kiLLi

141. pAlai
iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
5
kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
10
vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
aricil am taN aRal anna, ivaL
viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

390. marutam
vALai vALin piRaza, n'ALum
poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
5
aitu akal alkul aNi peRat taii,
vizavin celIiyar vENTummannO;
yANar Uran kANun'an Ayin,
varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
10
varai vEy puraiyum n'al tOL
aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.

pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr