161-170

161. mullai
iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
immen paRavai INTu kiLai iriya,
5
n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
10
kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
putalvaR kATTip poykkum
titalai alkul tEm moziyATkE?

vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

162. pAlai
'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
5
pani vAr uNkaN paitala kaluza,
'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
10
vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
tujcu piTi varuTum attam
vallai Akutal ollumO, n'inakkE?

'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

163. n'eytal
uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
elliyum iravum ennAtu, kallenak
kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
5
n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
10
katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
vaikuRu vanappin, tOnRum
kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!

varaivu malin'tu colliyatu.

164. pAlai
'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
5
collin teLippavum, teLital cellAy-
cegkOl vALik koTu vil ATavar
vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
10
mARu puRakkoTukkum attam,
URu ilarAkutal uLLAmARE.

poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

165. kuRijci
amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
5
kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
anna Akuka' ennAn;
olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.

n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

166. pAlai
ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
5
ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
10
kAtal tAnum kaTalinum peritE!

celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

167. n'eytal
karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
5
taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
payan teri panuvaR pai tIr pANa!
n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
putu vI jAzaloTu punnai tAam
maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
10
iRai Er el vaLaik kuRumakaL
piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.

tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?

tOzi iravukkuRi maRuttatu.

169. mullai
'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
varuvam' ennum paruvaral tIra,
paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
5
mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
van kai iTaiyan ellip parIi,
veN pOz taiiya alagkal am toTalai
maRukuTan kamazum mAlai,
10
ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

170. marutam
maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
5
ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
oru vERku OTiyAgku, n'am
panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?

tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.