291-300

291. n'eytal
n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
kuppai veN maNal ERi, araicar
oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
5
taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
ellit tarIiya ina n'iraip
pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?

vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

292. kuRijci
n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
yANar vaippin, kAnam ennAy;
5
kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
karAam pENAy; iravarin,
vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!

iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

293. pAlai
maNik kural n'occit teriyal cUTi,
palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
5
pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
peru vituppuRukamAtO-em iR
pommal Otiyait tan mozik koLIi,
koNTu uTan pOka valitta
vankaN kALaiyai InRa tAyE.

tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

294. kuRijci
tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
5
tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
cilampuTan kamazum cAral
ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!

maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

295. n'eytal
murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
5
vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
kali maTaik kaLLin cATi anna, em
iLa n'alam iRkaTai oziyac
cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.

tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

296. pAlai
en Avatukol? tOzi!-mannar
vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
5
E kal mImicai mEtaka malarum,
pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
celpa enpa, kAtalar:
ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.

tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr

297. kuRijci
pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
5
'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
mella van'tu, n'al akam peRRamai
10
maiyal uRukuvaL, annai;
aiyam inRik kaTug kavavinaLE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

298. pAlai
vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
5
aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
10
orumai ceppiya arumai, vAn mukai
irum pOtu kamazum kUn'tal,
peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?

tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

299. n'eytal
uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
vayagku izai makaLir vaNTal tAam
5
kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
vil eRi pajci pOla, malku tirai
vaLi poru vayagku picir pogkum
n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

300. marutam
cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
maTat takai Ayam kaitozutAagku,
uRu kAl oRRa olki, Ampal
tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
5
ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
irum pAN okkal talaivan! perum puN
10
Eer tazumpan UNUr AgkaN,
piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
aTTil Olai toTTanai n'inmE.

vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar