmpukaL uRaiyum iTattaik kaTan'tu cellum vakai


n'aLin'tu palar vazagkAc ceppam tuNiyin,
murampu kaN uTain'ta paral aval pOzvil,
karan'tu, pAmpu oTugkum payampumAr uLavE;
kuRik koNTu, maram koTTi, n'Okki,             200
ceRi toTi viRaliyar kaitozUup pazicca,
vaRitu n'eRi orIi, valam ceyAk kazimin

 

kavaN kaRkaL paTAmal tappic cellavENTum vitam


pulan'tu, puniRu pOkiya punam cUz kuRavar,
uyarn'ilai itaNam ERi, kai puTaiyUu,
akal malai iRumpil tuvanRiya yAnaip             205
pakal n'ilai taLarkkum kavaN umiz kaTug kal
iru vetir Irg kazai tatti, kallenak
karu viral Ukam pArppOTu iriya
uyir ceku marapin kURRattu anna:
varum, vicai tavirAtu; maram maRaiyAk kazimin 210

 

kATTARRu vazikaLil vazukkum iTagkaLaik kaTattal


uravuk kaLiRu karakkum iTagkar oTugki,
iravin anna iruL tUgku varaippin,
kumizi cuzalum kuNTu kaya muTukkar,
akaz izin'tanna, kAn yARRu n'aTavai
vazUum marugku uTaiya; vazAal Ompi,             215
parUuk koTi valan'ta matalai paRRi,
turuvin anna pun talai makArOTu,
oruvir oruvir Ompinir kazimin

 

pAci paTin'ta kuLak karaikaLaik kaTan'tu cellutal


azun'tu paTTu alamarum puzaku amal cAral,           
vizun'tOr mAykkum kuNTu kayattu arukA, 220
vazumpu kaN putaitta n'uN n'Irp pAci
aTi n'ilai taLarkkum aruppamum uTaiya;
muzu n'eRi piNagkiya n'uN kOl vEraloTu
eruvai men kOl koNTanir kazimin

 

kAri uNTik kaTavuLait tozutal


uyar n'ilai mAk kal, pukar mukam putaiya,
225
mAriyin ikutaru vil umiz kaTug kaNai,
tAroTu polin'ta, vinai n'avil yAnaic
cUziyin polin'ta, cuTarp pU ilajci,
Or yARRu iyavin, mUtta puricaip             
parAvu aru marapin kaTavuL kANin, 230
tozA n'ir kaziyin allatu, vaRitu
n'um iyam toTutal Ompumin mayagku tuLi
mAri talaiyum, avan mallal veRpE

 

malaik kATcikaLil ITupaTin, vazi tappum
enRu aRivuRuttal


alakai anna veL vErp pIlik             
kalava majjai kaTciyil taLarinum; 235
kaTum paRaik kOTiyar makAar anna,
n'eTug kazaik kompar, kaTuvan ukaLinum;
n'Er koL n'eTu varai, n'Emiyin toTutta,
cUr pukal aTukkattu, piracam kANinum,           
jerErena n'Okkal, Ompumin, urittanRu; 240
n'irai celal mel aTi n'eRi mARu paTukuvir

 

iravil kukaikaLil tagkutal


varai cEr vakun'tin kAnattup paTinE,
kazutil cENOn EvOTu pOki,
izutin anna vAl n'iNam cerukki,           
n'iRap puN kUrn'ta n'ilam tin maruppin, 245
n'eRik keTak kiTan'ta, irum piNar eruttin,
iruL tuNin'tanna Enam kANin,
muLi kazai izain'ta kATu paTu tIyin
n'aLi pukai kamazAtu, iRAyinir micain'tu;           
tukaL aRat tuNin'ta maNi maruL teL n'Ir, 250
kuvaLai am paij cunai, acaivu viTap paruki;
mikuttup patam koNTa parUuk kaN potiyinir,
puL kai pOkiya pun talai makArOTu
aRku, iTai kazital Ompi, ARRa, n'um           
il pukkanna, kal aLai vatimin 255

 

viTiyaRkAlattil cemmaiyAna pAtaiyil cellumARu kURutal


al cErn'tu alki, acaital Ompi,
vAnkaN virin'ta viTiyal, ERRezun'tu,
kAnakap paTTa cen' n'eRik koNmin

 

vaziyil mERkoLLavENTum mun eccarikkaikaL


kayam kaNTanna akan pai, amkaN           
main'tu mali cinatta kaLiRu matan azikkum, 260
tujcumaram kaTukkum, mAcuNam vilagki,
ikan'tu cEN kamazum pUvum, uNTOr
maRan'tu amaikallAp pazanum, Uz iRan'tu
perum payam kaziyinum, mAn'tar tunnAr          
irug kAl vIyum, peru marak kuzAmum; 265
iTanum valanum n'inaiyinar n'Okki,
kuRi aRin'tu, avaiavai kuRukAtu kazimin:
kOTu pala murajciya kOLi Alattu,
kUTu iyattu anna kural puNar puLLin          
n'ATu kAN n'anan' talai menmela akanmin 270

 

kuRavarum mayagkum kunRattil ceyyavENTuvana

 

mA n'izal paTTa maram payil iRumpin,

jAyiRu teRAa mAka n'anan' talai,
tEem maruLum amaiyam Ayinum,
iRAa van cilaiyar mA tErpu koTkum            
kuRavarum maruLum kunRattup paTinE, 275
akan kaN pARait tuvanRik kallena
iyagkal Ompi, n'um iyagkaL toTumin:

 

vazi mayagkinArkkuk kuRavarkaL van'tu utavipurital


pATu in aruvip payam kezu mImicai,
kATu kAttu uRaiyum kAnavar uLarE;           
n'ilait tuRai vazIiya matan azi mAkkaL 280
punal paTu pUcalin, virain'tu val eyti,
uNTaRku iniya pazanum, kaNTOr
malaitaRku iniya pUvum, kATTi,
URu n'irampiya ARu avar mun'tuRa,             
n'ummin, n'ejcattu avalam vITa, 285
immen kaTumpOTu iniyir Akuvir:
aRijar kURiya mAtiram kaikkoLpu,
kuRiyavum n'eTiyavum Uz izipu, putuvOr
n'Okkinum panikkum n'Oy kUr aTukkattu,        
alar tAya vari n'izal acaiyinir iruppin, 290
pala tiRam peyarpavai kETkuvirmAtO
 

malaiyil tOnRum palavita olikaLaik kETTal


kalai toTu perum pazam puN kUrn'tu URalin,
malai muzutum kamazum mAtiramtORum,
aruvi n'ukarum vAn ara makaLir,             
varu vicai tavirAtu vAgkupu kuTaitoRum, 295
teri imiz koNTa n'um iyam pOl in icai;
ilagku En'tu maruppin inam piri oruttal,
vilagkal mImicaip paNavaik kAnavar
pulam pukku uNNum, puri vaLaip pUcal;          
cEy aLaip paLLi, eHku uRu muLLin 300
ey teRa, izukkiya kAnavar azukai;
koTuvari pAyn'tena, kozun'ar mArpil,
n'eTu vaci vizup puN taNimAr, kAppu ena,
aRal vAz kUn'tal koTicciyar pATal;           
talai n'AL pUtta pon iNar vEgkai 305
malaimAr, iTUum Emap pUcal:
kanRu araippaTTa kayan' talai maTap piTi
valikku varampu Akiya kaNavan Ompalin,
oN kEz vayap puli pAyn'tena, kiLaiyoTu,         
n'eTu varai iyampum iTi umiz tazagku kural; 310
kaik kOL maRan'ta karu viral man'ti
aru viTar vIzn'ta tan kallAp pArppiRku,
muRi mEy yAkkaik kiLaiyoTu tuvanRi,
ciRumai uRRa kaLaiyAp pUcal;              
kalai kaiyaRRa kANpu in n'eTu varai, 315
n'ilaipeytu iTTa mAlpu n'eRi Aka,
perum payan tokutta tEm koL koLLai;
arug kuRumpu eRin'ta kAnavar uvakai,
tirun'tu vEl aNNaRku virun'tu iRai cAnm ena;       
n'aRavu n'AL ceyta kuRavar tam peNTiroTu 320
mAn tOl ciRu paRai kaRagkak kallena,
vAn tOy mImicai ayarum kuravai;
n'al ezil n'eTun' tEr iyavu van'tanna,
kal yARu olikkum viTar muzagku iragku icai;         
n'eTuj cuzippaTTa kaTugkaN vEzattu 325
uravuc cinam taNittu, peru veLil piNimAr,
viravu mozi payiRRum pAkar Otai;
oli kazait taTTai puTaiyun'ar, punan'toRum
kiLi kaTi makaLir viLi paTu pUcal;               
inattin tIrn'ta tuLagku imil n'al ERu, 330
malait talaivan'ta maraiyAn kataz viTai,
mARA main'tin URupaTat tAkki,
kOvalar kuRavarOTu orugku iyain'tu Arppa,
vaL itazk kuLaviyum kuRijciyum kuzaiya,            
n'al ERu porUum kallen kampalai; 335
kAn'taL tuTuppin kamaz maTal Occi,
vaN kOL palavin cuLai viLai tIm pazam
uNTu paTu miccil kAz payan koNmAr,
kanRu kaTAa uRukkum makAar Otai;             
mazai kaNTanna AlaitoRum, jerErenak 340
kazai kaN uTaikkum karumpin Ettamum;
tinai kuRu makaLir icai paTu vaLLaiyum,
cEmpum majcaLum Ompinar kAppOr
panRip paRaiyum; kunRakac cilampum;              
enRu iv anaittum, iyain'tu orugku, INTi, 345
avalavum micaiyavum tuvanRip pala uTan,
alakait tavirtta eN arun' tiRatta
malai paTu kaTAm mAtirattu iyampa

 

n'annanatu malai vaziyil cellum vakai


kurUuk kaN piNaiyal kOtai makaLir           
muzavut tuyil aRiyA viyaluL AgkaN 350
vizavin aRRu, avan viyan kaN veRpE;
kaNN taNNNenak kaNTum kETTum,
uNTaRku iniya pala pArATTiyum,
'innum varuvatAka, n'amakku' enat             
tol muRai marapinir Aki, pal mAN 355
ceru mikkup pukalum tiru Ar mArpan
urum uraRu karuviya peru malai piRpaTa,
iRumpUtu kajaliya in kural viRaliyar
n'aRugkAr aTukkattu, kuRijci pATi,            
kaitozUup paravi, paziccinir kazimin 360

 

kunRum kukaikaLum n'erugkiya malai vazi


mai paTu mA malai, panuvalin pogki,
kai tOyvu anna kAr mazai, tozuti,
tUuy anna tuvalai tuvaRRalin,
tEem tERAk kaTum parik kaTumpoTu,           
kAayk koNTa n'um iyam toypaTAmal, 365
kUval anna viTarakam pukumin,
irug kal ikuppattu iRu varai cErAtu,
kunRu iTampaTTa Ar iTar azuvattu,
n'inRu n'Okkinum kaN vAL vauvum,           
maN kanai muzavintalai, kOl, koNTu, 370
taNTu kAl Aka, taLartal Ompi,
UnRinir kazimin; URu tavap palavE:
ayil kAyn'tanna kUrg kal pARai,
veyil puRan'tarUum innal iyakkattu,           
katir cinam taNin'ta amayattuk kazimin 375

 

araNkaLum n'aTukaRkaLum uLLa vazikaL


urai cela veRutta avan n'IgkAc cuRRamoTu
purai tava uyariya mazai maruL pal tOl,
aracu n'ilai taLarkkum, aruppamum uTaiya;
pinniyanna piNagku aril n'uzaitoRum,           
munnOn vAgkiya kaTu vicaik kaNaik kOl 380
in icai n'al yAzp pattarum, vici piNi
maN Ar muzavin kaNNum, Ompi,
kai piNi viTAatu paipayak kazimin,
kaLiRu malain'tanna kaN kUTu tuRukal            
taLi pozi kAnam talai tavap palavE; 385
onnAt tevvar ulaivu iTattu Arttena,
n'al vazik koTutta n'ANuTai maRavar
cellA n'al icaip peyaroTu n'aTTa
kal Ecu kavalai eNNu mikap palavE;            
inpuRu muraRkai n'um pATTu viruppu Aka, 390
tonRu ozuku marapin n'um maruppu ikuttut tunaimin

 

putiyavarkaLukku vazi teriya, pullai muTin'tu
iTTuc cellutal


paNTu n'aRku aRiyAp pulam peyar putuvir
can'tu n'Ivip pul muTin'tu iTumin
 

n'annanuTaiya pakaivar irukkum aru n'ilagkaL


cellum tEettu, peyar marugku aRimAr,         
kal eRin'tu, ezutiya n'al arai marAatta 395
kaTavuL Ogkiya kATu Ecu kavalai,
oTTAtu akanRa onnAt tevvar
cuTTinum panikkum curam tavap palavE:
tEm pAy kaNNit tEr vIcu kavikai           
OmpA vaLLal paTarn'tikum eninE, 400
mEmpaTa veRutta avan tol tiNai mUtUr
Agkanam aRRE, n'ammanOrkkE;
acaivuzi acaii, ajcAtu kazimin

 

kOvalaratu kuTiyiruppil peRum upacAram


puli uRa, veRutta tan vIz piNai uLLi,          
kalai n'inRu viLikkum kAnam Uz iRan'tu, 405
cilai oli verIiya ceg kaN marai viTai
talai iRumpu katazum n'ARu koTip puRavin,
vERu pulam paTarn'ta ERuTai inatta
vaLai An tIm pAl, miLai cUz kOvalar,           
vaLaiyOr uvappa, taruvanar coritalin, 410
palam peRu n'acaiyoTu pati vayin tIrn'ta n'um
pulampu cEN akala, putuvir Akuvir;
pakar viravu n'ellin pala ari anna,
takar viravu turuvai veLLaiyoTu viraii,         
kallen kaTattiTaik kaTalin iraikkum 415
pal yATTu inam n'irai ellinir pukinE,
pAlum mitavaiyum paNNAtu peRukuvir;
tuym mayir aTakkiya cEkkai anna,
mey urittu iyaRRiya miti ataL paLLi,           
tIt tuNai Akac cEn'tanir kazimin 420

 

n'ATukAkkum vETar tiraLkaLin ceykai


kUppiTu kaTakkum kUr n'al ampin
koTu viR kULiyar kUvai kANin,
paTiyOrt tEytta paNivu il ANmai,
koTiyOL kaNaval paTarn'tikum eninE,          
taTiyum kizagkum taNTinar tarIi, 425
Ompun'ar allatu, uTaRRun'ar illai;
Agku viyam koNmin; atu atan paNpE
 

mAlai cUTi, n'Ir arun'ti, kuLittuc cellutal


tEm paTa malarn'ta marAa mel iNarum,
umpal akaitta oN muRi yAvum,            
taLiroTu miTain'ta kAmaru kaNNi, 430
tiragku maral n'Aril, poliyac cUTi,
murampu kaN uTain'ta n'aTavai taNNena,
uNTanir, ATi, koNTanir kazimin

 

pul vEyn'ta kuTicaikaLil puLig kUzum piRavum peRutal


cev vI vEgkaip pUvin anna,            
vEy koL arici, mitavai corin'ta, 435
cuval viLai n'ellin, avarai am puLig kUz,
aRku, iTai uzan'ta n'um varuttam vITa,
akaluL AgkaN kazi miTain'tu iyaRRiya
pul vEy kurampaik kuTitoRum peRukuvir;           
pon aRain'tanna n'uN n'Er arici 440
veN eRin'tu iyaRRiya mAk kaN amalai,
taNNen n'uN izutu uLLITu Aka,
acaiyinir cEppin, alkalum peRukuvir
vicaiyam kozitta pUzi anna,            
uNNun'art taTutta n'uN iTi n'uvaNai: 445
n'oym mara viRakin jekizi mATTi,
pani cEN n'Igka initu uTan tujci,
pulari viTiyal puL Orttut kazimin

 

n'annanatu taN paNai n'ATTin tanmai


pul araik kAjci, punal poru putavin,         
mel aval, irun'ta UrtoRum, n'al yAzp 450
paNNup peyarttanna, kAvum, paLLiyum,
pal n'AL n'iRpinum cEn'tanir celinum,
n'an pala uTaittu, avan taN paNai n'ATE:

 

uzavar ceyyum upacAram


kaNpu mali pazanam kamazat tuzaii,           
valaiyOr tan'ta iruj cuval vALai, 455
n'ilaiyOr iTTa n'eTu n'AN tUNTil,
piTik kai anna, ceg kaN varAal,
tuTik kaN anna, kuRaiyoTu viraii,
pakanRaik kaNNip pazaiyar makaLir,           
jeNTu ATu ceRuvil tarAykkaN vaitta, 460
vilagkal anna, pOr mutal tolaii,
vaLam cey vinaijar valci n'alka,
tuLagku tacumpu vAkkiya pacum potit tERal,
iLag katir jAyiRRuk kaLagkaLtoRum, peRukuvir;        
muL arittu iyaRRiya veL ari veN cORu, 465
'vaNTu paTak kamazum tEm pAy kaNNit
tiN tEr n'annaRkum ayini cAnm' enak
kaNTOr maruLa, kaTumpuTan arun'ti,
erutu eRi kaLamar OtaiyoTu n'al yAz            
marutam paNNi, acaiyinir, kazimin 470

 

cEyARRin karaivaziyE cellutal


veNNel arin'ar taNNumai verIi,
ceg kaN erumai inam piri oruttal,
kanai celal munpoTu katazn'tu varal pORRi,
vanai kalat tikiriyin kumizi cuzalum,           
tunai celal talaivAy, Ovu iRan'tu varikkum, 475
kANun'ar vayAam, kaTku in cEyARRin
yANar oru karaik koNTanir kazimin

 

n'annanatu mUtUrin iyalpu


n'itiyam tujcum, n'ivan'tu Ogku varaippin,
pati ezal aRiyAp pazag kuTi kezIi,          
viyal iTam peRAa vizup peru n'iyamattu, 480
yARu enak kiTan'ta teruvin, cARu ena,
ikazun'ar verUum, kavalai maRukin,
kaTal ena, kAr ena, olikkum cummaiyoTu,
malai ena, mazai ena, mATam Ogki,
tuni tIr kAtalin initu amarn'tu uRaiyum,         485
pani vAr kAvin pal vaNTu imirum,
n'ani cEyttanRu, avan paza viRal mUtUr

 

mUtUr makkaL virun'tu etirkoLLutal


porun'tAt tevvar irun' talai tumiya,
parun'tu paTak kaTakkum oL vAL maRavar
karug kaTai eHkam cAttiya putavin,           490
arug kaTi vAyil ayirAtu pukumin:
manRil vatiyun'ar cEN pulap paricilar,
'vel pOrc cEeyp peru viRal uLLi
van'tOr manRa, aLiyar tAm' ena,
kaNTOr ellAm, amarn'tu, initin n'Okki,          495
virun'tu iRai avar avar etir koLak kuRuki,
pari pulampu alaitta n'um varuttam vITa

 

araNmanai vAyilil kANum poruL vaLam


eri kAnRanna pUj cinai marAattu,
tozuti pOka valin'tu akappaTTa
maTa n'aTai AmAn, kayamunik kuzavi,           500
Umai eNkin kuTAvaTik kuruLai,
mImicaik koNTa kavar parik koTun' tAL
varai vAz varuTai van talai mAt takar,
aravuk kuRumpu eRin'ta ciRu kaN tIrvai,
aLaic ceRi uzuvai kOL uRa veRutta          505
maTak kaN maraiyAn peruj cevik kuzavi,
arakku virittanna cen' n'ila marugkin,
paral tavaz uTumpin koTun' tAL ERRai,
varaip polin'tu iyalum maTak kaN majjai,
kAnakkOzi kavar kural cEval,              510
kAnap palavin muzavu maruL perum pazam,
iTik kalappu anna, n'aRu vaTi mAvin
vaTic cERu viLain'ta tIm pazat tAram,
tUval kalitta ivar n'anai vaLar koTi,
kAayk koNTa n'ukam maruL n'URai,         515
parUup paLigku utirtta, pala uRu tiru maNi,
kurUup puli poruta puN kUr yAnai
muttuTai maruppin muzu vali miku tiraL,
vaLai uTain'tanna vaL itazk kAn'taL,
n'Akam, tilakam, n'aRug kAz Aram,            520
karug koTi miLakin kAyt tuNarp pacug kaRi,
tirun'tu amai viLain'ta tEk kaL tERal,
kAn n'ilai erumaik kazai pey tIm tayir,
n'Il n'iRa Ori pAyn'tena, n'eTu varai,
n'Emiyin cellum n'eyk kaN iRAal,              525
uTampuNarpu, tazIiya Acini, anaittum,
kuTa malaip piRan'ta taN perug kAviri
kaTal maNTu azuvattuk kayavAy kaTuppa,
n'OnAc ceruvin n'eTug kaTait tuvanRi

 

muRRattil n'inRu viRaliyar n'annanaip pORRutal


vAnattu anna vaLam mali yAnai,          
530
tAtu erut tatain'ta, muRRam munni,
mazai etir paTu kaN muzavu kaN ikuppa,
kazai vaLar tUmpin kaN iTam imira,
marutam paNNiya karug kOTTuc cIRiyAz
n'arampu mItu iRavAtu, uTan puNarn'tu onRi,          535
kaTavatu aRin'ta in kural viRaliyar
tonRu ozuku marapin tam iyalpu vazAatu,
arun' tiRal kaTavuL pazicciya pinRai

 

kUttarkaL n'annanaip pORRutal


virun'tin pANi kazippi, 'n'IL mozik
kunRA n'al icaic cenROr umpal,           540
inRu ivaN cellAtu ulakamoTu n'iRpa,
iTait terin'tu uNarum, periyOr mAyn'tena,
koTaikkaTan iRutta cemmalOy' ena,
venRip pal pukaz viRalOTu Etti,
cenRatu n'oTiyavum viTAan,             545

 

n'annan kURum mukaman urai


                          'n'acaitara
van'tatu cAlum; varuttamum peritu' ena,

 

n'ALOlakkattiRku azaittuc cellutal


poru muraN etiriya vayavaroTu polin'tu,
tiru n'akar muRRam aNukal vENTi,
kallen okkal n'al valattu irIi,

 

n'annanatu kuLirn'ta n'Okkam


'uyarn'ta kaTTil, urumpu il cuRRattu,         
550
akanRa tAyattu, aHkiya n'uTpattu,
ilam ena malarn'ta kaiyar Aki,
tam peyar tammoTu koNTanar mAyn'tOr,
n'eTu varai izitaru n'Ittam cAl aruvik
kaTuvaral kaluzik kaTku in cEyARRu           555
vaTu vAz ekkar maNalinum, palarE;
atanAl, pukazoTum kazika, n'am varain'ta n'AL!' ena,
paran'tu iTam koTukkum vicumpu tOy uLLamoTu,
n'ayan'tanir cenRa n'umminum, tAn peritu,
uvan'ta uLLamOTu, amarn'tu initu n'Okki,        560

 

n'annanatu koTaic ciRappu


izai marugku aRiyA n'uzai n'Ul kaligkam
eL aRu ciRappin veL araik koLIi,
muTuval tan'ta pain' n'iNat taTiyoTu,
n'eTu veNNellin arici muTTAtu,
talai n'AL anna pukaloTu, vazi ciRan'tu         565
pala n'AL n'iRpinum, peRukuvir; 'n'illAtu
celvEm tilla, em tol patip peyarn'tu! ' ena,
mellenak kURi viTuppin, n'ummuL
talaivan tAmarai malaiya, viRaliyar
cIr kezu ciRappin viLagkuizai aNiya,         570
n'Ir iyakkanna n'irai celal n'eTun' tEr,
vArik koLLA varai maruL vEzam,
kaRagku maNi tuvaikkum ERuTaip peru n'irai,
polam paTaip polin'ta koy cuval puravi,
n'ilam tinak kiTan'ta n'itiyamOTu, anaittum,        575
ilampaTu pulavar ERRa kain' n'iRaiya,
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kaiyin
vaLam pizaippu aRiyAtu, vAy vaLam pazun'i,
kazai vaLar n'avirattu mImicai, jerErena
mazai curan'tanna Ikai n'alki,              580
talai n'AL viTukkum paricil malai n'Ir
venRu ezu koTiyin tOnRum
kunRu cUz irukkai n'ATukizavOnE


iraNiya muTTattup perugkunRUrp perugkaucikanAr
pal kunRak kOTTattuc cegkaNmAttu vEL n'annan
cEy n'annanaip pATiyatu.


malaipaTukaTAm muRRum

 

tanip pATal


tUuut tIm pukai tol vicumpu pOrttatukol?
pAayp pakal ceyvAn pAmpinvAyp paTTAnkol?
mAa micaiyAn kOn n'annan n'aRu n'utalAr
mAamai ellAm pacappu!