151-160

151. kuRijci
n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
kal micai aruviyin kazUuj cAral
5
vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
10
kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
pun talaip pARu mayir tiruttum
kunRa n'ATan iravinAnE!

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

152. n'eytal
maTalE kAmam tan'tatu; alarE
miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
5
ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?

maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

153. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
maN tiNi jAlam viLagka, kammiyar
cempu cori pAnaiyin minni, ev vAyum
tan tozil vAytta in kural ezili
5
tenpula marugkil cenRu aRRAgku,
n'ejcam avarvayin cenRena, INTu ozin'tu,
uNTal aLittu en uTampE-viRal pOr
vej cina vEn'tan pakai alaik kalagki,
vAzvOr pOkiya pEr Urp
10
pAz kAttirun'ta tani makan pOnRE.

piriviTai melin'ta talaivi colliyatu.-tanimakanAr

154. kuRijci
kAnamum kammenRanRE; vAnamum
varai kizippanna mai iruL parappi,
pal kural ezili pATu OvAtE;
majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
5
vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
10
vArAr AyinO n'anRE; cAral
vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?

iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

155. n'eytal
'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
5
kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
10
pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.

iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

156. kuRijci
n'IyE, aTi aRin'tu otugkA Ar iruL van'tu, em
kaTiyuTai viyal n'akark kAval n'Iviyum,
pEr anpinaiyE-perug kal n'ATa!-
yAmE, n'innum n'in malaiyum pATi, pal n'AL
5
ciRu tinai kAkkuvam cERum; atanAl,
pakal van'tImO, pal paTar akala!
eruvai n'ITiya peru varaic ciRukuTi
ariyal Arn'tavar Ayinum, periyar;
pATu imiz viTar mukai muzagka,
10
ATu mazai iRuttatu, em kOTu uyar kunRE.

iravukkuRi maRuttatu.-kaNNag koRRanAr

157. pAlai
irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
5
iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
am pUn' tAtu ukkanna
10
n'uN pal titti mAayOLE.

poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

158. kuRijci
amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
kal atar mannum kAl kollummE;
kanai iruL mannum kaN kollummE-
5
viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
pukar muka vEzam pulampat tAkki,
kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
vEgkai mutaloTu tuTaikkum
Ogku malai n'ATan varUum ARE.

ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

159. n'eytal
maNi tuNin'tanna mA irum parappin
uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
5
ellai kazippinam Ayin, mella
vaLi cIttu varitta punnai munRil,
kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
10
uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
cil kuTip pAkkam kallena
alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!

talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

160. kuRijci
n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
n'umminum aRikuvenmannE-kammena
etirtta titti, Er iLa vana mulai
5
vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
etir malarp piNaiyal anna ivaL
10
ari matar mazaik kaN kANA UgkE.

kazaRRu etirmaRai.