211-220

211. n'eytal
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
5
muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
vaNTu paTu vAn pOtu verUum
tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?

varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

212. pAlai
pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
curam cel kOTiyar katumena icaikkum
n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
5
kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
kavavuk koL in kural kETToRum,
10
avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.

poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!

mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

214. pAlai
'icaiyum inpamum Italum mUnRum
acaiyun'ar irun'tOrkku arum puNarvu Inm' ena,
vinaivayin pirin'ta vERupaTu koLkai,
'arumpu aviz alaric curumpu uN pal pOtu
5
aNiya varutum, n'in maNi irug katuppu' ena,
ejcA vajcinam n'ejcu uNak kURi,
mai cUz veRpin malai pala iRan'tu,
cey poruTku akanRa ceyir tIr kAtalar
kELArkollO-tOzi!-tOLa
10
ilagku vaLai n'ekiztta kalagku ajar eLLi
n'akuvatu pOla, minni
Arppatu pOlum ik kArp peyaR kuralE?

ulakiyalAl pirivu uNarttappaTTa talaimakan kuRitta paruvam kaNTu talaimakaL colliyatu.-karuvUrk kOcanAr

215. n'eytal
kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
5
mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
tagkin evanOteyya? cegkAl
10
koTu muTi av valai pariyap pOkiya
kOT cuRAk kuRitta munpoTu
vETTam vAyAtu emar vAralarE.

pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

216. marutam
tuni tIr kUTTamoTu tunnAr Ayinum,
initE, kANun'ark kANpuzi vAztal;
kaNNuRu vizumam kai pOl utavi,
n'am uRu tuyaram kaLaiyAr Ayinum,
5
innAtuanRE, avar il UrE;
eri maruL vEgkaik kaTavuL kAkkum
kuruku Ar kazaniyin itaNattu AgkaN,
EtilALan kavalai kavaRRa,
oru mulai aRutta tirumAvuNNik
10
kETTOr anaiyarAyinum,
vETTOr allatu, piRar innArE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpat talaimakan talain'inRu ozukap paTAn'inRa parattai, pANaRkuAyinum viRalikkuAyinum colluvALAy, n'erugkic colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

217. kuRijci
icai paTa vAzpavar celvam pOlak
kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
5
peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
pulampu cEN akala n'Ikki,
pulavi uNarttal vanmaiyAnE.

talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

218. n'eytal
jAyiRu jAnRu katir mazugkinRE;
elliyum, pU vI koTiyin pulampu aTain'tanRE;
vAvalum vayintoRum paRakkum; cEvalum
n'akai vAyk koLIi n'akutoRum viLikkum;
5
AyAk kAtaloTu atarp paTat teLittOr
kURiya paruvam kazin'tanRu; pAriya
parArai vEmpin paTu cinai irun'ta
kurAaR kUkaiyum irAa icaikkum;
AnA n'Oy aTa varun'ti, innum
10
tamiyEn kETkuven kollO,
pariyaraip peNNai anRiR kuralE?

varaiviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.kiTagkil - kAvitik kIragkaNNanAr

219. n'eytal
kaNNum tOLum taN n'aRug katuppum
paza n'alam izan'tu pacalai pAya,
in uyir perumpiRitu Ayinum, ennatUum
pulavEn vAzi-tOzi!-ciRu kAl
5
alavanoTu peyarum pulavut tirai n'aLi kaTal
peru mIn koLLum ciRukuTip paratavar
kagkul mATTiya kanai katir oN cuTar
mutirA jAyiRRu etir oLi kaTukkum
kAnal am perun' tuRaic cErppan-
10
tAnE yAnE puNarn'tamARE.

varaiviTai vaittup piriya ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-tAyagkaNNanAr

220. kuRijci
ciRu maNi toTarn'tu, perug kaccu n'iRIi,
kuRu mukiz erukkag kaNNi cUTi,
uNNA n'al mAp paNNi, emmuTan
maRukuTan tiritarum ciRu kuRumAkkaL,
5
peritum cAnROrmanRa-vicipiNi
muzavuk kaN pularA vizavuTai AgkaN,
'UrEm' ennum ip pEr EmuRun'ar
tAmE oppuravu aRiyin, 'tEmozik
kayal Er uNkaN kuRumakaTku
10
ayalOr Akal' enRu emmoTu paTalE!

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu. pinninRa talaimakan tOzi kETpat talaimakaLai OmpaTuttatUum Am.tAn ARRAnAyc colliyatUum Am.-kuNTukaTpAliyAtanAr