miLaikizAn n'alvETTanAr

210. marutam
arikAl mARiya am kaN akal vayal
maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
vittoTu cenRa vaTTi paRpala
mInoTu peyarum yANar Ura!
5
n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
punkaN ajcum paNpin
men kaT celvam celvam enpatuvE.

tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr

349. n'eytal
kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
5
vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
pinnilai muniyA n'amvayin,
10
en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?

talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr