n'eytal

4. n'eytal
kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
taN perum parappin oN patam n'Okki,
am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
5
'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
ariya Akum n'amakku' enak kURin,
koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
veN kal uppin koLLai cARRi,
kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
10
maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
karug kAl veN kuruku verUum
irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?

talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

11. n'eytal
peyyAtu vaikiya kOtai pOla
mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
vArAr ennum pulavi uTkoLal
5
ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
puNari poruta pU maNal aTaikarai,
Azi marugkin alavan Ompi,
valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.

kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

15. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
pUvin anna n'alam putitu uNTu,
5
n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
pEey vAgkak kaiviTTAgku,
cENum emmoTu van'ta
10
n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!

varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi

19. n'eytal
iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
5
vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
celIiya cERiAyin, ivaLE
varuvai Akiya cil n'AL
vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!

puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

27. n'eytal
n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
5
karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
10
kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
ciRu pAcaTaiya n'eytal
kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

31. n'eytal
mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
5
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
10
n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
ulavut tirai Otam verUum
uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.

talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

35. n'eytal
pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
5
koLLA n'arampin imirum pUcal
irai tEr n'Arai eyti viTukkum
tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
10
jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
kaLkaLi cerukkattu anna
kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!

maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

38. n'eytal
vETTam poyyAtu valaivaLamciRappa,
pATTam poyyAtu paratavar pakara,
irum panan' tIm pizi uNpOr makizum
Ar kali yANarttuAyinum, tEr kezu
5
mellam pulampan piriyin, pullenap
pulampu AkinRE-tOzi! kalagku n'Irk
kazi cUz paTappaik kANTavAyil,
oli kAvOlai muL miTai vEli,
peNNai ivarum AgkaN
10
veN maNaR paTappai, em azugkal UrE.

talaivi vanpuRai etir azin'tu colliyatu.-ulOccanAr

45. n'eytal
ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
5
kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
10
n'ummoTu puraivatO anRE;
emmanOril cemmalum uTaittE!

kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

49. n'eytal
paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
5
kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
munRil tAzaiyoTu kamazum
10
teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?

tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

54. n'eytal
vaLai n'Ir mEyn'tu, kiLai mutalcelIi,
vAp paRai virumpinaiAyinum, tUc ciRai
irum pulA arun'tum n'in kiLaiyoTu ciRitu irun'tu-
karug kAl veN kuruku!-enava kENmati:
5
perum pulampinRE, ciRu pun mAlai;
atu n'I aRiyin, anpumAr uTaiyai;
n'otumal n'ejcam koLLAtu, en kuRai
iRRAgku uNara uraimati-tazaiyOr
koykuzai arumpiya kumari jAzal
10
teN tirai maNip puRam taivarum
kaNTal vEli n'um tuRai kizavORkE!

kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cEn'tag kaNNanAr

58. n'eytal
peru mutu celvar ponnuTaipputalvar
ciRu tOT kOtta cev arippaRaiyin
kaNNakattu ezutiya kurIip pOla,
kOl koNTu alaippap paTIiyarmAtO-
5
vIrai vENmAn veLiyan tittan
muracu mutal koLIiya mAlai viLakkin
veN kOTu iyampa, n'uN pani arumpa,
kaiyaRa van'ta pozutoTu mey cOrn'tu,
avala n'ejcinam peyara, uyar tirai
10
n'ITu n'Irp panit tuRaic cErppan
OTu tEr n'uN n'ukam n'uzain'ta mAvE!

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakan pOkku n'Okki, tOzi mAvinmElvaittuc colliyatu.- mutukURRanAr

63. n'eytal
uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
kallen cErip pulavaR punnai
vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
5
azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
aRan il annai arug kaTip paTuppa,
pacalai Aki viLivatukollO-
puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
10
tirai taru puNariyin kazUum
mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?

alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

67. n'eytal
cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
5
karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
emarum vETTam pukkanar; atanAl,
10
tagkin evanOteyya-pogku picir
muzavu icaip puNari ezutarum
uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

72. n'eytal
'pENupa pENAr periyOr' enpatu
n'ANu takkanRu atu kANugkAlai;
uyir Oranna ceyir tIr n'aTpin
n'inakku yAn maRaittal yAvatu? mikap peritu
5
azitakkanRAl tAnE; koNkan,
'yAn yAy ajcuval' eninum, tAn eR
pirital cUzAnmannE; iniyE
kAnal Ayam aRiyinum, 'AnAtu,
alar van'tanRukol?' ennum; atanAl,
10
'pularvatukol, avan n'aTpu!' enA
ajcuval-tOzi!-en n'ejcattAnE!

tOzi ciRaippuRamAkat talaivikku uraippALAyccolliyatu.-iLampOtiyAr

74. n'eytal
vaTik katir tiritta val jANperu valai
iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
5
ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
10
kaNTal vEliya Ur, 'avan
peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!

talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

78. n'eytal
kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
5
paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
10
valavan kOl uRa aRiyA,
uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!

varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

87. n'eytal
uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
5
atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
ciRukuTip paratavar makizcciyum,
perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.

varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

91. n'eytal
n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
punnai pUtta in n'izal uyar karaip
pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
5
aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
kAnal am paTappai AnA vaN makizp
peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
10
puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?

tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

94. n'eytal
n'Oy alaik kalagkiya matan azi pozutil,
kAmam ceppal ANmakaRku amaiyum;
yAnE, peNmai taTpa n'uNNitin tAgki-
kai val kammiyan kavin peRak kazAa
5
maNNAp pacu muttu Eyppa, kuvi iNarp
punnai arumpiya pulavu n'Irc cErppan
enna makankol-tOzi!-tanvayin
Arvam uTaiyar Aki,
mArpu aNagkuRun'arai aRiyAtOnE!

talaimakanciRaippuRamAka, talaivi, tOzikku uraippALAyccolliyatu.-iLan'tiraiyanAr

101. n'eytal
muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
5
tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
mIn eRi paratavar maTa makaL
mAn amar n'Okkam kANA UgkE.

pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

106. n'eytal
aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
5
uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?

paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

111. n'eytal
atta iruppaip pUvin anna
tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
5
ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
perug kazip pAkkam kallena
10
varumE-tOzi!-koNkan tErE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

117. n'eytal
perug kaTal muzagka, kAnal malara,
irug kazi Otam il iRan'tu malira,
vaL itaz n'eytal kUmpa, puL uTan
kamaz pUm potumpark kaTci cEra,
5
cel cuTar mazugkac civan'tu vAgku maNTilam
kal cErpu n'aNNip paTar aTaipu n'aTugka,
pulampoTu van'ta punkaN mAlai
annar unnAr kaziyin, pal n'AL
vAzalen-vAzi, tOzi!-enkaN
10
piNi piRitAkak kURuvar;
pazi piRitAkal paNpumAr anRE.

varaivu n'ITa ARRALAya talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu; ciRaippuRamum Am.-kunRiyanAr

123. n'eytal
uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
5
kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
10
cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
ciRu viLaiyATalum azugki,
n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.

talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

124. n'eytal
onRu il kAlai anRil pOlap
pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
5
mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
teN n'Irk kumizi izitarum
taNNIr tataii n'inRa pozutE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

127. n'eytal
irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
5
kallAk katavar tan aiyar Akavum,
vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
'mellam pulampan anRiyum,
celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.

pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

130. n'eytal
vaTu inRu n'iRain'ta mAn tErtteN kaN
maTivAyt taNNumai n'aTuvaN Arppa,
kOlin eRin'tu kAlait tOnRiya
cen' n'Irp potu vinaic cemmal mUtUrt
5
tamatu cey vAzkkaiyin iniyatu uNTO?
enai viruppuTaiyar Ayinum, n'inaivilar;
n'Ern'ta n'ejcum n'ekizn'ta tOLum
vATiya variyum n'Okki, n'ITAtu,
'evan ceytanaL, ip pEr ajar uRuvi?' enRu
10
oru n'AL kURinRumilarE; virin'Ir
vaiyaka varaiyaLavu iRan'ta,
evva n'Oy; piRitu uyavut tuNai inRE.

piriviTai melin'ta talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu.- n'eytaltattanAr

131. n'eytal
ATiya tozilum, alkiya pozilum,
uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
5
cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
kaL kamaz, poRaiyARu anna en
n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?

maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

132. n'eytal
pEr Ur tujcum; yArum illai;
tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
pOr amai katavap purai toRum tUva,
5
kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
10
onRu eRi pANiyin iraTTum;
inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?

kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

135. n'eytal
tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
mA arai putaitta maNal mali munRil,
varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
5
initu manRamma tAnE-pani paTu
pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
vAl uLaip polin'ta, puravit
tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.

'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

138. n'eytal
uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
5
taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
10
muzagku tirai in cIr tUgkum
azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.

'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

145. n'eytal
irug kazi poruta Ira veN maNal
mAk koTi aTumpin mA itaz alari
kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
5
aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
parAraip punnaic cEri, mella,
10
n'aLLen kagkulum, varumarO-
amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!

iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

149. n'eytal
cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
maRukil peNTir ampal tURRa,
ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
5
alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
10
alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!

tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

152. n'eytal
maTalE kAmam tan'tatu; alarE
miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
5
ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?

maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

155. n'eytal
'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
5
kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
10
pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.

iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

159. n'eytal
maNi tuNin'tanna mA irum parappin
uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
5
ellai kazippinam Ayin, mella
vaLi cIttu varitta punnai munRil,
kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
10
uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
cil kuTip pAkkam kallena
alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!

talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

163. n'eytal
uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
elliyum iravum ennAtu, kallenak
kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
5
n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
10
katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
vaikuRu vanappin, tOnRum
kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!

varaivu malin'tu colliyatu.

167. n'eytal
karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
5
taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
payan teri panuvaR pai tIr pANa!
n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
putu vI jAzaloTu punnai tAam
maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
10
iRai Er el vaLaik kuRumakaL
piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.

tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

172. n'eytal
viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
5
annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
10
iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

175. n'eytal
n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
5
punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
cuTuvAn pOla n'Okkum,
aTu pAl anna en pacalai meyyE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

178. n'eytal
ATu amai Akkam aitu picain'tanna
tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
5
kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
taNNam tuRaivan tErE kaNNin
kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
puL oli maNi cettu Orppa,
10
viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.

ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

183. n'eytal
tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
5
umaNar pOkalum innAtAkum-
maTavai manRa-koNka!-vayintORu
innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
10
vaRu n'Ir n'eytal pOla,
vAzAL Atal cUzAtOyE.

varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

187. n'eytal
n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
pal pUg kAnalum alkinRanRE;
ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
5
meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
min ivar koTum pUN, koNkanoTu
10
in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?

talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

191. n'eytal
'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
5
kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
elli van'tanRO tEr?' enac colli,
alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
en n'OkkinaLE annai; n'ALai
maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
10
aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

195. n'eytal
aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
tillaiam potumpil paLLi koLLum
mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
5
kallen puLLin kAnal am toNTi,
n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
n'Ir alait tORRam pOla,
Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.

kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

196. n'eytal
paLigku ceRin'tanna pal katir iTaiiTai,
pAl mukan'tanna pacu veN n'ilavin,
mAlpu iTar aRiyA, n'iRaiyuRu matiyam!
cAlpum cemmaiyum uTaiyai Atalin,
5
n'iR karan'tu uRaiyum ulakam inmaiyin,
eR karan'tu uRaivOr uLvazi kATTAy!
n'aR kavin izan'ta en tOL pOl cAay,
ciRukupu ciRukupu cerIi,
aRi kari poyttalin, AkumO atuvE?

n'eTTiTai kazin'tu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, ARRALAkiya talaimakaL tigkaL mEliTTut tannuLLE colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

199. n'eytal
Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
5
uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
10
paipaya imaikkum tuRaivan
mey tOy muyakkam kANA UgkE!

vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

203. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
5
eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
10
ceyta tan tappal anRiyum,
uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

207. n'eytal
kaNTal vElik kazi cUz paTappai
muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
5
kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
10
valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
tirai ezu pauvam munniya
kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.

n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

211. n'eytal
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
5
muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
vaNTu paTu vAn pOtu verUum
tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?

varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

215. n'eytal
kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
5
mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
tagkin evanOteyya? cegkAl
10
koTu muTi av valai pariyap pOkiya
kOT cuRAk kuRitta munpoTu
vETTam vAyAtu emar vAralarE.

pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

218. n'eytal
jAyiRu jAnRu katir mazugkinRE;
elliyum, pU vI koTiyin pulampu aTain'tanRE;
vAvalum vayintoRum paRakkum; cEvalum
n'akai vAyk koLIi n'akutoRum viLikkum;
5
AyAk kAtaloTu atarp paTat teLittOr
kURiya paruvam kazin'tanRu; pAriya
parArai vEmpin paTu cinai irun'ta
kurAaR kUkaiyum irAa icaikkum;
AnA n'Oy aTa varun'ti, innum
10
tamiyEn kETkuven kollO,
pariyaraip peNNai anRiR kuralE?

varaiviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.kiTagkil - kAvitik kIragkaNNanAr

219. n'eytal
kaNNum tOLum taN n'aRug katuppum
paza n'alam izan'tu pacalai pAya,
in uyir perumpiRitu Ayinum, ennatUum
pulavEn vAzi-tOzi!-ciRu kAl
5
alavanoTu peyarum pulavut tirai n'aLi kaTal
peru mIn koLLum ciRukuTip paratavar
kagkul mATTiya kanai katir oN cuTar
mutirA jAyiRRu etir oLi kaTukkum
kAnal am perun' tuRaic cErppan-
10
tAnE yAnE puNarn'tamARE.

varaiviTai vaittup piriya ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-tAyagkaNNanAr

223. n'eytal
ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
pakalum varuti, pal pUg kAnal;
innIr AkalO initAl enin, ivaL
5
alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
elli vammO!-mellam pulampa!
cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
tuRaiyinum tujcAk kaNNar
peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.

pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

227. n'eytal
aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
pin Ir Oti en tOzikku, annO!
5
paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
tEr vazagku teruvin anna,
kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

231. n'eytal
mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
kaitozum marapin ezu mIn pOla,
perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
5
tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
uL Urk kurIik karu uTaittanna,
perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
kAnal am koNkan tan'ta
kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.

ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

235. n'eytal
uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
aravu vAL vAya muL ilait tAzai
pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
5
mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
paTu maNik kali mAk kaTaii,
10
n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.

varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

239. n'eytal
jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
alavan ATiya pulavu maNal munRil
5
kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
10
vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

245. n'eytal
n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
5
ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
10
tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

249. n'eytal
irumpin anna karug kOTTup punnai
n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
5
pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
mallal am cEri kallenat tOnRi,
10
ampal mUtUr alar eza,
cenRatu anRO, koNkan tErE?

varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

254. n'eytal
vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
tuni il n'almozi iniya kURiyum,
col etir peRAay uyagki, mellac
5
celIiya cellum oli irum parappa!
umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
10
n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
vAnam vENTA uzavin em
kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE

tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

258. n'eytal
pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
5
poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
akal agkATi acai n'izal kuvitta
pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
10
marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.

tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

263. n'eytal
piRai vanappu izan'ta n'utalum, yAza n'in
iRai varai n'illA vaLaiyum, maRaiyAtu
Ur alar tURRum kauvaiyum, n'AN viTTu
urai avaRku uraiyAm Ayinum, irai vETTu,
5
kaTuj cUl vayavoTu kAnal eytAtu,
kazani ozin'ta koTu vAyp pETaikku,
muTa mutir n'Arai kaTal mIn oyyum
mellam pulampaR kaNTu, n'ilaicellAk
karappavum karappavum kaimmikku,
10
uraitta-tOzi!-uNkaN n'IrE.

ciRaippuRamAkat tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-iLaveyinanAr

267. n'eytal
'n'occi mA arumpu anna kaNNa
ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
5
maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
tannoTu puNartta in amar kAnal,
taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
vArEnman yAn, van'tanen teyya;
ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
10
ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
'ivai makan' ennA aLavai,
vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.

tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

270. n'eytal
taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
uruL poRi pOla em munai varutal,
5
aNit takai allatu piNittal tERRAp
perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
10
kUn'tal muraRciyin koTitE;
maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.

tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

272. n'eytal
kaTal am kAkkaic cev vAyc cEval,
paTiva makaLir koTi koytu azitta
pommal aTumpin veN maNal oru ciRai,
kaTuj cUl vatin'ta kAmar pETaikku,
5
iruj cERRu ayirai tEriya, teN kazip
pUuTaik kuTTam tuzavum tuRaivan
n'alkAmaiyin, n'acai pazutAka,
perug kaiyaRRa en ciRumai, palar vAy
ampal mUtUr alarn'tu,
10
n'Oy AkinRu; atu n'Oyinum peritE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka ARRALAya talaimakaL colliyatu; tOzi talaimakaLukkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am.-mukkal AcAn n'alveLLaiyAr

275. n'eytal
cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
5
teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
aRanilALan pukaza, eR
peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.

ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

278. n'eytal
paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
ponnin anna tAtu paTu pal malar
cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
5
n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
kuLampinum cEyiRA oTugkina;
kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.

tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

283. n'eytal
oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
5
innai Akutal takumO-Ogku tirai
mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
EmuRa viLagkiya cuTarinum,
vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

287. n'eytal
'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
5
pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
arukAtu Aki avankaN n'ejcam
n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
10
'tEr maNit teL icaikol?' ena,
Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.

kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

291. n'eytal
n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
kuppai veN maNal ERi, araicar
oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
5
taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
ellit tarIiya ina n'iraip
pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?

vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

295. n'eytal
murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
5
vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
kali maTaik kaLLin cATi anna, em
iLa n'alam iRkaTai oziyac
cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.

tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

299. n'eytal
uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
vayagku izai makaLir vaNTal tAam
5
kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
vil eRi pajci pOla, malku tirai
vaLi poru vayagku picir pogkum
n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

303. n'eytal
oli avin'tu aTagki, yAmam
n'aLLena,
kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
5
manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
10
van kaip paratavar iTTa ceg kOl
koTu muTi av valai pariyap pOkki,
kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.

vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

307. n'eytal
kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
titalai alkul n'alam pArATTiya
5
varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
mel iNar n'aRum pozil kANA
10
allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.

kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

311. n'eytal
peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
irug katir n'ellin yANaraHtE:
vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
5
aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
10
irug kaLip piracam Uta, avar
n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.

alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

315. n'eytal
INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
5
pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
10
tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.

talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

319. n'eytal
Otamum oli OvinRE; Utaiyum
tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
5
Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
pAvai anna palar Ay vanappin,
taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
10
mIn kaN tujcum pozutum,
yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?

kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

323. n'eytal
Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
5
kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
puli varipu ekkarp punnai utirtta
mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
10
teri maNi kETTalum aritE;
varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

325. pAlai
kavitalai eNkin parUu mayir ERRai
irai tEr vETkaiyin iravil pOki,
n'ITu ceyal citalait tOTu punain'tu eTutta
ara vAz puRRam oziya, oyyena
5
mura vAy vaL ukir iTappa vAgkum,
Ukku arug kavalai n'In'ti, maRRu-ivaL
pUppOl uNkaN putu n'alam citaiya,
vIgku n'Ir vArak kaNTum,
takumO?-peruma!-tavirka n'um celavE.

tOzi celavu azugkuvittatu.-maturaik kArulaviyag kUttanAr

327. n'eytal
n'ATal cAnROr n'amputal pazi enin,
pATu ila kaluzum kaNNoTu cAayc
cAtalum initE-kAtal am tOzi!-
an' n'ilai allaAyinum, 'cAnROr
5
kaTan n'ilai kunRalum ilar' enRu, uTan amarn'tu,
ulakam kURuvatu uNTu ena, n'ilaiiya
tAyam Akalum urittE-pOtu aviz
punnai Ogkiya kAnaR
taNNam tuRaivan cAyal mArpE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaL vanpuRai etir azin' tatu.-ammUvanAr

331. n'eytal
uvar viLai uppin uzAa uzavar
ozukai umaNar varu patam n'Okki,
kAnal iTTa kAvaR kuppai,
pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
5
maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
initEteyya, em munivu il n'al Ur;
10
ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
piRar piRar aRital yAvatu-
tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

335. n'eytal
tigkaLum tikaz vAn Ertarum; imiz n'Irp
pogku tiraip puNariyum pATu OvAtE;
oli ciRan'tu Otamum peyarum; mali punaR
pal pUg kAnal muL ilait tAzai
5
cORu cori kuTaiyin kUmpu mukai aviza,
vaLi paran'tu UTTum viLivu il n'ARRamoTu
mai irum panaimicaip paitala uyavum
anRilum enpuRa n'aralum; anRi,
viral kavarn'tu uzan'ta kavarvin n'al yAz
10
yAmam uyyAmai n'inRanRu;
kAmam peritE; kaLaijarO ilarE!

kAmam mikka kazipaTarkiLavi mitUrn'tu talaimakaL colliyatu.- veLLivItiyAr

338. n'eytal
kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
5
'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
10
koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
payirtal AnA, paital am kurukE?

oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

342. n'eytal
'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
matil ena matittu veN tEr ERi,
en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
cEri cErA varuvOrkku, enRum
5
aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
cennic cEvaTi cErttin,
10
'en enap paTumO?' enRalum uNTE.

kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

345. n'eytal
kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
ciRu veN kAkkai Avittanna,
5
veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
aLiya periya kENmai n'um pOl,
cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
n'ITinRu virumpAr Ayin,
10
vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!

teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

348. n'eytal
n'ilavE, n'Il n'iRa vicumpil pal katir parappi,
pAl mali kaTalin, paran'tu paTTanRE;
UrE, oli varum cummaiyoTu malipu tokupu INTi,
kali kezu maRukin, vizavu ayarummE;
5
kAnE, pU malar kajaliya pozil akamtORum
tAm amar tuNaiyoTu vaNTu imirummE;
yAnE, punai izai jekiztta pulampu koL avalamoTu
kanai irug kagkulum kaNpaTai ilenE:
atanAl, ennoTu porumkol, iv ulakam?
10
ulakamoTu porumkol, en avalam uRu n'ejcE?

vETkai perukat tAgkalaLAy, ARRAmai mItUrkinRAL colliyatu.-veLLi vItiyAr

349. n'eytal
kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
5
vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
pinnilai muniyA n'amvayin,
10
en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?

talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

354. n'eytal
tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
5
elli anna iruL n'iRap punnai
n'al arai muzumutal av vayin toTutta
tUgkal ampit tUval am cErppin,
kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
10
aLam pOku Akulam kaTuppa,
kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?

tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

358. n'eytal
'perun' tOL n'ekiza, av vari vATa,
ciRu mel Akam perum pacappu Ura,
innEm Aka, eR kaNTu n'ANi,
n'innoTu teLittanar Ayinum, ennatUum,
5
aNagkal Ompumati, vAziya n'I!' ena,
kaNam kezu kaTavuTku uyar pali tUuy,
paravinam varukam cenmO-tOzi!-
peruj cEyiRavin tuyt talai muTagkal
ciRu veN kAkkai n'AL irai peRUum
10
pacum pUN vazuti marugkai anna, en
arum peRal Ay kavin tolaiya,
pirin'tu ANTu uRaital valliyOrE.

paTTapinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, tOzi, 'ivaL ARRA LAyinAL; ivaLai izan'tEn' enak kavanRAL vaRpuRuttatu; ak kAlattu ARRA LAy n'inRa talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.- n'akkIrar

363. n'eytal
'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
5
poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
cila viLagku el vaLai jekiza,
10
alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

369. n'eytal
cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
ellai paipayak kazippi, mullai
arumpu vAy avizum perum pun mAlai
5
inRum varuvatu Ayin, n'anRum
aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
vAan izitarum vayagku veL aruvik
kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
10
ciRai aTu kaTum punal anna, en
n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.

paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

372. n'eytal
azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
5
kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
annai tan'ta alagkal vAn kOTu
ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
10
inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
tiN timil viLakkam eNNum
kaNTal vElik kazi n'al UrE.

mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

375. n'eytal
n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
5
ennum n'ANum n'annutal uvappa,
varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
eRivana pOla varUum
uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

378. n'eytal
yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
5
Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
ayal iR peNTir pacalai pATa,
Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
10
parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

382. n'eytal
kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
5
tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
taNNam tuRaivan n'ANa,
n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.

oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

385. n'eytal
ellai cenRapin, malarum kUmpina;
pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
5
puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:

ezutu ezil mazaikka..............

388. n'eytal
amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
5
n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
periya makizum tuRaivan em
10
ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?

varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

392. n'eytal
kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
5
paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
10
muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
n'ani pEr anpinar kAtalOrE.

iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

395. n'eytal
yArai, eluva? yArE, n'I emakku
yAraiyum allai; n'otumalALanai;
anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
5
vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
kaTal kezu mAn'tai anna, em
10
vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.

'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

398. n'eytal
uru kezu teyvamum karan'tu uRaiyinRE;
viri katir jAyiRum kuTakku vAgkummE;
n'Ir alaik kalaiiya kUzai vaTiyAc
cAay av vayiRu alaippa, uTan iyain'tu,
5
Orai makaLirum, Ur eytinarE;
pal malar n'aRum pozil pazicci, yAm 'mun,
cenmO, 'cEyizai?' enRanam; atan etir
collAL melliyal, cilavE-n'al akattu
yANar iLa mulai n'anaiya,
10
mAN ezil malark kaN teN pani koLavE.

munnuRa uNarn'tu pakaRkuRi van'tu mILum talaimakanai, 'n'I tAn ivaLatu tanmaiyai ARRuvi' enac colliyatu.- ulOccanAr