361-370

361. mullai
ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
5
n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
arum paTar akala n'Ikki,
virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.

vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

362. pAlai
vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
talai n'ATku etiriya taN pata ezili
aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
5
kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
10
n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!

uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

363. n'eytal
'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
5
poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
cila viLagku el vaLai jekiza,
10
alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

364. mullai
colliya paruvam kazin'tanRu; ellaiyum
mayagku iruL n'aTu n'AL magkulOTu onRi,
Ar kali vAnam n'Ir potin'tu iyagka,
paniyin vATaiyoTu munivu van'tu iRuppa,
5
inna cil n'AL kaziyin, pal n'AL
vAzalen vAzi-tOzi!-Uzin
urum icai aRiyAc ciRu cen' n'Avin
Ir maNi in kural Ur n'aNi iyampa,
pal A tan'ta kallAk kOvalar
10
konRaiam tIm kuzal manRutORu iyampa,
uyir celat tunaitarum mAlai,
ceyir tIr mAriyoTu orugku talaivarinE.

talaimakaL piriviTai melin'tatu.-kiTagkil kAvitip perug koRRanAr

365. kuRijci
arug kaTi annai kAval n'Ivi,
perug kaTai iRan'tu, manRam pOki,
pakalE, palarum kANa, vAy viTTu
akal vayaR paTappai avan Ur vinavi,
5
cenmO vAzi-tOzi!-pal n'AL
karuvi vAnam peyyAtuAyinum,
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
vAn tOy mA malaik kizavanai,
'cAnROy allai' enRanam varaRkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTku uraippALAy iyaRpazittu,'innatu ceytum' enpALAyc colliyatu.-kiLLimagkalam kizAr makanAr cEra kOvanAr

366. pAlai
aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
5
kUtir mullaik kuRug kAl alari
mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
irum pal mel aNai oziya, karumpin
vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
10
mUgkil am kazait tUgka, oRRum
vaTa pula vATaikkup pirivOr
maTavar vAzi, iv ulakattAnE!

ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

367. mullai
koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
5
kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
10
iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
viri uLai n'an mAk kaTaii,
pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.

varavu malin'tatu-n'akkIrar

368. kuRijci
perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
ATinam varutalin iniyatum uNTO?
5
n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
veyya uyirttanaL yAyE-
10
aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!

tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

369. n'eytal
cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
ellai paipayak kazippi, mullai
arumpu vAy avizum perum pun mAlai
5
inRum varuvatu Ayin, n'anRum
aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
vAan izitarum vayagku veL aruvik
kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
10
ciRai aTu kaTum punal anna, en
n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.

paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

370. marutam
vArAy, pANa! n'akukam-n'Erizai
kaTumpuTaik kaTuj cUl n'am kuTikku utavi,
n'eyyOTu imaikkum aiyavit tiraL kAz
viLagku n'akar viLagkak kiTan'tOT kuRuki,
5
'putalvan InRenap peyar peyarttu, av varit
titalai alkul mutu peNTu Aki,
tujcutiyO, mel am cil Oti?' ena,
pal mAN akaTTil kuvaLai oRRi,
uLLinen uRaiyum eR kaNTu, mella,
10
mukai n'AN muRuval tORRi,
takai malar uNkaN kai putaittatuvE.

UTal n'ITa ARRAnAy n'inRAn pANarkkuc colliyatu; mun n'ikazn'tatanaip pANarkkuc colliyatUum Am.- uRaiyUrk katuvAyc cAttanAr