71-80

71. pAlai
mannAp poruT piNi munni, 'innatai
vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
5
kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
pirital vallirO-aiya! celvar
vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
vaNNap puRavin ceg kAR cEval
vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
10
n'um ilaL pulampak kETToRum
pommal Oti peru vituppuRavE?

talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

72. n'eytal
'pENupa pENAr periyOr' enpatu
n'ANu takkanRu atu kANugkAlai;
uyir Oranna ceyir tIr n'aTpin
n'inakku yAn maRaittal yAvatu? mikap peritu
5
azitakkanRAl tAnE; koNkan,
'yAn yAy ajcuval' eninum, tAn eR
pirital cUzAnmannE; iniyE
kAnal Ayam aRiyinum, 'AnAtu,
alar van'tanRukol?' ennum; atanAl,
10
'pularvatukol, avan n'aTpu!' enA
ajcuval-tOzi!-en n'ejcattAnE!

tOzi ciRaippuRamAkat talaivikku uraippALAyccolliyatu.-iLampOtiyAr

73. pAlai
vEnil murukkin viLai tuNar anna
mANA virala val vAyp pEey
mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
manRam pOzum punkaN mAlai,
5
tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
celpa enpa tAmE-cev ari
mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
10
n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
ayalOr tURRum ampalum aLittE.

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr

74. n'eytal
vaTik katir tiritta val jANperu valai
iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
5
ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
10
kaNTal vEliya Ur, 'avan
peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!

talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

75. kuRijci
n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
5
uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
paccUn peyta pakazi pOla,
cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
uRAa n'Okkam uRRa en
10
paital n'ejcam uyyumARE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

76. pAlai
varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
5
varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
immen pEr alar n'um Urp punnai
vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
kAnal vAr maNal marIi,
kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!

puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.

pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

78. n'eytal
kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
5
paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
10
valavan kOl uRa aRiyA,
uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!

varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

79. pAlai
'ciRai n'AL Igkai uRai n'ani tiraLvI,
kUrai n'al manaik kuRun' toTi makaLir
maNal ATu kazagkin, aRai micait tAam
Er taraluRRa iyakku arug kavalaip
5
pirin'tOr van'tu, n'appuNarap puNarn'tOr
pirital cUztalin, ariyatum uNTO?'
enRu n'Am kURik kAmam cepputum;
ceppAtu viTinE, uyiroTum van'tanRu-
amma! vAzi, tOzi!-
10
yAtanin tavirkkuvam, kAtalar celavE?

pirivu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-kaNNakanAr

80. marutam
'manRa erumai malar talaik kArAn
in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
5
tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
taiit tigkaL taN kayam paTiyum
perun' tOT kuRumakaL allatu,
marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr