251-260

251. kuRijci
n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
piNi mutal araiya perug kal vAzaik
kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
5
n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
taLir Er mEnit tol kavin aziya,
pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
10
tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

252. pAlai
'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
5
valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
pAvai anna pazitIr kATci,
aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
10
muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
pommal Oti, punaiizai kuNanE!

'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

253. kuRijci
puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
5
uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
palavu uRu kunRam pOla,
perug kavin eytiya arug kAppinaLE.

ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

254. n'eytal
vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
tuni il n'almozi iniya kURiyum,
col etir peRAay uyagki, mellac
5
celIiya cellum oli irum parappa!
umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
10
n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
vAnam vENTA uzavin em
kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE

tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

255. kuRijci
kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
uru kezu marapin kuRijci pATi,
kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
5
kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
vArAr AyinO n'anRumantilla-
uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
10
tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!

ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

256. pAlai
n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
5
in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
10
kaN kavar vari n'izal vatiyum
taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.

'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

257. kuRijci
viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
5
arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
10
n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.

tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

258. n'eytal
pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
5
poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
akal agkATi acai n'izal kuvitta
pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
10
marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.

tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

259. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
5
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
kaTal peyarn'tanaiya Aki,
10
pular patam koNTana EnaR kuralE?

tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

260. marutam
kazun'Ir mEyn'ta karun' tAL erumai
pazanat tAmaraip panimalar muNaii,
taNTu cEr maLLarin iyali, ayalatu
kunRu cEr veN maNal tujcum Ura!
5
veyyai pOla muyagkuti: munai ezat
tevvart tEytta cev vEl vayavan
mali punal vAyil iruppai anna, en
oli pal kUn'tal n'alam peRap punain'ta
mukai aviz kOtai vATTiya
10
pakaivanman? yAn maRan'tu amaikalanE!

UTal maRutta talaimakaL colliyatu.-paraNar