pUtanAr

29. pAlai
n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
5
puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
10
veyya uyirkkum cAyal,
mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?

makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr