vilagkukaL

 

ATu (takar : aTi 414, 416, 503


takarviravu turuvai veLLaiyoTu viraii,         

pal
yATTuinam n'irai ellinir pukinE,

varai vAz varuTai van talai mAt
takara,