331-340

331. n'eytal
uvar viLai uppin uzAa uzavar
ozukai umaNar varu patam n'Okki,
kAnal iTTa kAvaR kuppai,
pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
5
maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
initEteyya, em munivu il n'al Ur;
10
ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
piRar piRar aRital yAvatu-
tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

332. kuRijci
ikuLai tOzi! iHtu en enappaTumO-
'kuvaLai kuRun'ar n'Ir vETTAgku,
n'ALumn'AL uTan kavavavum, tOLE
tol n'ilai vazIiya n'in toTi' enap pal mAN
5
uraittal AnRicin, n'IyE: viTar mukai,
In piNavu oTukkiya irug kEz vayap puli
irai n'acaiip parikkum malaimutal ciRu n'eRi,
talain'AL anna pENalan, pala n'AL,
Ar iruL varutal kANpERku,
10
yAgku AkummE, ilagku izai ceRippE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi kaLavuk kAlattu vaRpuRuppa,talaivi kURiyatu; vanpuRai etirmaRuttatUum Am.-kunRUrkizAr makan kaNNattanAr

333. pAlai
mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
5
curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
10
uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
n'ayavaru kurala palli,
n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.

poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

334. kuRijci
karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
5
kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
minnu vaci viLakkattu varumenin,
ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?

tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

335. n'eytal
tigkaLum tikaz vAn Ertarum; imiz n'Irp
pogku tiraip puNariyum pATu OvAtE;
oli ciRan'tu Otamum peyarum; mali punaR
pal pUg kAnal muL ilait tAzai
5
cORu cori kuTaiyin kUmpu mukai aviza,
vaLi paran'tu UTTum viLivu il n'ARRamoTu
mai irum panaimicaip paitala uyavum
anRilum enpuRa n'aralum; anRi,
viral kavarn'tu uzan'ta kavarvin n'al yAz
10
yAmam uyyAmai n'inRanRu;
kAmam peritE; kaLaijarO ilarE!

kAmam mikka kazipaTarkiLavi mitUrn'tu talaimakaL colliyatu.- veLLivItiyAr

336. kuRijci
piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
kal atar arum puzai alki, kAnavan,
villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
5
punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
iravin ajcAy; ajcuval-aravin
Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
10
irai tEr eNkinam akazum
varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!

ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

337. pAlai
ulakam paTaitta kAlai-talaiva!-
maRan'tanarkollO ciRan'ticinOrE-
mutirA vEnil etiriya atiral,
parAraip pAtirik kuRu mayir mA malar,
5
n'aRu mOrOTamoTu, uTan eRin'tu aTaicciya
ceppu iTan'tanna n'ARRam tokku uTan,
aNi n'iRam koNTa maNi maruL aim pAl
tAz n'aRug katuppil paiyena muLkum
arum peRal perum payam koLLAtu,
10
pirin'tu uRai marapina poruL paTaittOrE.

tOzi, talaimakan poruLvayiR piritaluRRAnatu kuRippaRin'tu vilakkiyatu; tOzi ulakiyal kURip pirivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

338. n'eytal
kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
5
'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
10
koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
payirtal AnA, paital am kurukE?

oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

339. kuRijci
'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
5
aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
10
pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
teN n'Ir maNic cunai ATin,
ennO makaLirtam paNpu enROLE?

ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

340. marutam
pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
5
aLLal am kazani uLvAy OTi,
pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
cej cAl uzavar kOl puTai matari,
paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
vANan ciRukuTi anna, en
10
kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!

parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar