auvaiyAr

129. kuRijci
peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
pommal Oti! n'am ivaN oziyac
celpa enpa, tAmE; cenRu,
5
tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
kEz kiLar utti aravut talai panippa,
paTu mazai urumin uraRRu kural
n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

187. n'eytal
n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
pal pUg kAnalum alkinRanRE;
ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
5
meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
min ivar koTum pUN, koNkanoTu
10
in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?

talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

295. n'eytal
murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
5
vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
kali maTaik kaLLin cATi anna, em
iLa n'alam iRkaTai oziyac
cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.

tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

371. mullai
kAyAg kunRattuk konRai pOla,
mA malai viTar akam viLagka minni,
mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
5
peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
kuzal toTagkinarE kOvalar-
tazagku kural urumin kagkulAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

381. mullai
'arun' tuyar uzattalin uNmai cAnm' enap
perumpiRitu inmaiyin ilEnum allEn;
karai porutu izitarum kAn yARRu ikukarai
vEr kiLar marAattu am taLir pOla,
5
n'aTugkal AnA n'ejcamoTu, iTumpai
yAgkanam tAgkuven maRRE?-Ogku celal
kaTum pakaTTu yAnai n'eTu mAn ajci,
Ira n'ejcamOTu icai cEN viLagka,
tEr vIcu irukkai pOla,
10
mAri irIi mAnRanRAl mazaiyE.

piriviTai ARRALAkiya talaimakaL paruva varavinkaN colliyatu.-auvaiyAr

390. marutam
vALai vALin piRaza, n'ALum
poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
5
aitu akal alkul aNi peRat taii,
vizavin celIiyar vENTummannO;
yANar Uran kANun'an Ayin,
varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
10
varai vEy puraiyum n'al tOL
aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.

pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr

394. mullai
maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
pon cey kollanin, iniya teLirppa,
peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
5
van paral murampin, n'Emi atira,
cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr