vilagkukaL

 

mAn : aTi 175


varu vicai tavirtta kaTa
mAna kozug kuRai,