kuRijci

1. kuRijci
n'inRa collar; n'ITutOnRu iniyar;
enRum en tOL piripu aRiyalarE'
tAmarait taN tAtu Uti, mImicaic
cAn'til toTutta tIm tEn pOla,
5
puraiya manRa, puraiyOr kENmai;
n'Ir inRu amaiyA ulakam pOlat
tam inRu amaiyA n'am n'ayan'taruLi,
n'aRu n'utal pacattal ajcic
ciRumai uRupavO? ceypu aRiyalarE!

pirivu uNarttiya tOzikkut talaivi colliyatu.-kapilar

5. kuRijci
n'ilam n'Ir Ara, kunRam kuzaippa,
akal vAyp paij cunaip payir kAlyAppa,
kuRavar konRa kuRaik koTi n'aRaip pavar
n'aRug kAz Aram cuRRuvana akaippa,
5
perum peyal pozin'ta tozila ezili
teRku Erpu iragkum aRcirak kAlaiyum,
aritE, kAtalarp pirital-inRu cel
iLaiyart tarUum vATaiyoTu
mayagku itaz mazaik kaN payan'ta, tUtE.

talaivan celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivikkut tOzi colliyatu.-perugkunRUrkizAr

6. kuRijci
n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
n'Ar urittanna matan il mAmai,
kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
5
eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
attak kumizin koTu mUkku viLai kani
eRi maTa mARku valci Akum
val vil Ori kAnam n'ARi,
10
irum pal olivarum kUn'tal
perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.

iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

8. kuRijci
alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
5
tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
tiN tErp poRaiyan toNTi-
10
tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!

iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.

iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

17. kuRijci
n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
5
En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, val virain'tu,
uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
10
kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
tIm toTai n'arampin imirum
vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.

munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

22. kuRijci
koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
5
tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
10
pILoTu tiragkiya n'elliRku
n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.

varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

23. kuRijci
toTi pazi maRaittalin, tOL uyn'tanavE;
vaTik koL kUzai, AyamOTu ATalin,
iTippu meyyatu onRu uTaittE; kaTik koLa
annai kAkkum tol n'alam citaiya,
5
kANtoRum kaluztal anRiyum INTu n'Ir
muttup paTu parappin koRkai muntuRaic
ciRu pAcaTaiya ceppu Ur n'eytal
teN n'Ir malarin tolain'ta
kaNNE kAmam karappu ariyavvE!

talaivi tuyar ARRAmai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu.-kaNakkAyanAr

25. kuRijci
av vaLai verin'in arakku Irttanna
cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
5
vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
10
vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
kaNTum, kazal toTi valitta en
paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!

talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

26. pAlai
n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
cevvi cErn'ta puLLi veL arai
viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
piNTa n'ellin tAy manai oziya,
5
cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
pon potin'tanna cuNagkin,
iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.

talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

32. kuRijci
'mAyOn anna mAl varaikkavAan,
vAliyOn anna vayagku veL aruvi
am malaikizavOn n'am n'ayan'tu enRum
varun'tinan' enpatu Or vAyc col tERAy;
5
n'Iyum kaNTu, n'umaroTum eNNi,
aRivu aRin'tu aLaval vENTum; maRutaraRku
ariya-vAzi, tOzi!-periyOr
n'ATi n'aTpin allatu,
n'aTTu n'ATAr, tam oTTiyOr tiRattE.

talaivikkuk kuRai n'ayappuk kURiyatu.- kapilar

34. kuRijci
kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
5
aruvi in iyattu ATum n'ATan
mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
10
kaTavuL Ayinum Aka,
maTavai manRa, vAziya murukE!

tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

36. kuRijci
kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
kallaka veRpan collin tERi,
5
yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
AnAk kauvaittuAka,
tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

39. kuRijci
collin col etirkoLLAy, yAza n'in
tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
5
puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
kaNNE katava? alla; n'aNNAr
araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
10
perum peyark kUTal anna n'in
karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.

iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

44. kuRijci
poru il AyamOTu aruvi ATi,
n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
5
n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
10
pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
cel mazai iyakkam kANum
n'al malai n'ATan kAtal makaLE?

iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

47. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
paital am kuzavi tazIi, oyyena
5
arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
10
annai ayarum muruku n'in
pon n'Er pacalaikku utavAmARE?

ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

51. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
5
peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
10
pEtai Acini ocitta
vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?

ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

53. kuRijci
yAn aHtu ajcinen karappavum, tAn aHtu
aRin'tanaLkollO? aruLinaLkollO?
evankol, tOzi! annai kaNNiyatu?-
'vAn uRa n'ivan'ta peru malaik kavAan,
5
Ar kali vAnam talaii, n'aTu n'AL
kanai peyal pozin'tena, kAnak kal yARRu
muLi ilai kazittana mukiz iNaroTu varum
virun'tin tIm n'Ir marun'tum Akum;
taNNena uNTu, kaNNin n'Okki,
10
muniyAtu ATap peRin, ivaL
paniyum tIrkuvaL, celka!' enROLE!

varaivu n'ITTippa, tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.-n'alvETTanAr

55. kuRijci
Ogku malai n'ATa! ozika, n'in vAymai
kAmpu talaimaNan'ta kal atarc ciRu n'eRi,
uRu pakai pENAtu, iravin van'tu, ivaL
poRi kiLar Akam pulla, tOL cErpu
5
aRukAR paRavai aLavu ila moyttalin,
kaN kOL Aka n'Okki, 'paNTum
inaiyaiyO?' ena vinavinaL, yAyE;
atan etir collALAki, allAn'tu,
en mukam n'OkkiyOLE: 'annAy!-
10
yAgku uNarn'tu uykuvaLkol? ena, maTutta
cAn'ta jekizi kATTi-
Igku AyinavAl' enRicin yAnE.

varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzi talaivaRkuc colliyatu.-peruvazuti

57. kuRijci
taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
5
vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
koy patam kuRukumkAlai, em
10
mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!

ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

61. kuRijci
kELAy, ella tOzi! alkal
vENavA n'aliya, veyya uyirA,
E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
5
'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
10
kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.

talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

64. kuRijci
ennar Ayinum ini n'inaivu ozika!
annavAka inaiyal-tOzi!-yAm
innamAka n'at tuRan'tOr n'aTpu evan?
maral n'Ar uTukkai malai uRai kuRavar
5
aRiyAtu aRutta ciRiyilaic cAn'tam
vaRanuRRu Ara murukki, paiyena
maram vaRitAkac cOrn'tu ukkAgku, en
aRivum uLLamum avar vayin cenRena,
vaRitAl, ikuLai! en yAkkai; ini avar
10
varinum, n'Oy marun'tu allar; vArAtu
avaNar Akuka, kAtalar! ivaN n'am
kAmam paTar aTa varun'tiya
n'Oy mali varuttam kANanmAr emarE!

piriviTait talaiviyatu arumai kaNTu tUtuviTak karutiya tOzikkut talaivi colliyatu.- ulOccanAr

65. kuRijci
amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
5
puliyoTu poruta puN kUr yAnai
n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
urumiTaik kaTi iTi karaiyum
peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

68. kuRijci
'viLaiyATu AyamoTu Orai ATAtu,
iLaiyOr illiTattu iRceRin'tiruttal
aRanum anRE; Akkamum tEym' ena-
kuRu n'urai cuman'tu, n'aRu malar un'ti,
5
pogki varu putu n'Ir n'ejcu uNa ATukam,
vallitin vaNagkic collun'arp peRinE;
'celka' ena viTun'aLmankollO? el umizn'tu,
uravu urum uraRum arai iruL n'aTu n'AL,
koTi n'uTagku ilagkina minni,
10
ATu mazai iRuttanRu, avar kOTu uyar kunRE.

ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyc ceRippu aRivuRIiyatu.-pirAn cAttanAr

75. kuRijci
n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
5
uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
paccUn peyta pakazi pOla,
cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
uRAa n'Okkam uRRa en
10
paital n'ejcam uyyumARE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.

pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

82. kuRijci
n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
5
uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
10
kOL n'Ay koNTa koLLaik
kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.

tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

83. kuRijci
em Ur vAyil uNtuRait taTaiiya
kaTavuL mutu marattu, uTan uRai pazakiya,
tEyA vaLai vAy, teN kaN, kUr ukir,
vAyp paRai acAam, vali mun'tu kUkai!
5
mai Un terin'ta n'ey veN puzukkal,
eli vAn cUTToTu, maliyap pENutum;
ejcAk koLkai em kAtalar varal n'acaiit
tujcAtu alamaru pozutin,
ajcu varak kaTug kural payiRRAtImE.

iravukkuRi van'ta talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi colliyatu.-perun'tEvanAr

85. kuRijci
Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
ampal mUtUr aravam Ayinum,
kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
5
kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
vAraRkatilla-tOzi!-cAral
kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
10
kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!

talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

88. kuRijci
yAm cey tol vinaikku evanpEtuRRanai?
varun'tal; vAzi!-tOzi!-yAm cenRu
uraittanam varukam; ezumati; puNartiraik
kaTal viLai amutam peyaRku ERRAagku
5
uruki ukutal ajcuval; utukkAN-
tammOn koTumai n'am vayin eRRi,
n'ayam peritu uTaimaiyin tAgkal cellAtu,
kaNNIr aruviyAka
azumE, tOzi! avar pazam mutir kunRE.

ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyccolliyatu.-n'allan'tuvanAr

93. kuRijci
'piracam tUgka, perum pazam tuNara,
varai veL aruvi mAlaiyin izitara,
kUlam ellAm pulampuuka, n'ALum
mallaRRu amma, im malai kezu veRpu!' enap
5
pirin'tOr iragkum perug kal n'ATa!
celkam; ezumO; ciRakka, n'in Uzi!
marugku maRaitta tirun'tu izaip paNait tOL,
n'alkUr n'ucuppin, mel iyal, kuRumakaL
pUN tAz Akam n'AN aTa varun'tiya
10
pazagkaN mAmaiyum uTaiya; tazagku kural
mayirk kaN muracinOrum mun
uyirk kuRiyetirppai peRal arugkuraittE.

varaivu kaTAyatu.-malaiyanAr

95. kuRijci
kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
atavat tIm kani anna cem mukat
tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
5
kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
koTicci kaiyakattatuvE, piRar
10
viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.

talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

98. kuRijci
eym muL anna parUu mayir eruttin
ceyymm mEval ciRu kaT panRi
Ogku malai viyan punam paTIiyar, vIgku poRi
n'Uzai n'uzaiyum pozutil, tAzAtu
5
pAgkarp pakkattup palli paTTena,
mellamellap piRakkE peyarn'tu, tan
kal aLaip paLLi vatiyum n'ATan!
en'tai Ompum kaTiyuTai viyal n'akart
tujcAk kAvalar ikaz patam n'Okki,
10
iravin varUum ataninum koTitE-
vaikalum porun'tal ollAk
kaNNoTu, vArA en n'Ar il n'ejcE!

iravukkuRi van'tu ozukumtalaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-ukkirap peruvazuti

102. kuRijci
koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
5
pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
am malai kizavORku uraimati-im malaik
kAnak kuRavar maTa makaL
Enal kAval AyinaL enavE.

kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

104. kuRijci
pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
5
toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
10
urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
pOkku aRa vilagkiya cAral,
n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?

talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

108. kuRijci
malai ayaR kalitta mai Ar Enal
tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
5
viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
cuTar purai tiru n'utal pacappa,
toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!

varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

112. kuRijci
virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
urumpu il uLLattu arimA vazagkum
5
perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
malai imaippatu pOl minni,
cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?

paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

114. kuRijci
veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
5
aLitO tAnE-tOzi!-alkal
van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
10
pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
maiyal maTap piTi inaiya,
kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.

ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

116. kuRijci
'tImai kaNTOr tiRattumperiyOr
tAm aRin'tu uNarka' enpamAtO;
vazuvap piNTam n'AppaN EmuRRu,
iru vetir InRa vEl talaik kozu muLai,
5
cUl mutir maTap piTi, n'AL mEyal Arum
malai kezu n'ATan kENmai, palavin
mAc cinai tuRan'ta kOL mutir perum pazam
viTar aLai vIzn'tu ukkAagku, toTarpu aRac
cENum cenRu ukkanRE aRiyAtu
10
E kal aTukkattu iruL mukai irun'ta
kuRijci n'al Urp peNTir
innum OvAr, en tiRattu alarE!

varaivu n'ITTippa ARRALAya talaivi tOzikku vanpuRai etirazin'tu colliyatu.-kan'tarattanAr

119. kuRijci
tinai uN kEzal iriya, punavan
ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
5
in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
10
muyagkal peRukuvan allan;
pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

122. kuRijci
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
mel aval marugkin mauvalum arumpina;
5
'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
varaiyaka n'ATan varUum enpatu
uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
10
n'IyE cUztal vENTum-
pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.

ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

125.kuRijci
'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
5
n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
10
n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
men tinai n'eTum pOr purimAr
tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.

varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

128. kuRijci
'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
5
atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.

kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA

129. kuRijci
peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
pommal Oti! n'am ivaN oziyac
celpa enpa, tAmE; cenRu,
5
tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
kEz kiLar utti aravut talai panippa,
paTu mazai urumin uraRRu kural
n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

133. kuRijci
'tOLE toTi koTpu AnA; kaNNE
vAL Ir vaTiyin vaTivu izan'tanavE;
n'utalum pacalai pAyinRu-titalaic
cil poRi aNin'ta pal kAz alkul
5
maNi Er aimpAl mAyOTku' enRu,
vev vAyp peNTir kavvai tURRa,
n'Am uRu tuyaram ceyyalar ennum-
kAmuRu tOzi!-kAtal am kiLavi,
irumpu cey kollan vev ulait teLitta
10
tOy maTaR cil n'Ir pOla,
n'Oy mali n'ejciRku Emam Am ciRitE.

varaiviTai vaittuppirivu ARRALAya talaivi vaRpuRuttum tOzikkuccolliyatu.-n'aRRamanAr

134. kuRijci
'initin initu talaippaTum' enpatu
itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
5
av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, yAn aHtu
10
ollEn pOla uraiyATuvalE!

'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

136. kuRijci
tirun'tu kOl el vaLai vENTi yAn azavum,
arum piNi uRun'arkku, vETTatu koTAatu,
marun'tu Ayn'tu koTutta aRavOn pOla,
ennai-vAziya, palavE!-panniya
5
malai kezu n'ATanoTu n'ammiTaic ciRiya
talaippirivu uNmai aRivAn pOla,
n'Ippa n'IgkAtu, varin varai amain'tu,
tOL pazi maRaikkum utavip
pOkku il polan' toTi ceRIiyOnE.

ciRaippuRamAkattalaivi tOzikku uraittatu.-n'aRRag koRRanAr

140. kuRijci
koNTal mA mazai kuTakku Erpu kuzaitta
ciRu kOl iNara perun' taN cAn'tam
vakai cEr aimpAl takai peRa vAri,
pularviTattu utirtta tukaL paTu kUzaip
5
perug kaN Ayam uvappa, tan'tai
n'eTun' tEr vazagkum n'ilavu maNal muRRattu,
pan'toTu peyarum parivilATTi
aruLinum, aruLAL Ayinum, peritu azin'tu
pinnilai muniyalmA n'ejcE!-ennatUum
10
arun' tuyar avalam tIrkkum
marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.

kuRai maRukkappaTTa talaivan tan n'ejcinai n'erugkiyatu.-pUtagkaNNanAr

144. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai tAkkalin, irum piTi
karuvi mA mazaiyin aravam ajcupu,
pOtu Er uN kaN kaluzavum, Etil
pEtai n'ejcam kavalai kavaRRa
5
Igku AkinRAl-tOzi!-pakuvAyp
piNavup puli vazagkum aNagku arug kavalai,
avir aRal ozukum virai celal kAn yARRuk
karai arug kuTTam tamiyar n'In'ti,
viravu malar poRitta tOLar
10
iravin varutal aRiyAtERkE.

ARRatu EtattiRkukkavanRu ciRaippuRamAkat talaivi colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

146. kuRijci
villAp pUvin kaNNi cUTi,
'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
5
perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
aruLik kUTum Arva mAkkaL
n'allEm ennum kiLavi vallOn
ezuti anna kAN taku vanappin
10
aiyaL, mAyOL, aNagkiya
maiyal n'ejcam en mozik koLinE!

pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr

147. kuRijci
yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
5
annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
10
poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
talai iRaijcinaLE annai;
celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?

ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

151. kuRijci
n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
kal micai aruviyin kazUuj cAral
5
vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
10
kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
pun talaip pARu mayir tiruttum
kunRa n'ATan iravinAnE!

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

154. kuRijci
kAnamum kammenRanRE; vAnamum
varai kizippanna mai iruL parappi,
pal kural ezili pATu OvAtE;
majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
5
vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
10
vArAr AyinO n'anRE; cAral
vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?

iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

156. kuRijci
n'IyE, aTi aRin'tu otugkA Ar iruL van'tu, em
kaTiyuTai viyal n'akark kAval n'Iviyum,
pEr anpinaiyE-perug kal n'ATa!-
yAmE, n'innum n'in malaiyum pATi, pal n'AL
5
ciRu tinai kAkkuvam cERum; atanAl,
pakal van'tImO, pal paTar akala!
eruvai n'ITiya peru varaic ciRukuTi
ariyal Arn'tavar Ayinum, periyar;
pATu imiz viTar mukai muzagka,
10
ATu mazai iRuttatu, em kOTu uyar kunRE.

iravukkuRi maRuttatu.-kaNNag koRRanAr

158. kuRijci
amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
kal atar mannum kAl kollummE;
kanai iruL mannum kaN kollummE-
5
viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
pukar muka vEzam pulampat tAkki,
kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
vEgkai mutaloTu tuTaikkum
Ogku malai n'ATan varUum ARE.

ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

160. kuRijci
n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
n'umminum aRikuvenmannE-kammena
etirtta titti, Er iLa vana mulai
5
vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
etir malarp piNaiyal anna ivaL
10
ari matar mazaik kaN kANA UgkE.

kazaRRu etirmaRai.

165. kuRijci
amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
5
kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
anna Akuka' ennAn;
olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.

n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?

tOzi iravukkuRi maRuttatu.

173. kuRijci
cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
5
kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
n'eTu vETku Etam uTaittO?-
10
toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.

tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

176. kuRijci
em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
5
n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
aruvi muzavin pAToTu orAgku,
10
menmela icaikkum cAral,
kunRa vElit tam uRaivin UrE.

parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

182. kuRijci
n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
Ovattu anna iTanuTai varaippin,
pAvai anna n'iR puRagkAkkum
ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
5
keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
kIzum mElum kAppOr n'Itta
vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
10
tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!

varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

185. kuRijci
AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
kANavum n'alkAy Ayin-pANar
paricil peRRa viri uLai n'al mAn
5
kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
paRavai izaitta pal kaN iRAal
10
tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
vinai mAN pAvai annOL
kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.

pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

188. kuRijci
paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
mel viral mOcai pOla, kAn'taL
5
vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
tEm mutir cilampil taTaiiya
vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.

pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

190. kuRijci
n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
5
vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
ariyal am kazani ArkkATu anna
kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!

pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

192. kuRijci
'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
maram payil cOlai maliya, pUziyar
uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
5
mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
azutanai uRaiyum am mA arivai!
payam kezu palavin kollik kuTa varaip
pUtam puNartta putitu iyal pAvai
10
viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
Ay n'alam uLLi varin, emakku
Emam Akum, malaimutal ARE.

iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

201.kuRijci
'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
5
cev vErp palavin payam kezu kollit
teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
10
peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
pOtal ollAL en n'ejcattAnE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

204. kuRijci
'taLir cEr taN tazai taii, n'un'tai
kuLir vAy viyan punattu el paTa varukO?
kuRuj cunaik kuvaLai aTaicci, n'Am puNariya
n'aRun' taN cAral ATukam varukO?
5
in col mEvalaippaTTa en n'ejcu uNak
kURu ini; maTan'tai! n'in kUr eyiRu uNku' ena,
yAn tan mozitalin, mozi etir van'tu,
tAn cey kuRi n'ilai iniya kURi,
ERu piri maTap piNai kaTuppa vERupaTTu,
10
uRu kazai n'ivappin ciRukuTip peyarum
koTicci celpuRam n'Okki,
viTutta n'ejcam! viTal ollAtE?

pinninRa talaimakan ARRAnAy, tOzi kETpat tan n'ejciRkuc colliyatu.-maLLanAr

206. kuRijci
'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
tOTu alaik koNTana Enal enRu,
tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
5
taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
10
kal kezu n'ATan kENmai
aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!

talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

209. kuRijci
malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
5
mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
tavirumkAlaiAyin, en
uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!

kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!

mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

217. kuRijci
icai paTa vAzpavar celvam pOlak
kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
5
peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
pulampu cEN akala n'Ikki,
pulavi uNarttal vanmaiyAnE.

talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

220. kuRijci
ciRu maNi toTarn'tu, perug kaccu n'iRIi,
kuRu mukiz erukkag kaNNi cUTi,
uNNA n'al mAp paNNi, emmuTan
maRukuTan tiritarum ciRu kuRumAkkaL,
5
peritum cAnROrmanRa-vicipiNi
muzavuk kaN pularA vizavuTai AgkaN,
'UrEm' ennum ip pEr EmuRun'ar
tAmE oppuravu aRiyin, 'tEmozik
kayal Er uNkaN kuRumakaTku
10
ayalOr Akal' enRu emmoTu paTalE!

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu. pinninRa talaimakan tOzi kETpat talaimakaLai OmpaTuttatUum Am.tAn ARRAnAyc colliyatUum Am.-kuNTukaTpAliyAtanAr

222. kuRijci
karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
5
pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
10
cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?

tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

225. kuRijci
muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
mel iyal makaLir Oti anna
5
pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
toyyil vana mulai vari vanappu izappap
payan'tu ezu paruvaral tIra,
n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?

vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

228. kuRijci
en enappaTumO-tOzi!-minnu vacipu
atir kural ezili, mutir kaTan tIra,
kaN tUrpu virin'ta kanai iruL n'aTu n'AL,
paNpu il Ar iTai varUum n'am tiRattu
5
aruLAnkollO tAnE-kAnavan
ciRu puRam kaTukkum perug kai vEzam,
veRi koL cApattu eRi kaNai verIi,
azun'tupaTa viTarakattu iyampum
ezun'tu vIz aruviya malai kizavOnE?

tOzi, ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu.-muTattirumARanAr

232. kuRijci
ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
cOlai vAzai muNaii, ayalatu
vEral vElic ciRukuTi alaRa,
5
ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
vI uka varin'ta munRil,
kal kezu pAkkattu alkinai celinE.

pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

233. kuRijci
kallAk kaTuvan n'aTugka, muL eyiRRu
maTa mA man'ti mANA van paRaz,
kOTu uyar aTukkattu, ATu mazai oLikkum
perug kal n'ATanai aruLinai Ayin,
5
ini ena koLLalaimannE; kon onRu
kURuven vAzi-tOzi!-munnuRa
n'AruTai n'ejcattu Iram potti,
AnROr cel n'eRi vazAac
cAnROn Atal n'anku aRin'tanai teLimE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, ivaL ARRAL enpatu uNarn'tu, ciRaip puRamAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ajcil An'taiyAr

234. kuRijci
cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
5
aHtu AnRu
aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
uLLi vizavin vajciyum ciRitE.

ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

236. kuRijci
n'Oyum kaimmikap peritE; meyyum
tI umiz teRalin veytAkinRE-
oyyenac ciRitu Agku uyiriyar, 'paiyena
munRil koLinE n'an'tuvaL peritu' ena,
5
n'iraiya n'ejcattu annaikku uyttu ANTu
urai, ini-vAzi, tOzi!-purai il
n'uN n'Er el vaLai n'ekizttOn kunRattu
aNNal n'eTu varai ATi, taNNena
viyal aRai mUzkiya vaLi en
10
payalai Akam tINTiya, ciRitE.

talaimakan ciRaippuRamAka, vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu.-n'ampi kuTTuvan

244. kuRijci
vizun'ta mArip perun' taN cAral,
kUtirk kUtaLattu alari n'ARum
mAtar vaNTin n'ayavarum tIm kural
maNam n'ARu cilampin acuNam Orkkum
5
uyar malai n'ATaRku uraittal onRO-
tuyar marugku aRiyA annaikku, in' n'Oy
taNiyumARu itu' ena uraittal onRO-
ceyyAy: Atalin koTiyai-tOzi!-
maNi kezu n'eTu varai aNi peRa n'ivan'ta
10
ceyalai am taLir anna, en
matan il mA meyp pacalaiyum kaNTE.

aRattoTun'ilai valitta tOziyait talaivi mukam pukkatu.-kURRagkumaranAr

247. kuRijci
tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
5
kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!

'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

251. kuRijci
n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
piNi mutal araiya perug kal vAzaik
kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
5
n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
taLir Er mEnit tol kavin aziya,
pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
10
tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

253. kuRijci
puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
5
uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
palavu uRu kunRam pOla,
perug kavin eytiya arug kAppinaLE.

ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

255. kuRijci
kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
uru kezu marapin kuRijci pATi,
kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
5
kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
vArAr AyinO n'anRumantilla-
uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
10
tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!

ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

257. kuRijci
viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
5
arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
10
n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.

tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

259. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
5
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
kaTal peyarn'tanaiya Aki,
10
pular patam koNTana EnaR kuralE?

tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

261. kuRijci
aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
5
tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
eruvai n'aRum pU n'ITiya
10
peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.

ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

265. kuRijci
iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
aLLal ATiya puLLi varik kalai
vILai ampin villOr perumakan,
pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
5
pArattu anna-Ara mArpin
ciRu kOR cenni ArERRanna-
mAri vaN makiz Ori kollik
kali mayil kalAvattu anna, ivaL
oli men kUn'tal n'am vayinAnE.

pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

268. kuRijci
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
mAl peyal talaiiya man n'eTug kunRattu,
karug kAR kuRijci matan il vAn pU,
Ovuk kaNTanna ilvarai izaitta
5
n'ARu koL piracam URu n'ATaRkuk
kAtal ceytavum kAtalanmai
yAtaniRkollO?- tOzi!- vinavukam,
peym maNal muRRam kaTi koNTu
meym mali kazagkin vElaR tan'tE.

talaimakaTkuc colliyatu; talaimakan van'tozukavum vERupATu kaNTAL, 'avan varuvAnAkavum n'I vERupaTTAy, veRi eTuttuk koLLum vakaiyAn' enRatUum Am.-veRi pATiya kAmakkaNNiyAr

273. kuRijci
iHtu evankollO- tOzi!-mey paran'tu
evvam kUrn'ta EmuRu tuyaram
vemmaiyin tAn varuttuRIi, n'am vayin
aRiyAtu ayarn'ta annaikku, 'veRi' ena,
5
vElan uraikkum enpa: Akalin,
vaNNam mikun'ta aNNal yAnai
n'Ir koL n'eTuj cunai amain'tu, vArn'tu uRain'tu, en
kaN pOl n'Ilam taN kamaz ciRakkum
kunRa n'ATanai uLLutoRum,
10
n'ejcu n'aTukkuRUum, avan paNpu taru paTarE?

tOzi talaimakanatu varavu uNarn'tu talaimakaTku uraippALAy, 'n'in vERupATu tAykkup pulanAka, avaL vElanaik kUvi veRi ayarum' enpatu paTac colliyatu.-maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

276. kuRijci
'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
vayavar makaLir' enRiAyin,
kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
5
cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
kAna majjai kaTci cEkkum
kal akattatu em UrE; cellAtu
cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
10
vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.

pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

282. kuRijci
tOTu amai ceRippin ilagku vaLai jekiza,
kOTu En'tu alkul av vari vATa,
n'al n'utal cAya, paTar mali aru n'Oy
kAtalan tan'tamai aRiyAtu, uNartta,
5
aNagkuRu kazagkin mutu vAy vElan
kiLaviyin taNiyin, n'anRuman-cAral
akil cuTu kAnavan uval cuTu kamaz pukai,
ATu mazai magkulin, maRaikkum
n'ATu kezu veRpanoTu amain'ta, n'am toTarpE?

ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-n'allUrc ciRu mEtAviyAr

285. kuRijci
aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
5
manaivAy jamali orugku puTai ATa,
vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
10
ayalOr ampalin akalAn,
pakalin varUum, eRi punattAnE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

288. kuRijci
aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
pIli majjai peTaiyOTu Alum
kunRa n'ATan pirivin cenRu,
5
n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
kaTTin kETkum Ayin, veRpil
EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
10
n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

292. kuRijci
n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
yANar vaippin, kAnam ennAy;
5
kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
karAam pENAy; iravarin,
vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!

iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

294. kuRijci
tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
5
tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
cilampuTan kamazum cAral
ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!

maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

297. kuRijci
pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
5
'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
mella van'tu, n'al akam peRRamai
10
maiyal uRukuvaL, annai;
aiyam inRik kaTug kavavinaLE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

301. kuRijci
'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
mayil Oranna cAyal, cen' tArk
5
kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.

cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

304. kuRijci
vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
5
puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
inpamum tunpamum uTaittE,
10
taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

306. kuRijci
tan'tai vittiya men tinai paipayac
ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
n'alla iniya kURi, mellak
5
koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
paital oru n'ilai kANa vaikal
yAgku varuvatukollO-tIm col
10
ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?

punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

309. kuRijci
n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
5
kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
kURuvaimannO, n'IyE;
tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.

'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar

313. kuRijci
karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
5
kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
10
aruviyin olittal AnA,
koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

317. kuRijci
n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
5
uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
en AkuvakoltAnE-en'tai
Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
AyamoTu kuRRa kuvaLai
10
mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?

tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

322. kuRijci
Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
5
Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
10
aNagku ena uNarak kURi, vElan
in iyam kaRagkap pATi,
pal malar citaRip paravuRu palikkE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

324. kuRijci
an'tO! tAnE aLiyaL tAyE;
n'on'tu azi avalamoTu en AkuvaLkol,
pon pOl mEnit tan makaL n'ayan'tOL?-
kOTu muRRu yAnai kATuTan n'iRaitara,
5
n'ey paTTanna n'On kAz eHkin
celvat tan'tai iTanuTai varaippin,
ATu pan'tu uruTTun'aL pOla OTi,
am cil Oti ivaL uRum
pajci mel aTi n'aTaipayiRRummE!

talaimakan, pAgkaRkuc colliyatu; iTaic curattuk kaNTOr colliyatUum Am.- kayamanAr

326. kuRijci
kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
5
n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
pacalai Urum annO; pal n'AL
ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
vaNTu enum uNarAvAki,
10
malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.

tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

328. kuRijci
kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
5
atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
10
vilagku malai aTukkattAnum,
kalam peRu viRali ATum iv UrE.

tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

332. kuRijci
ikuLai tOzi! iHtu en enappaTumO-
'kuvaLai kuRun'ar n'Ir vETTAgku,
n'ALumn'AL uTan kavavavum, tOLE
tol n'ilai vazIiya n'in toTi' enap pal mAN
5
uraittal AnRicin, n'IyE: viTar mukai,
In piNavu oTukkiya irug kEz vayap puli
irai n'acaiip parikkum malaimutal ciRu n'eRi,
talain'AL anna pENalan, pala n'AL,
Ar iruL varutal kANpERku,
10
yAgku AkummE, ilagku izai ceRippE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi kaLavuk kAlattu vaRpuRuppa,talaivi kURiyatu; vanpuRai etirmaRuttatUum Am.-kunRUrkizAr makan kaNNattanAr

334. kuRijci
karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
5
kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
minnu vaci viLakkattu varumenin,
ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?

tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

336. kuRijci
piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
kal atar arum puzai alki, kAnavan,
villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
5
punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
iravin ajcAy; ajcuval-aravin
Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
10
irai tEr eNkinam akazum
varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!

ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

339. kuRijci
'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
5
aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
10
pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
teN n'Ir maNic cunai ATin,
ennO makaLirtam paNpu enROLE?

ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

341. kuRijci
vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
5
kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
vERu pula vATai alaippa,
10
tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.

vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

344. kuRijci
aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
maNi Er tOTTa mai Ar Enal
irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
5
n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
perug kal viTarakam cilampa, irum puli
10
kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
cen' tinai uNagkal tokukkum,
in kal yANart tam uRaivin UrkkE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

347. kuRijci
muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
vAn puku talaiya kunRam muRRi,
5
azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
aruvi izitarum peru varai n'ATan,
'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
10
vEnil tEraiyin aLiya,
kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr

351. kuRijci
'iLamai tIrn'tanaL ivaL' ena vaLa manai
arugkaTip paTuttanai; Ayinum, ciRan'tu ivaL
pacan'tanaL enpatu uNarAy; pal n'AL
evva n'ejcamoTu teyvam pENi
5
varun'tal vAzi-vENTu, annai!-karun' tAL
vEgkaiam kavaTTiTaic cAn'tin ceyta
kaLiRRut tuppu ajcAp puli ataL itaNattu,
ciRu tinai viyan punam kAppin,
peRukuvaLmannO en tOzi tan n'alanE.

tOzi aruku aTuttatu.-maturaik kaNNattanAr

353. kuRijci
AL il peNTir tALin ceyta
n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
5
kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
irum puli tolaitta perug kai yAnai
10
vej cina urumin uraRum
ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.

tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

355. kuRijci
putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
5
cem muka man'ti Arum n'ATa!
mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
am cil Oti en tOzi tOT tuyil
n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
10
en kaN OTi aLimati-
n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!

tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

356. kuRijci
n'ilam tAz marugkin teN kaTal mEyn'ta
vilagku men tUvic ceg kAl annam,
pon paTu n'eTug kOTTu imayattu ucci
vAn aramakaLirkku mEval Akum
5
vaLarAp pArppiRku alku irai oyyum
acaivu il n'On paRai pOla, cela vara
varun'tinai-vAzi, en uLLam!-oru n'AL
kAtali uzaiyaLAka,
kuNakkut tOnRu veLLiyin, emakkumAr varumE?

varaivu maRukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar

357. kuRijci
n'in kuRippu evanO?-tOzi!-en kuRippu
ennoTu n'ilaiyAtuAyinum, enRum
n'ejcu vaTuppaTuttuk keTa aRiyAtE-
cEN uRat tOnRum kunRattuk kavAan,
5
peyal uzan'tu ulaRiya maNip poRik kuTumip
pIli majjai Alum cOlai,
am kaN aRaiya akal vAyp paij cunai
uNkaN oppin n'Ilam aTaicci,
n'Ir alaik kalaiiya kaNNic
10
cAral n'ATanoTu ATiya n'ALE.

talaimakan varaivu n'ITiya iTattu, 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu; 'manai maruNTu vERupATAyinAy' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.-kuRamakaL kuRiyeyini

359. kuRijci
cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
5
uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
vATalakollO tAmE-avan malaip
pOruTai varuTaiyum pAyA,
cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?

tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

365. kuRijci
arug kaTi annai kAval n'Ivi,
perug kaTai iRan'tu, manRam pOki,
pakalE, palarum kANa, vAy viTTu
akal vayaR paTappai avan Ur vinavi,
5
cenmO vAzi-tOzi!-pal n'AL
karuvi vAnam peyyAtuAyinum,
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
vAn tOy mA malaik kizavanai,
'cAnROy allai' enRanam varaRkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTku uraippALAy iyaRpazittu,'innatu ceytum' enpALAyc colliyatu.-kiLLimagkalam kizAr makanAr cEra kOvanAr

368. kuRijci
perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
ATinam varutalin iniyatum uNTO?
5
n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
veyya uyirttanaL yAyE-
10
aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!

tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

373. kuRijci
munRiR palavin paTu cuLai marIi,
pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
5
cUruTaic cilampin aruvi ATi,
kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
pA amai itaNam ERi, pAcinam
vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?

ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

377. kuRijci
maTal mA Urn'tu, mAlai cUTi,
kaN akan vaippin n'ATum Urum
oL n'utal arivai n'alam pArATTi,
paNNal mEvalamAki, aritu uRRu,
5
atu piNi Aka, viLiyalamkollO-
akal iru vicumpin aravuk kuRaipaTutta
pacug katir matiyattu akal n'ilAp pOla,
aLakam cErn'ta tirun'utal
kazaRupu melikkum n'Oy AkinRE?

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan, tOzi kETpa, tannuLLE colliyatu.-maTal pATiya mAtagkIranAr

379. kuRijci
pun talai man'ti kallA van paRaz
kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
eri akain'tanna vI tatai iNara
vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
5
tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
10
pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
Ogku iruj cilampil pUtta
kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.

tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

383. kuRijci
kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
alagkal am toTalai anna kuruLai
vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
5
urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.

tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

386. kuRijci
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
5
kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
kal kezu ciRukuTip poliya,
10
vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.

parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

389. kuRijci
vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
5
Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
10
n'an pon imaikkum n'ATanoTu
anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.

pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

393. kuRijci
n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
5
kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
vEy payil aTukkam cuTara minni,
n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
iravin varUum iTumpai n'Am uya,
varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
10
n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
putuvar Akiya varavum, n'in
vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?

varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

396. kuRijci
peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
ponnin anna pUj cinai tuzaii,
5
kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
10
kAmar n'ani col colli,
Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?

tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

399. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
5
n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
perumai uTaiyaL enpatu
10
tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?

n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'