121-130

121. mullai
vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
5
puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
10
kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
el virun'tu ayarum manaivi
mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!

vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

122. kuRijci
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
mel aval marugkin mauvalum arumpina;
5
'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
varaiyaka n'ATan varUum enpatu
uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
10
n'IyE cUztal vENTum-
pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.

ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

123. n'eytal
uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
5
kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
10
cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
ciRu viLaiyATalum azugki,
n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.

talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

124. n'eytal
onRu il kAlai anRil pOlap
pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
5
mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
teN n'Irk kumizi izitarum
taNNIr tataii n'inRa pozutE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

125.kuRijci
'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
5
n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
10
n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
men tinai n'eTum pOr purimAr
tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.

varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

126. pAlai
paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
5
tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
10
kAmam tarutalum inRE; atanAl,
n'illAp poruT piNic cERi;
vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!

poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

127. n'eytal
irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
5
kallAk katavar tan aiyar Akavum,
vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
'mellam pulampan anRiyum,
celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.

pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

128. kuRijci
'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
5
atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.

kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA

129. kuRijci
peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
pommal Oti! n'am ivaN oziyac
celpa enpa, tAmE; cenRu,
5
tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
kEz kiLar utti aravut talai panippa,
paTu mazai urumin uraRRu kural
n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

130. n'eytal
vaTu inRu n'iRain'ta mAn tErtteN kaN
maTivAyt taNNumai n'aTuvaN Arppa,
kOlin eRin'tu kAlait tOnRiya
cen' n'Irp potu vinaic cemmal mUtUrt
5
tamatu cey vAzkkaiyin iniyatu uNTO?
enai viruppuTaiyar Ayinum, n'inaivilar;
n'Ern'ta n'ejcum n'ekizn'ta tOLum
vATiya variyum n'Okki, n'ITAtu,
'evan ceytanaL, ip pEr ajar uRuvi?' enRu
10
oru n'AL kURinRumilarE; virin'Ir
vaiyaka varaiyaLavu iRan'ta,
evva n'Oy; piRitu uyavut tuNai inRE.

piriviTai melin'ta talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu.- n'eytaltattanAr