281-290

281. pAlai
mAcu il maratta pali uN kAkkai
vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
vel pOrc cOzar kazAark koLLum
n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
5
aTagkAc conRi, am pal yANar
viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
10
tujcAm Akalum aRivOr
anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.

vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

282. kuRijci
tOTu amai ceRippin ilagku vaLai jekiza,
kOTu En'tu alkul av vari vATa,
n'al n'utal cAya, paTar mali aru n'Oy
kAtalan tan'tamai aRiyAtu, uNartta,
5
aNagkuRu kazagkin mutu vAy vElan
kiLaviyin taNiyin, n'anRuman-cAral
akil cuTu kAnavan uval cuTu kamaz pukai,
ATu mazai magkulin, maRaikkum
n'ATu kezu veRpanoTu amain'ta, n'am toTarpE?

ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-n'allUrc ciRu mEtAviyAr

283. n'eytal
oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
5
innai Akutal takumO-Ogku tirai
mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
EmuRa viLagkiya cuTarinum,
vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

284. pAlai
'puRam tAzpu iruNTa kUn'tal, pOtin
n'iRam peRum Ir itazp polin'ta uNkaN,
uLLam piNikkoNTOLvayin', n'ejcam,
'cellal tIrkam; celvAm' ennum:
5
'ceyvinai muTiyAtu evvam ceytal
eyyAmaiyOTu iLivu talaittarum' ena,
uRuti tUkkAt tUgki, aRivE,
'ciRitu n'ani viraiyal' ennum: AyiTai,
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu mARu paRRiya
10
tEypurip pazag kayiRu pOla,
vIvatukol en varun'tiya uTampE?

poruL muTiyAn'inRa talaimakan ARRAnAkic colliyatu.- tEypurip pazagkayiRRinAr

285. kuRijci
aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
5
manaivAy jamali orugku puTai ATa,
vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
10
ayalOr ampalin akalAn,
pakalin varUum, eRi punattAnE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

286. pAlai
'Ucal oN kuzai uTai vAyttanna,
attak kumizin Ay itaz alari
kal aRai varikkum pullen kunRam
cenROrmanRa; celIiyar en uyir' ena,
5
punai izai n'ekiza vimmi, n'on'tu n'on'tu
inaital AnRicin-Ayizai!-n'inaiyin
n'aTTOr Akkam vENTiyum, oTTiya
n'in tOL aNi peRa varaRkum
anRO-tOzi!-avar cenRa tiRamE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-tuRaikkuRumAviR pAlag koRRanAr

287. n'eytal
'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
5
pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
arukAtu Aki avankaN n'ejcam
n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
10
'tEr maNit teL icaikol?' ena,
Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.

kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

288. kuRijci
aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
pIli majjai peTaiyOTu Alum
kunRa n'ATan pirivin cenRu,
5
n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
kaTTin kETkum Ayin, veRpil
EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
10
n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

289. mullai
amma vAzi, tOzi!-kAtalar,
n'ilam puTaipeyarvatAyinum, kURiya
col puTaipeyartalO ilarE; vAnam
n'aLi kaTal mukan'tu, ceRitaka iruLi,
5
kanai peyal pozin'tu, kaTug kural payiRRi,
kAr ceytu, en uzaiyatuvE; AyiTai,
kollaik kOvalar elli mATTiya
peru mara oTiyal pOla,
aruL ilEn amma; aLiyEn yAnE.

piriviTaip paruvam kaNTu colliyatu.- marugkUrp paTTinattuc cEn'tan kumaranAr

290. marutam
vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
5
koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
taN kamaz putu malar Utum
vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.

parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr