101-110

101. n'eytal
muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
5
tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
mIn eRi paratavar maTa makaL
mAn amar n'Okkam kANA UgkE.

pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

102. kuRijci
koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
5
pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
am malai kizavORku uraimati-im malaik
kAnak kuRavar maTa makaL
Enal kAval AyinaL enavE.

kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

103. pAlai
onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
ciRiyilai vEmpin periya konRu,
kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
5
pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
mAyA vETTam pOkiya kaNavan
poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
10
ALvinaikku akalvAm eninum,
mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.

poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

104. kuRijci
pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
5
toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
10
urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
pOkku aRa vilagkiya cAral,
n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?

talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

106. n'eytal
aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
5
uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?

paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

107. pAlai
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
5
kal izi aruviyin ollena olikkum,
pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
AnAk kauvai malain'ta
10
yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.

piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

108. kuRijci
malai ayaR kalitta mai Ar Enal
tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
5
viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
cuTar purai tiru n'utal pacappa,
toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!

varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

109. pAlai
'onRutum' enRa tonRu paTu n'aTpin
kAtalar akanRena, kalagkip pEtuRRu,
'annavO, in' n'annutal n'ilai?' ena,
vinaval AnAp punaiyizai! kEL, ini
5
uraikkal AkA evvam; immena
iraikkum vATai iruL kUr pozutil,
tuLiyuTait tozuvin tuNital aRRattu,
uccik kaTTiya kUzai Avin
n'ilai ena, oruvEn Aki
10
ulamara, kaziyum, ip pakal maTi pozutE!

piriviTai ARRALAya talaimaLatu n'ilaikaNTa tOzikkut talaimakaLcolliyatu.-mILip perumpatumanAr

110. pAlai
piracam kalan'ta veN cuvait tImpAl
viri katirp poRkalattu oru kai En'ti,
puTaippin cuRRum pUn' talaic ciRu kOl,
'uN' enRu Okkupu pizaippa, teN n'Ir
5
muttu arip poRcilampu olippat tattuRRu,
ari n'araik kUn'taR cem mutu ceviliyar
pari melin'tu oziya, pan'tar OTi,
Eval maRukkum ciRu viLaiyATTi
aRivum ozukkamum yANTu uNarn'tanaLkol?
10
koNTa kozun'an kuTi vaRan uRRena,
koTutta tan'tai kozuj cORu uLLAL,
ozuku n'Ir n'uNagku aRal pOla,
pozutu maRuttu uNNum ciRu matukaiyaLE!

manaimaruTci; makaLn'ilai uraittatUum Am.-pOtanAr