kOkkuLamuRRanAr

96. n'eytal
'ituvE, n'aRu vI jAzal mA malartAay,
punnai tatain'ta veN maNal oru ciRai,
putuvatu puNarn'ta pozilE; utuvE,
pommaR paTu tirai n'ammOTu ATi,
5
puRam tAzpu iruLiya piRagkukural aimpAl
tuvarinar aruLiya tuRaiyE; atuvE,
koTug kazi n'ivan'ta n'eTug kAl n'eytal
am pakai n'eRit tazai aNi peRat taii,
tamiyar cenRa kAnal' enRu Agku
10
uLLutORu uLLutORu uruki,
paiip paiyap pacan'tanai pacappE.

ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAy varaivu kaTAyatu.-kOkkuLamuRRanAr