381-390

381. mullai
'arun' tuyar uzattalin uNmai cAnm' enap
perumpiRitu inmaiyin ilEnum allEn;
karai porutu izitarum kAn yARRu ikukarai
vEr kiLar marAattu am taLir pOla,
5
n'aTugkal AnA n'ejcamoTu, iTumpai
yAgkanam tAgkuven maRRE?-Ogku celal
kaTum pakaTTu yAnai n'eTu mAn ajci,
Ira n'ejcamOTu icai cEN viLagka,
tEr vIcu irukkai pOla,
10
mAri irIi mAnRanRAl mazaiyE.

piriviTai ARRALAkiya talaimakaL paruva varavinkaN colliyatu.-auvaiyAr

382. n'eytal
kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
5
tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
taNNam tuRaivan n'ANa,
n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.

oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

383. kuRijci
kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
alagkal am toTalai anna kuruLai
vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
5
urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.

tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

384. pAlai
paim puRap puRavin ceg kAR cEval
kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
5
munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
10
arun' tuyar uzan'ta kAlai
marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.

uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

385. n'eytal
ellai cenRapin, malarum kUmpina;
pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
5
puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:

ezutu ezil mazaikka..............

386. kuRijci
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
5
kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
kal kezu ciRukuTip poliya,
10
vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.

parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

387. pAlai
n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
kallA mazavar villiTai vilagkiya
5
tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
AlagkAnattu ajcuvara iRutta
vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
uRai kazi vALin minni, utukkAN,
10
n'eTum perug kunRam muRRi,
kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

388. n'eytal
amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
5
n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
periya makizum tuRaivan em
10
ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?

varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

389. kuRijci
vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
5
Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
10
n'an pon imaikkum n'ATanoTu
anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.

pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

390. marutam
vALai vALin piRaza, n'ALum
poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
5
aitu akal alkul aNi peRat taii,
vizavin celIiyar vENTummannO;
yANar Uran kANun'an Ayin,
varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
10
varai vEy puraiyum n'al tOL
aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.

pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr