231-240

231. n'eytal
mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
kaitozum marapin ezu mIn pOla,
perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
5
tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
uL Urk kurIik karu uTaittanna,
perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
kAnal am koNkan tan'ta
kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.

ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

232. kuRijci
ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
cOlai vAzai muNaii, ayalatu
vEral vElic ciRukuTi alaRa,
5
ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
vI uka varin'ta munRil,
kal kezu pAkkattu alkinai celinE.

pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

233. kuRijci
kallAk kaTuvan n'aTugka, muL eyiRRu
maTa mA man'ti mANA van paRaz,
kOTu uyar aTukkattu, ATu mazai oLikkum
perug kal n'ATanai aruLinai Ayin,
5
ini ena koLLalaimannE; kon onRu
kURuven vAzi-tOzi!-munnuRa
n'AruTai n'ejcattu Iram potti,
AnROr cel n'eRi vazAac
cAnROn Atal n'anku aRin'tanai teLimE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, ivaL ARRAL enpatu uNarn'tu, ciRaip puRamAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ajcil An'taiyAr

234. kuRijci
cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
5
aHtu AnRu
aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
uLLi vizavin vajciyum ciRitE.

ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

235. n'eytal
uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
aravu vAL vAya muL ilait tAzai
pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
5
mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
paTu maNik kali mAk kaTaii,
10
n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.

varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

236. kuRijci
n'Oyum kaimmikap peritE; meyyum
tI umiz teRalin veytAkinRE-
oyyenac ciRitu Agku uyiriyar, 'paiyena
munRil koLinE n'an'tuvaL peritu' ena,
5
n'iraiya n'ejcattu annaikku uyttu ANTu
urai, ini-vAzi, tOzi!-purai il
n'uN n'Er el vaLai n'ekizttOn kunRattu
aNNal n'eTu varai ATi, taNNena
viyal aRai mUzkiya vaLi en
10
payalai Akam tINTiya, ciRitE.

talaimakan ciRaippuRamAka, vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu.-n'ampi kuTTuvan

237. pAlai
n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
pani mali kaNNum paNTu pOlA;
in uyir anna pirivu arug kAtalar
n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
5
uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
iravalar varUum aLavai, aNTiran
puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
ulakam uvappa, Otu arum
10
vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!

tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

238. mullai
vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
5
paruvam ceyta karuvi mA mazai!
'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
10
kaniyA n'ejcattAnum,
iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.

talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

239. n'eytal
jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
alavan ATiya pulavu maNal munRil
5
kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
10
vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

240. pAlai
aitE kamma, iv ulaku paTaittOnE-
vai Er vAl eyiRRu oL n'utaR kuRumakaL
kai kavar muyakkam mey uRat tiruki,
Egku uyirppaTTa vIgku mulai Akam
5
tuyil iTaippaTUum tanmaiyatuAyinum,
veyil veytuRRa paral aval otukkil,
kaNicciyil kuzitta kUval n'aNNi,
An vazip paTun'ar tONTiya pattal
yAnai ina n'irai vauvum
10
kAnam tiNNiya malai pOnRicinE.

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu; n'ejcinAl poruL valikkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatUum Am.-n'appAlattanAr