201-210

201.kuRijci
'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
5
cev vErp palavin payam kezu kollit
teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
10
peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
pOtal ollAL en n'ejcattAnE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

202. pAlai
puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
van cuval parArai murukki, kanRoTu
maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
5
tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
10
cel cuTar n'eTug koTi pOla,
pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.

uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

203. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
5
eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
10
ceyta tan tappal anRiyum,
uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

204. kuRijci
'taLir cEr taN tazai taii, n'un'tai
kuLir vAy viyan punattu el paTa varukO?
kuRuj cunaik kuvaLai aTaicci, n'Am puNariya
n'aRun' taN cAral ATukam varukO?
5
in col mEvalaippaTTa en n'ejcu uNak
kURu ini; maTan'tai! n'in kUr eyiRu uNku' ena,
yAn tan mozitalin, mozi etir van'tu,
tAn cey kuRi n'ilai iniya kURi,
ERu piri maTap piNai kaTuppa vERupaTTu,
10
uRu kazai n'ivappin ciRukuTip peyarum
koTicci celpuRam n'Okki,
viTutta n'ejcam! viTal ollAtE?

pinninRa talaimakan ARRAnAy, tOzi kETpat tan n'ejciRkuc colliyatu.-maLLanAr

205. pAlai
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
5
tun arug kAnam ennAy, n'IyE
kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
pOyinRukollO tAnE-paTappaik
koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
10
n'Ir mali kataz peyal talaiiya
Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!

talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

206. kuRijci
'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
tOTu alaik koNTana Enal enRu,
tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
5
taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
10
kal kezu n'ATan kENmai
aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!

talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

207. n'eytal
kaNTal vElik kazi cUz paTappai
muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
5
kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
10
valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
tirai ezu pauvam munniya
kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.

n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

208. pAlai
viRal cAl viLagku izai n'ekiza, vimmi,
aRal pOl teL maNi iTai mulai n'anaippa,
viLivu ila kaluzum kaNNoTu, peritu azin'tu,
evan inaipu vATuti?-cuTar n'utaR kuRumakaL!-
5
celvAr allar n'am kAtalar; celinum,
n'OnmAr allar, n'OyE; maRRu avar
konnum n'ampug kuraiyar tAmE;
ciRan'ta anpinar; cAyalum uriyar;
pirin'ta n'amminum iragki, arum poruL
10
muTiyAtuAyinum varuvar; atantalai,
in tuNaip pirin'tOr n'ATit
taruvatu pOlum, ip peru mazaik kuralE?

celavuRRAratu kuRippu aRin'tu ARRALAya talaimakaL uraippa,tOzi colliyatu.-n'occi n'iyamag kizAr

209. kuRijci
malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
5
mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
tavirumkAlaiAyin, en
uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!

kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

210. marutam
arikAl mARiya am kaN akal vayal
maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
vittoTu cenRa vaTTi paRpala
mInoTu peyarum yANar Ura!
5
n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
punkaN ajcum paNpin
men kaT celvam celvam enpatuvE.

tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr