341-350

341. kuRijci
vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
5
kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
vERu pula vATai alaippa,
10
tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.

vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

342. n'eytal
'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
matil ena matittu veN tEr ERi,
en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
cEri cErA varuvOrkku, enRum
5
aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
cennic cEvaTi cErttin,
10
'en enap paTumO?' enRalum uNTE.

kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

343. pAlai
mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
5
uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
arum poruT kUTTam vENTip
10
pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?

talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

344. kuRijci
aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
maNi Er tOTTa mai Ar Enal
irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
5
n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
perug kal viTarakam cilampa, irum puli
10
kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
cen' tinai uNagkal tokukkum,
in kal yANart tam uRaivin UrkkE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

345. n'eytal
kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
ciRu veN kAkkai Avittanna,
5
veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
aLiya periya kENmai n'um pOl,
cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
n'ITinRu virumpAr Ayin,
10
vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!

teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

346. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
azin'ta vEli am kuTic cIRUr
5
AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
tAL vali Akiya vankaN irukkai,
inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
10
kaTi patam kamazum kUn'tal
maTa mA arivai taTa men tOLE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

347. kuRijci
muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
vAn puku talaiya kunRam muRRi,
5
azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
aruvi izitarum peru varai n'ATan,
'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
10
vEnil tEraiyin aLiya,
kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr

348. n'eytal
n'ilavE, n'Il n'iRa vicumpil pal katir parappi,
pAl mali kaTalin, paran'tu paTTanRE;
UrE, oli varum cummaiyoTu malipu tokupu INTi,
kali kezu maRukin, vizavu ayarummE;
5
kAnE, pU malar kajaliya pozil akamtORum
tAm amar tuNaiyoTu vaNTu imirummE;
yAnE, punai izai jekiztta pulampu koL avalamoTu
kanai irug kagkulum kaNpaTai ilenE:
atanAl, ennoTu porumkol, iv ulakam?
10
ulakamoTu porumkol, en avalam uRu n'ejcE?

vETkai perukat tAgkalaLAy, ARRAmai mItUrkinRAL colliyatu.-veLLi vItiyAr

349. n'eytal
kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
5
vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
pinnilai muniyA n'amvayin,
10
en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?

talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

350. marutam
veNNel arin'ar taNNumai verIi,
pazanap pal puL iriya, kazani
vAgku cinai marutat tUgkutuNar utirum
tEr vaN virAan iruppai anna, en
5
tol kavin tolaiyinum tolaika! cAra
viTEen: viTukkuven Ayin, kaTaiik
kavavuk kai tAgkum matukaiya kuvavu mulai
cATiya cAn'tinai; vATiya kOtaiyai;
Acu il kalam tazIiyaRRu;
10
vAral; vAziya, kavaii n'inROLE!

talaimakaL UTal maRuttAL colliyatu.-paraNar