mUlagkIranAr

73. pAlai
vEnil murukkin viLai tuNar anna
mANA virala val vAyp pEey
mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
manRam pOzum punkaN mAlai,
5
tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
celpa enpa tAmE-cev ari
mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
10
n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
ayalOr tURRum ampalum aLittE.

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr