41-50

41. pAlai
paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
5
n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
ciRu n'uN pal viyar poRitta
10
kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.

pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

42. mullai
maRattaRku aritAl-pAka! pal n'AL
aRattoTu varun'tiya alku tozil koLIiya
paza mazai pozin'ta putu n'Ir avala
n'A n'avil pal kiLai kaRagka, mAN vinai
5
maNi oli kELAL, vANutal; atanAl,
'Ekumin' enRa iLaiyar vallE
il pukku aRiyun'arAka, mellena
maNNAk kUn'tal mAcu aRak kazIi,
cil pOtu koNTu pal kural azuttiya
10
an' n'ilai pukutalin, mey varuttuRAa
aviz pU muTiyinaL kavaiiya
maTa mA arivai makizn'tu ayar n'ilaiyE.

vinaimuRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-kIrattanAr

43. pAlai
tukil virittanna veyil avir uruppin
enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
5
aruj curam celvOrkku valci Akum
vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
ajcal enRa iRai kaiviTTena,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
10
kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
Or eyin mannan pOla,
azivu van'tanRAl, ozital kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

44. kuRijci
poru il AyamOTu aruvi ATi,
n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
5
n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
10
pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
cel mazai iyakkam kANum
n'al malai n'ATan kAtal makaLE?

iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

45. n'eytal
ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
5
kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
10
n'ummoTu puraivatO anRE;
emmanOril cemmalum uTaittE!

kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

46. pAlai
vaikaltORum inpamum iLamaiyum
ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
kANIr enRalO aritE; atu n'ani
pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
5
pUN aNi Akam pulampa, pANar
ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
10
n'an vAy allA vAzkkai
mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.

pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

47. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
paital am kuzavi tazIi, oyyena
5
arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
10
annai ayarum muruku n'in
pon n'Er pacalaikku utavAmARE?

ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

48. pAlai
anRai anaiya Aki, inRum, em
kaN uLapOlac cuzalummAtO-
pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
5
puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
emariTai uRutara oLitta kATE.

pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

49. n'eytal
paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
5
kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
munRil tAzaiyoTu kamazum
10
teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?

tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

50. marutam
aRiyAmaiyin, annai! ajci,
kuzaiyan kOtaiyan kuRum pain' toTiyan
vizavu ayar tuNagkai tazUukam cella,
n'eTu n'imir teruvil kaipuku koTu miTai
5
n'otumalALan katumenat tAkkalin,
'kETpOr uLarkol, illaikol? pORRu' ena,
'yANatu pacalai' enRanan; atan etir,
'n'AN ilai, eluva!' enRu van'ticinE-
ceRun'arum vizaiyum cemmalOn ena,
10
n'aRu n'utal arivai! pORREn,
ciRumai perumaiyin kANAtu tuNin'tE.

tOzi pANaRku vAyilmaRuttatu.-marutam pATiya iLagkaTugkO