mullai

21. mullai
viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
5
Emati, valava, tErE! utuk kAN-
urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
kAmaru takaiya kAnavAraNam
peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
10
pularA Ir maNal malirak keNTi,
n'AL irai kavara mATTi, tan
pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!

vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

42. mullai
maRattaRku aritAl-pAka! pal n'AL
aRattoTu varun'tiya alku tozil koLIiya
paza mazai pozin'ta putu n'Ir avala
n'A n'avil pal kiLai kaRagka, mAN vinai
5
maNi oli kELAL, vANutal; atanAl,
'Ekumin' enRa iLaiyar vallE
il pukku aRiyun'arAka, mellena
maNNAk kUn'tal mAcu aRak kazIi,
cil pOtu koNTu pal kural azuttiya
10
an' n'ilai pukutalin, mey varuttuRAa
aviz pU muTiyinaL kavaiiya
maTa mA arivai makizn'tu ayar n'ilaiyE.

vinaimuRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-kIrattanAr

59. mullai
uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
5
iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
n'uN mukai avizn'ta puRavin
10
poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.

vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

69. mullai
pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
5
mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
10
ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
inaiyavAkit tOnRin,
vinai valittu amaital ARRalarmannE!

vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

81. mullai
iru n'ilam kuRaiyak koTTipparin'tinRu
Ati pOkiya acaivu il n'On tAL,
mannar matikkum mAN vinaip puravi
koym mayir eruttil peym maNi Arppa,
5
pUNkatil-pAka!-n'in tErE: pUN tAz
Aka vana mulaik karaivalam teRippa
azutanaL uRaiyum am mA arivai
virun'tu ayar viruppoTu varun'tinaL acaiiya
muRuval in n'akai kANkam!-
10
uRu pakai taNittanan, uravu vAL vEn'tE.

vinai muRRiya talaivantErppAkaRku uraittatu.-akampanmAlAtanAr

89. mullai
koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
5
irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
akal ilai akala vIci, akalAtu
alkalum alaikkum n'alkA vATai,
paruma yAnai ayA uyirttAagku,
innum varumE-tOzi!-vArA
10
vankaNALarOTu iyain'ta
punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!

'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

97. mullai
azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
5
ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
taNTalai uzavar tani maTa makaLE.

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

99. mullai
'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
tukil virittanna veyil avir uruppin,
ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
tAm varat teLitta paruvam kANvara
5
ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
piTavamum, konRaiyum kOTalum-
10
maTava Akalin, malarn'tana palavE.

paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

121. mullai
vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
5
puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
10
kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
el virun'tu ayarum manaivi
mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!

vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

142. mullai
vAn ikupu corin'ta vayagku peyaRkaTai n'AL,
pANi koNTa pal kAl mel uRi
jeli kOl kalap pai ataLoTu curukki,
paRip puRattu iTTa pAl n'oTai iTaiyan
5
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl vaitta oTugku n'ilai maTi viLi
ciRu talait tozuti EmArttu alkum
puRavinatuvE-poyyA yANar,
allil Ayinum virun'tu varin uvakkum,
10
mullai cAnRa kaRpin,
mel iyaR kuRumakaL uRaivin, UrE.

vinai muRRi mILumtalaimakan, tErppAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

161. mullai
iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
immen paRavai INTu kiLai iriya,
5
n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
10
kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
putalvaR kATTip poykkum
titalai alkul tEm moziyATkE?

vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

169. mullai
'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
varuvam' ennum paruvaral tIra,
paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
5
mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
van kai iTaiyan ellip parIi,
veN pOz taiiya alagkal am toTalai
maRukuTan kamazum mAlai,
10
ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

181. mullai
uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
van'tatan cevvi n'Okki, pETai
n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
5
ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
10
irIiya Akalin, in oli izan'ta
tAr aNi puravi taN payir tumippa
van'tanRu, peruviRal tErE;
uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.

vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

221. mullai
maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
5
vampu virittanna cem pulap puRavil,
n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
10
n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
'van'tIka, en'tai!' ennum
am tIm kiLavi kETkam n'AmE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

238. mullai
vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
5
paruvam ceyta karuvi mA mazai!
'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
10
kaniyA n'ejcattAnum,
iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.

talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

239. n'eytal
jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
alavan ATiya pulavu maNal munRil
5
kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
10
vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

242. mullai
ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
pon enak konRai malara, maNi enap
pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
5
kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
kAmar n'ejcamoTu akalA,
10
tETUu n'inRa iralai ERE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

248. mullai
'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
5
pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
poy iTi atir kural vAy cettu Alum
ina mayil maTak kaNam pOla,
n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!

paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

266. mullai
kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
akaluL AgkaN cIRUrEmE;
5
atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
irIiya kAlai iriyin,
periya allavO, periyavar n'ilaiyE?

talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

289. mullai
amma vAzi, tOzi!-kAtalar,
n'ilam puTaipeyarvatAyinum, kURiya
col puTaipeyartalO ilarE; vAnam
n'aLi kaTal mukan'tu, ceRitaka iruLi,
5
kanai peyal pozin'tu, kaTug kural payiRRi,
kAr ceytu, en uzaiyatuvE; AyiTai,
kollaik kOvalar elli mATTiya
peru mara oTiyal pOla,
aruL ilEn amma; aLiyEn yAnE.

piriviTaip paruvam kaNTu colliyatu.- marugkUrp paTTinattuc cEn'tan kumaranAr

321. mullai
cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
kAna mullaik kaya vAy alari
pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
5
kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
pullen vaRu manai n'Okki, mella
varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
10
perug kali mUtUr maram tOnRummE.

vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

361. mullai
ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
5
n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
arum paTar akala n'Ikki,
virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.

vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

364. mullai
colliya paruvam kazin'tanRu; ellaiyum
mayagku iruL n'aTu n'AL magkulOTu onRi,
Ar kali vAnam n'Ir potin'tu iyagka,
paniyin vATaiyoTu munivu van'tu iRuppa,
5
inna cil n'AL kaziyin, pal n'AL
vAzalen vAzi-tOzi!-Uzin
urum icai aRiyAc ciRu cen' n'Avin
Ir maNi in kural Ur n'aNi iyampa,
pal A tan'ta kallAk kOvalar
10
konRaiam tIm kuzal manRutORu iyampa,
uyir celat tunaitarum mAlai,
ceyir tIr mAriyoTu orugku talaivarinE.

talaimakaL piriviTai melin'tatu.-kiTagkil kAvitip perug koRRanAr

367. mullai
koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
5
kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
10
iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
viri uLai n'an mAk kaTaii,
pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.

varavu malin'tatu-n'akkIrar

371. mullai
kAyAg kunRattuk konRai pOla,
mA malai viTar akam viLagka minni,
mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
5
peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
kuzal toTagkinarE kOvalar-
tazagku kural urumin kagkulAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

374. mullai
murampu talai maNan'ta n'irampA iyavin
Ogkit tOnRum umaN poli ciRukuTik
kaLarip puLiyin kAy paci peyarppa,
uccik koNTa Ogku kuTai vampalIr!
5
muRRaiyum uTaiyamO maRRE-piRRai
vIz mA maNiya punai n'eTug kUn'tal,
n'Ir vAr puLLi Akam n'anaippa,
virun'tu ayar viruppinaL varun'tum
tirun'tuizai, arivait tEmozi n'ilaiyE?

vinai muRRi mILvAn iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-van paraNar

381. mullai
'arun' tuyar uzattalin uNmai cAnm' enap
perumpiRitu inmaiyin ilEnum allEn;
karai porutu izitarum kAn yARRu ikukarai
vEr kiLar marAattu am taLir pOla,
5
n'aTugkal AnA n'ejcamoTu, iTumpai
yAgkanam tAgkuven maRRE?-Ogku celal
kaTum pakaTTu yAnai n'eTu mAn ajci,
Ira n'ejcamOTu icai cEN viLagka,
tEr vIcu irukkai pOla,
10
mAri irIi mAnRanRAl mazaiyE.

piriviTai ARRALAkiya talaimakaL paruva varavinkaN colliyatu.-auvaiyAr

384. pAlai
paim puRap puRavin ceg kAR cEval
kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
5
munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
10
arun' tuyar uzan'ta kAlai
marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.

uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

394. mullai
maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
pon cey kollanin, iniya teLirppa,
peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
5
van paral murampin, n'Emi atira,
cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr