191-200

191. n'eytal
'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
5
kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
elli van'tanRO tEr?' enac colli,
alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
en n'OkkinaLE annai; n'ALai
maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
10
aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

192. kuRijci
'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
maram payil cOlai maliya, pUziyar
uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
5
mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
azutanai uRaiyum am mA arivai!
payam kezu palavin kollik kuTa varaip
pUtam puNartta putitu iyal pAvai
10
viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
Ay n'alam uLLi varin, emakku
Emam Akum, malaimutal ARE.

iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

193. pAlai
aTTarakku uruvin vaTTu mukai Igkait
tuyt talaip putu malart tuLi talaik kalAva,
n'iRai n'Irp puniRRup pulam tuzaii, AnAy,
irum puRam tazUum perun' taN vATai!
5
n'inakkut tItu aRin'tanRO ilamE;
paNait tOL el vaLai jekiztta em kAtalar
aruj ceyal poruT piNip pirin'tanarAka,
yArum il oru ciRai irun'tu,
pEr ajar uRuviyai varuttAtImE!

piriviTai ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

195. n'eytal
aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
tillaiam potumpil paLLi koLLum
mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
5
kallen puLLin kAnal am toNTi,
n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
n'Ir alait tORRam pOla,
Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.

kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

196. n'eytal
paLigku ceRin'tanna pal katir iTaiiTai,
pAl mukan'tanna pacu veN n'ilavin,
mAlpu iTar aRiyA, n'iRaiyuRu matiyam!
cAlpum cemmaiyum uTaiyai Atalin,
5
n'iR karan'tu uRaiyum ulakam inmaiyin,
eR karan'tu uRaivOr uLvazi kATTAy!
n'aR kavin izan'ta en tOL pOl cAay,
ciRukupu ciRukupu cerIi,
aRi kari poyttalin, AkumO atuvE?

n'eTTiTai kazin'tu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, ARRALAkiya talaimakaL tigkaL mEliTTut tannuLLE colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

197. pAlai
'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
kaNNum taN pani vaikina; annO!
teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
5
Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
polan' toTi pOla minni, kaNag koL
10
in icai muracin iragki, mannar
eyil Ur pal tOl pOlac
cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.

varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

198. pAlai
cEyin varUum matavali! yA uyarn'tu
Omai n'ITiya kAn iTai attam,
munn'AL umpark kazin'ta en makaL
kaNpaTa, n'Ir Azn'tanRE; tan'tai
5
tan Ur iTavayin tozuvEn; n'uN pal
kOTu En'tu alkul arumpiya titalai,
vArn'tu ilagku vAl eyiRRu, polin'ta tAar,
cil vaLai, pal kUn'talaLE, avaLE;
mai aNal eruttin munpin taTak kai
10
val vil ampin eyyA vaN makizt
tan'taitan Ur ituvE;
InREn yAnE; polika, n'um peyarE!

pin cenRa cevili iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-kayamanAr

199. n'eytal
Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
5
uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
10
paipaya imaikkum tuRaivan
mey tOy muyakkam kANA UgkE!

vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

200. marutam
kaNNi kaTTiya katira anna
oN kural n'occit teriyal cUTi,
yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
5
Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
Ampal amanRa tIm perum pazanattup
poykai Urkkup pOvOy Aki,
'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
10
aitu akal alkul makaLir!-ivan
poy poti koTuj col Ompumin' enavE.

tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr