ceziyan

39. kuRijci
collin col etirkoLLAy, yAza n'in
tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
5
puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
kaNNE katava? alla; n'aNNAr
araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
10
perum peyark kUTal anna n'in
karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.

iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

298. pAlai
vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
5
aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
10
orumai ceppiya arumai, vAn mukai
irum pOtu kamazum kUn'tal,
peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?

tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

340. marutam
pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
5
aLLal am kazani uLvAy OTi,
pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
cej cAl uzavar kOl puTai matari,
paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
vANan ciRukuTi anna, en
10
kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!

parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

387. pAlai
n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
kallA mazavar villiTai vilagkiya
5
tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
AlagkAnattu ajcuvara iRutta
vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
uRai kazi vALin minni, utukkAN,
10
n'eTum perug kunRam muRRi,
kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr