131-140

131. n'eytal
ATiya tozilum, alkiya pozilum,
uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
5
cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
kaL kamaz, poRaiyARu anna en
n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?

maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

132. n'eytal
pEr Ur tujcum; yArum illai;
tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
pOr amai katavap purai toRum tUva,
5
kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
10
onRu eRi pANiyin iraTTum;
inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?

kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

133. kuRijci
'tOLE toTi koTpu AnA; kaNNE
vAL Ir vaTiyin vaTivu izan'tanavE;
n'utalum pacalai pAyinRu-titalaic
cil poRi aNin'ta pal kAz alkul
5
maNi Er aimpAl mAyOTku' enRu,
vev vAyp peNTir kavvai tURRa,
n'Am uRu tuyaram ceyyalar ennum-
kAmuRu tOzi!-kAtal am kiLavi,
irumpu cey kollan vev ulait teLitta
10
tOy maTaR cil n'Ir pOla,
n'Oy mali n'ejciRku Emam Am ciRitE.

varaiviTai vaittuppirivu ARRALAya talaivi vaRpuRuttum tOzikkuccolliyatu.-n'aRRamanAr

134. kuRijci
'initin initu talaippaTum' enpatu
itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
5
av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, yAn aHtu
10
ollEn pOla uraiyATuvalE!

'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

135. n'eytal
tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
mA arai putaitta maNal mali munRil,
varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
5
initu manRamma tAnE-pani paTu
pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
vAl uLaip polin'ta, puravit
tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.

'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

136. kuRijci
tirun'tu kOl el vaLai vENTi yAn azavum,
arum piNi uRun'arkku, vETTatu koTAatu,
marun'tu Ayn'tu koTutta aRavOn pOla,
ennai-vAziya, palavE!-panniya
5
malai kezu n'ATanoTu n'ammiTaic ciRiya
talaippirivu uNmai aRivAn pOla,
n'Ippa n'IgkAtu, varin varai amain'tu,
tOL pazi maRaikkum utavip
pOkku il polan' toTi ceRIiyOnE.

ciRaippuRamAkattalaivi tOzikku uraittatu.-n'aRRag koRRanAr

137. pAlai
taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
5
aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
kunRa vaippin kAnam
10
cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!

talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

138. n'eytal
uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
5
taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
10
muzagku tirai in cIr tUgkum
azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.

'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

139. mullai
ulakiRku ANiyAkap palar toza,
pala vayin n'ilaiiya kunRin kOTutORu
Eyinai, uraiiyarO!-perug kali ezili!
paTumalai n'inRa n'al yAz vaTi n'arampu
5
ezIiyanna uRaiyinai! muzavin
maN Ar kaNNin immena imirum-
vaNarn'tu oli kUn'tal mAayOLoTu
puNarn'tu initu n'ukarn'ta cAral n'al Ur,
viravu malar utira vIci-
10
iravup peyal pozin'ta utaviyOyE!

talaivan vinaimuRRi van'tu paLLiyiTattAnAka, peyta mazaiyai vAzttiyatu.-perugkaucikanAr

140. kuRijci
koNTal mA mazai kuTakku Erpu kuzaitta
ciRu kOl iNara perun' taN cAn'tam
vakai cEr aimpAl takai peRa vAri,
pularviTattu utirtta tukaL paTu kUzaip
5
perug kaN Ayam uvappa, tan'tai
n'eTun' tEr vazagkum n'ilavu maNal muRRattu,
pan'toTu peyarum parivilATTi
aruLinum, aruLAL Ayinum, peritu azin'tu
pinnilai muniyalmA n'ejcE!-ennatUum
10
arun' tuyar avalam tIrkkum
marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.

kuRai maRukkappaTTa talaivan tan n'ejcinai n'erugkiyatu.-pUtagkaNNanAr