371-380

371. mullai
kAyAg kunRattuk konRai pOla,
mA malai viTar akam viLagka minni,
mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
5
peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
kuzal toTagkinarE kOvalar-
tazagku kural urumin kagkulAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

372. n'eytal
azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
5
kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
annai tan'ta alagkal vAn kOTu
ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
10
inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
tiN timil viLakkam eNNum
kaNTal vElik kazi n'al UrE.

mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

373. kuRijci
munRiR palavin paTu cuLai marIi,
pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
5
cUruTaic cilampin aruvi ATi,
kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
pA amai itaNam ERi, pAcinam
vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?

ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

374. mullai
murampu talai maNan'ta n'irampA iyavin
Ogkit tOnRum umaN poli ciRukuTik
kaLarip puLiyin kAy paci peyarppa,
uccik koNTa Ogku kuTai vampalIr!
5
muRRaiyum uTaiyamO maRRE-piRRai
vIz mA maNiya punai n'eTug kUn'tal,
n'Ir vAr puLLi Akam n'anaippa,
virun'tu ayar viruppinaL varun'tum
tirun'tuizai, arivait tEmozi n'ilaiyE?

vinai muRRi mILvAn iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-van paraNar

375. n'eytal
n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
5
ennum n'ANum n'annutal uvappa,
varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
eRivana pOla varUum
uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

377. kuRijci
maTal mA Urn'tu, mAlai cUTi,
kaN akan vaippin n'ATum Urum
oL n'utal arivai n'alam pArATTi,
paNNal mEvalamAki, aritu uRRu,
5
atu piNi Aka, viLiyalamkollO-
akal iru vicumpin aravuk kuRaipaTutta
pacug katir matiyattu akal n'ilAp pOla,
aLakam cErn'ta tirun'utal
kazaRupu melikkum n'Oy AkinRE?

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan, tOzi kETpa, tannuLLE colliyatu.-maTal pATiya mAtagkIranAr

378. n'eytal
yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
5
Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
ayal iR peNTir pacalai pATa,
Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
10
parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

379. kuRijci
pun talai man'ti kallA van paRaz
kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
eri akain'tanna vI tatai iNara
vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
5
tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
10
pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
Ogku iruj cilampil pUtta
kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.

tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

380. marutam
n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
5
vAl izai makaLir cErit tOnRum
tErORku ottanem allEm; atanAl
pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
ezAal vallai Ayinum, tozAal;
koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
10
pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
puraviyum pUN n'ilai munikuva;
viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!

pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr