eyinan'tai makan iLagkIranAr

269. pAlai
kurumpai maNip pUN peruj ceg kiNkiNip
pAl Ar tuvar vAyp paim pUT putalvan,
mAlaik kaTTil, mArpu Urpu iziya,
av eyiRu ozukiya av vAy mAN n'akaic
5
ceyir tIr koLkai n'am uyir veg kAtali
tirumukattu alamarum kaN iNain'tu alkalum,
peruma! vaLLiyin piNikkum ennAr,
ciRu pal kunRam iRappOr;
aRivAr yAr, avar munniyavvE?

tOzi vAyil maRuttatu; celavu azugkuvittatUum Am.- eyinan'tai makan iLagkIranAr.

308. pAlai
cela viraivuRRa aravam pORRi,
malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
vENTAmaiyin menmela van'tu,
5
vinavalum takaittalum cellAL Aki,
veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
10
peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.

n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

346. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
azin'ta vEli am kuTic cIRUr
5
AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
tAL vali Akiya vankaN irukkai,
inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
10
kaTi patam kamazum kUn'tal
maTa mA arivai taTa men tOLE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr