kaTavuL vAzttu

'mA n'ilam cEvaTi Aka, tU n'Ir
vaLai n'aral pauvam uTukkai Aka,
vicumpu mey Aka, ticai kai Aka,
pacug katir matiyamoTu cuTar kaN Aka,
5
iyanRa ellAm payinRu, akattu aTakkiya
vEta mutalvan' - enpa-
'tItu aRa viLagkiya tikiriyOnE.'
pAratam pATiya perun'tEvanAr.