kutirait taRiyanAr

296. pAlai
en Avatukol? tOzi!-mannar
vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
5
E kal mImicai mEtaka malarum,
pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
celpa enpa, kAtalar:
ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.

tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr