vilagkukaL

 

n'Ay (jamali) : aTi 42, 177


matam tapu
jamalin'Avin anna,

piNavu
n'Aya muTukkiya taTiyoTu viraii,