301-310

301. kuRijci
'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
mayil Oranna cAyal, cen' tArk
5
kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.

cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

302. pAlai
izai aNi makaLirin vizaitakap pUtta
n'ITu curi iNara cuTar vIk konRaik
kATu kavin pUttaAyinum, n'anRum
varu mazaikku etiriya maNi n'iRa irum putal
5
n'arai n'iRam paTutta n'al iNart teRuz vI
tAam tEralarkollO-cEy n'ATTu,
kaLiRu utaittu ATiya kaviz kaN iTu n'IRu
veLiRu il kAza vElam n'ITiya
pazagkaN mutu n'eRi maRaikkum,
10
vazagku arug kAnam iRan'ticinOrE?

paruvam kazin'tatu kaNTu talaimakaL colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

303. n'eytal
oli avin'tu aTagki, yAmam
n'aLLena,
kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
5
manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
10
van kaip paratavar iTTa ceg kOl
koTu muTi av valai pariyap pOkki,
kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.

vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

304. kuRijci
vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
5
puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
inpamum tunpamum uTaittE,
10
taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

305. pAlai
vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
5
n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
10
vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.

n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

306. kuRijci
tan'tai vittiya men tinai paipayac
ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
n'alla iniya kURi, mellak
5
koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
paital oru n'ilai kANa vaikal
yAgku varuvatukollO-tIm col
10
ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?

punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

307. n'eytal
kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
titalai alkul n'alam pArATTiya
5
varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
mel iNar n'aRum pozil kANA
10
allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.

kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

308. pAlai
cela viraivuRRa aravam pORRi,
malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
vENTAmaiyin menmela van'tu,
5
vinavalum takaittalum cellAL Aki,
veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
10
peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.

n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

309. kuRijci
n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
5
kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
kURuvaimannO, n'IyE;
tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.

'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar

310. marutam
viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
vALai piRazum UraRku, n'ALai
5
makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
collalaikollO n'IyE-vallai,
kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
10
vaL uyirt taNNumai pOla,
uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?

vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar