pAlai

2. pAlai
azun'tupaTa vIzn'ta perun' taN kunRattu,
oli val In'tin ulavaiam kATTu,
ARu cel mAkkaL cenni eRin'ta
cem maRut talaiya, n'eyttOr vAya,
5
valliyap perun' talaik kuruLai, mAlai,
mAn n'Okku iNTu ivar Igkaiya curanE;
vai eyiRRu aiyaL maTan'taimun uRRu
elliTai n'Igkum iLaiyOn uLLam,
kAloTu paTTa mAri
10
mAl varai miLirkkum uruminum koTitE!

uTan pOkAn'inRArai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu.-perumpatumanAr

3. pAlai
In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
5
vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
curanmutal van'ta uran mAy mAlai
uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
vinai muTittanna iniyOL
manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?

mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

7. pAlai
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
5
tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
innE peyya minnumAl-tOzi!
veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
taN n'aRuj cilampil tujcum
ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.

paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

9. pAlai
azivilar muyalum Arva mAkkaL
vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
alamaral varuttam tIra, yAza n'in
n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
5
porip pUm punkin azaR takai oN muRi
cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
maNal kANtORum vaNTal taii,
varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
10
mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
n'aRun' taN pozila, kAnam;
kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.

uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

10. pAlai
aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
5
in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
pazaiyan vEl vAyttanna n'in
pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.

uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

12. pAlai
viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
pAcam tinRa tEy kAl mattam
n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
5
ari amai cilampu kazIi, pal mAN
vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
10
tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.

tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

14. pAlai
tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
akappA aziya n'URi, cempiyan
5
pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
10
n'eTu varai viTarakattu iyampum
kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.

iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

16. pAlai
puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
5
vATAp pUvin poykai n'AppaN
OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
vizun'Ir viyalakam tUNiAka
ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
10
amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
enaiya Akuka! vAziya poruLE!

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

18. pAlai
paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
5
teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
taTAa n'ilai oru kOTTanna,
10
onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.

piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

24. pAlai
'pAr paka vIzn'ta vEruTai vizukkOTTu
uTumpu aTain'tanna n'eTum pori viLavin,
ATTu ozi pan'tin, kOTTu mUkku iRupu,
kampalattanna paim payirt tAam
5
veLLil valci vERRu n'ATTu Ar iTaic
cERum, n'Am' enac colla-cEyizai!-
'n'anRu' enap purin'tOy; n'anRu ceytanaiyE;
ceyalpaTu manattar ceyporuTku
akalvar, ATavar; atu atan paNpE.

poruTpirivukku uTanpaTTa tOziyait talaivi uvan'tu kURiyatu. -kaNakkAyanAr

28. pAlai
en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
annai pOla iniya kURiyum,
kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
5
maNi ena izitarum aruvi, pon ena
vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
OTu mazai kizikkum cenni,
kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!

pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

29. pAlai
n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
5
puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
10
veyya uyirkkum cAyal,
mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?

makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

33. pAlai
'paTu cuTar aTain'ta paku vAy n'eTu varai,
murampu cEr ciRukuTi, paran'ta mAlai,
pulampu kUTTuNNum pullen manRattu,
kalluTaip paTuvil kaluzi tan'tu,
5
n'iRai peyal aRiyAk kuRaittu UN allil,
tuvarcey ATaic cen' toTai maRavar
atar pArttu alkum ajcuvaru n'eRiyiTai,
iRappa eNNuvar avar enin, maRuttal
valluvamkollO, melliyal! n'Am?' ena
10
vimmuRu kiLaviyaL en mukam n'Okki,
n'al aka vana mulaik karai cErpu
malku punal paran'ta malar Er kaNNE.

pirivu uNarttappaTTa talaimakaLatu kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuc colliyatu.- iLavETTanAr

37. pAlai
piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
5
n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
anpilir akaRir Ayin, en param
Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
10
Arkali n'al ERu tiritarum
kAr cey mAlai varUum pOztE.

varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

41. pAlai
paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
5
n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
ciRu n'uN pal viyar poRitta
10
kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.

pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

43. pAlai
tukil virittanna veyil avir uruppin
enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
5
aruj curam celvOrkku valci Akum
vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
ajcal enRa iRai kaiviTTena,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
10
kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
Or eyin mannan pOla,
azivu van'tanRAl, ozital kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

46. pAlai
vaikaltORum inpamum iLamaiyum
ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
kANIr enRalO aritE; atu n'ani
pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
5
pUN aNi Akam pulampa, pANar
ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
10
n'an vAy allA vAzkkai
mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.

pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

48. pAlai
anRai anaiya Aki, inRum, em
kaN uLapOlac cuzalummAtO-
pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
5
puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
emariTai uRutara oLitta kATE.

pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

52. pAlai
mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
5
vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
mazavar peru makan mA vaL Ori
10
kai vaLam iyaivatu Ayinum,
aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.

talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

56. pAlai
kuRu n'ilaik kuravin ciRu n'anai n'aRu vI
vaNTu taru n'ARRam vaLi kalan'tu Iya,
kaN kaLi peRUum kavin peRu kAlai,
el vaLai jekizttOrkku allal uRIic
5
cenRa n'ejcam ceyvinaikku acAvA,
orugku varal n'acaiyoTu, varun'tumkollO
aruLAn Atalin, azin'tu ivaN van'tu,
tol n'alan izan'ta en pon n'iRam n'Okki,
'EtilATTi ivaL' enap
10
pOyinRu kollO, n'Oy talaimaNan'tE

varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzikkut talaivi colliyatu.-peruvazuti

62. pAlai
vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
5
uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
ulavai Akiya maratta
10
kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?

mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

66. pAlai
miLaku peytanaiya cuvaiya pun kAy
ulaRu talai ukAayc citar citarn'tu uNTa
pulampu koL n'eTuj cinai ERi, n'inain'tu, tan
poRi kiLar eruttam veRi paTa maRuki,
5
pun puRA uyavum ven' tukaL iyavin,
n'ayan'ta kAtalaR puNarn'tanaL Ayinum,
civan'tu oLi mazugki amarttanakollO-
kOtai mayagkinum, kuRun' toTi n'ekizinum,
kAz peyal alkul kAcu muRai tiriyinum,
10
mAN n'alam kaiyaRak kaluzum en
mAyak kuRumakaL malar Er kaNNE?

manai maruTci.-inican'ta n'AkanAr

71. pAlai
mannAp poruT piNi munni, 'innatai
vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
5
kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
pirital vallirO-aiya! celvar
vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
vaNNap puRavin ceg kAR cEval
vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
10
n'um ilaL pulampak kETToRum
pommal Oti peru vituppuRavE?

talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

73. pAlai
vEnil murukkin viLai tuNar anna
mANA virala val vAyp pEey
mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
manRam pOzum punkaN mAlai,
5
tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
celpa enpa tAmE-cev ari
mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
10
n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
ayalOr tURRum ampalum aLittE.

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr

76. pAlai
varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
5
varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
immen pEr alar n'um Urp punnai
vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
kAnal vAr maNal marIi,
kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!

puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

79. pAlai
'ciRai n'AL Igkai uRai n'ani tiraLvI,
kUrai n'al manaik kuRun' toTi makaLir
maNal ATu kazagkin, aRai micait tAam
Er taraluRRa iyakku arug kavalaip
5
pirin'tOr van'tu, n'appuNarap puNarn'tOr
pirital cUztalin, ariyatum uNTO?'
enRu n'Am kURik kAmam cepputum;
ceppAtu viTinE, uyiroTum van'tanRu-
amma! vAzi, tOzi!-
10
yAtanin tavirkkuvam, kAtalar celavE?

pirivu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-kaNNakanAr

84. pAlai
kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
titalai alkulum pala pArATTi,
n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
peru n'Ir oppin pEey veN tEr
5
maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
cuTumaN tacumpin mattam tinRa
piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
10
Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
iran'tOr mARRal ARRA
illin vAzkkai vallAtOrE.

piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

86. pAlai
aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
vEl ena virin'ta katuppin tOla
pANTil oppin pakanRai malarum
kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
5
kai val vinaivan taiyupu corin'ta
curitaka uruvina Akip periya
kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
muRRA vEnil munni van'tOrE!

kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar

92. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
5
vETTac cIRUr akan kaN kENip
paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
vil kaTin'tu UTTina peyarum
kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

103. pAlai
onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
ciRiyilai vEmpin periya konRu,
kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
5
pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
mAyA vETTam pOkiya kaNavan
poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
10
ALvinaikku akalvAm eninum,
mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.

poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

107. pAlai
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
5
kal izi aruviyin ollena olikkum,
pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
AnAk kauvai malain'ta
10
yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.

piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

109. pAlai
'onRutum' enRa tonRu paTu n'aTpin
kAtalar akanRena, kalagkip pEtuRRu,
'annavO, in' n'annutal n'ilai?' ena,
vinaval AnAp punaiyizai! kEL, ini
5
uraikkal AkA evvam; immena
iraikkum vATai iruL kUr pozutil,
tuLiyuTait tozuvin tuNital aRRattu,
uccik kaTTiya kUzai Avin
n'ilai ena, oruvEn Aki
10
ulamara, kaziyum, ip pakal maTi pozutE!

piriviTai ARRALAya talaimaLatu n'ilaikaNTa tOzikkut talaimakaLcolliyatu.-mILip perumpatumanAr

110. pAlai
piracam kalan'ta veN cuvait tImpAl
viri katirp poRkalattu oru kai En'ti,
puTaippin cuRRum pUn' talaic ciRu kOl,
'uN' enRu Okkupu pizaippa, teN n'Ir
5
muttu arip poRcilampu olippat tattuRRu,
ari n'araik kUn'taR cem mutu ceviliyar
pari melin'tu oziya, pan'tar OTi,
Eval maRukkum ciRu viLaiyATTi
aRivum ozukkamum yANTu uNarn'tanaLkol?
10
koNTa kozun'an kuTi vaRan uRRena,
koTutta tan'tai kozuj cORu uLLAL,
ozuku n'Ir n'uNagku aRal pOla,
pozutu maRuttu uNNum ciRu matukaiyaLE!

manaimaruTci; makaLn'ilai uraittatUum Am.-pOtanAr

113. pAlai
uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
pul arai irattip potip puRap pacug kAy
kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
5
'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
n'eytal uNkaN paital kUra,
pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
utiyan maNTiya oli talai jATpin
10
immen perug kaLattu iyavar Utum
Ampal am kuzalin Egki,
kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!

iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

115. mullai
malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
5
mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
10
ulappu inRu peRinum taviralar;
kETTicin allenO, vicumpin takavE?

piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

118. pAlai
aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
5
'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
10
putu malar teruvutoRu n'uvalum
n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

126. pAlai
paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
5
tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
10
kAmam tarutalum inRE; atanAl,
n'illAp poruT piNic cERi;
vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!

poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

137. pAlai
taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
5
aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
kunRa vaippin kAnam
10
cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!

talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

141. pAlai
iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
5
kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
10
vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
aricil am taN aRal anna, ivaL
viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

143. pAlai
aitE kamma yAnE; oyyena,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
5
kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
ampal mUtUr alar vAyp peNTir
innA in urai kETTa cil n'AL
aRiyEn pOla uyirEn;
10
'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.

manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

148. pAlai
vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
5
ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
10
uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
aruj curam iRappa enpa;
varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!

pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

153. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
maN tiNi jAlam viLagka, kammiyar
cempu cori pAnaiyin minni, ev vAyum
tan tozil vAytta in kural ezili
5
tenpula marugkil cenRu aRRAgku,
n'ejcam avarvayin cenRena, INTu ozin'tu,
uNTal aLittu en uTampE-viRal pOr
vej cina vEn'tan pakai alaik kalagki,
vAzvOr pOkiya pEr Urp
10
pAz kAttirun'ta tani makan pOnRE.

piriviTai melin'ta talaivi colliyatu.-tanimakanAr

157. pAlai
irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
5
iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
am pUn' tAtu ukkanna
10
n'uN pal titti mAayOLE.

poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

162. pAlai
'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
5
pani vAr uNkaN paitala kaluza,
'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
10
vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
tujcu piTi varuTum attam
vallai Akutal ollumO, n'inakkE?

'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

164. pAlai
'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
5
collin teLippavum, teLital cellAy-
cegkOl vALik koTu vil ATavar
vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
10
mARu puRakkoTukkum attam,
URu ilarAkutal uLLAmARE.

poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

166. pAlai
ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
5
ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
10
kAtal tAnum kaTalinum peritE!

celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

171. pAlai
n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
vEniR kunRattu vev varaik kavAan
n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
5
Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
yAgku vallun'a maRRE-jAgka
vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
10
Arva n'ejcamoTu aLaii,
mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

174. pAlai
'kaRRai In'tin muRRuk kulai anna
AL il attat tAL am pOn'taik
kOLuTai n'eTuj cinai AN kural viLippin,
puli etir vazagkum vaLi vazagku Ar iTaic
5
cenRa kAtalar van'tu, initu muyagki,
piriyAtu oru vazi uRaiyinum, peritu azin'tu
uyagkinai, maTan'tai!' enRi-tOzi!-
aRRum Akum, aHtu aRiyAtOrkkE;
vIzAk koLkai vIzn'ta koNTi
10
mallal mArpu maTuttanan
pullu maRRu evanO anpu ilagkaTaiyE?

vinai muRRi van'tu eytiya kAlattu, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRIi n'inRATku avaL colliyatu.

177. pAlai
paran'tu paTu kUr eri kAnam n'aippa,
maram tIyuRRa makiz talaiam kATTu
otukku arum vej curam iRan'tanar maRRavar;
kuRippin kaNTicin yAnE; n'eRip paTa,
5
vElum ilagku ilai tuTaippa; palakaiyum
pIli cUTTi maNi aNipavvE;
paNTinum n'ani pala aLippa; iniyE
van'tanRu pOlum-tOzi!-n'on'tu n'on'tu,
ezutu ezil uNkaN pAvai
10
azitaru veLLam n'In'tum n'ALE.

celavuk kuRippu aRin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu.

179. pAlai
il ezu vayalai IRRu A tinRena,
pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
5
yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
mai aNaR kALai poy pukalAka,
aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
10
murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.

manai maruTci

184. pAlai
oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
5
yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
uLLin uLLam vEmE-uNkaN
maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
aNi iyaR kuRumakaL ATiya
maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.

manai maruTci

186. pAlai
kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
perug kai yAnai piTi etir OTum
kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
5
vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
kAmar poruT piNi pOkiya
10
n'Am veg kAtalar cenRa ARE.

piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

189. pAlai
tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
5
kagkai vagkam pOkuvarkollO-
ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
cilampi am cinai verUum,
10
alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

193. pAlai
aTTarakku uruvin vaTTu mukai Igkait
tuyt talaip putu malart tuLi talaik kalAva,
n'iRai n'Irp puniRRup pulam tuzaii, AnAy,
irum puRam tazUum perun' taN vATai!
5
n'inakkut tItu aRin'tanRO ilamE;
paNait tOL el vaLai jekiztta em kAtalar
aruj ceyal poruT piNip pirin'tanarAka,
yArum il oru ciRai irun'tu,
pEr ajar uRuviyai varuttAtImE!

piriviTai ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.

197. pAlai
'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
kaNNum taN pani vaikina; annO!
teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
5
Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
polan' toTi pOla minni, kaNag koL
10
in icai muracin iragki, mannar
eyil Ur pal tOl pOlac
cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.

varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

198. pAlai
cEyin varUum matavali! yA uyarn'tu
Omai n'ITiya kAn iTai attam,
munn'AL umpark kazin'ta en makaL
kaNpaTa, n'Ir Azn'tanRE; tan'tai
5
tan Ur iTavayin tozuvEn; n'uN pal
kOTu En'tu alkul arumpiya titalai,
vArn'tu ilagku vAl eyiRRu, polin'ta tAar,
cil vaLai, pal kUn'talaLE, avaLE;
mai aNal eruttin munpin taTak kai
10
val vil ampin eyyA vaN makizt
tan'taitan Ur ituvE;
InREn yAnE; polika, n'um peyarE!

pin cenRa cevili iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-kayamanAr

202. pAlai
puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
van cuval parArai murukki, kanRoTu
maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
5
tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
10
cel cuTar n'eTug koTi pOla,
pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.

uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

205. pAlai
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
5
tun arug kAnam ennAy, n'IyE
kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
pOyinRukollO tAnE-paTappaik
koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
10
n'Ir mali kataz peyal talaiiya
Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!

talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

208. pAlai
viRal cAl viLagku izai n'ekiza, vimmi,
aRal pOl teL maNi iTai mulai n'anaippa,
viLivu ila kaluzum kaNNoTu, peritu azin'tu,
evan inaipu vATuti?-cuTar n'utaR kuRumakaL!-
5
celvAr allar n'am kAtalar; celinum,
n'OnmAr allar, n'OyE; maRRu avar
konnum n'ampug kuraiyar tAmE;
ciRan'ta anpinar; cAyalum uriyar;
pirin'ta n'amminum iragki, arum poruL
10
muTiyAtuAyinum varuvar; atantalai,
in tuNaip pirin'tOr n'ATit
taruvatu pOlum, ip peru mazaik kuralE?

celavuRRAratu kuRippu aRin'tu ARRALAya talaimakaL uraippa,tOzi colliyatu.-n'occi n'iyamag kizAr

212. pAlai
pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
curam cel kOTiyar katumena icaikkum
n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
5
kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
kavavuk koL in kural kETToRum,
10
avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.

poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

224. pAlai
anpinar, mannum periyar; atantalai,
'pinpani amaiyam varum' ena, munpanik
kozun'tu mun'tuRIik kuravu arumpinavE;
'puNarn'tIr puNarminO' enna, iNarmicaic
5
ceg kaN irug kuyil etir kural payiRRum
inpa vEnilum van'tanRu; n'amvayin
'piriyalam' enRu, teLittOr tEettu,
ini evan mozikO, yAnE-kayan aRak
kaN azin'tu ulaRiya pal mara n'eTu n'eRi
10
vil mUcu kavalai vilagkiya
vem munai aruj curam munniyOrkkE?

tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL peyarttum col kaTAvappaTTu,'aRivilAtEm ennai colliyum, piriyAr AkArO?' enRu colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

226. pAlai
maram cA marun'tum koLLAr, mAn'tar;
uram cAc ceyyAr, uyartavam; vaLam keTap
ponnum koLLAr, mannar-n'annutal!-
n'Am tam uNmaiyin uLamE; atanAl
5
tAm ceyporuL aLavu aRiyAr; tAm kacin'tu,
enRUz n'iRuppa, n'IL iTai oziya,
cenROrmanRa n'am kAtalar; enRum
inna n'ilaimaittu enpa;
ennOrum aRipa, iv ulakattAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-kaNi punkunRanAr

229. pAlai
'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
5
atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
10
ATiya iLa mazaip pinRai,
vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?

talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

237. pAlai
n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
pani mali kaNNum paNTu pOlA;
in uyir anna pirivu arug kAtalar
n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
5
uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
iravalar varUum aLavai, aNTiran
puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
ulakam uvappa, Otu arum
10
vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!

tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

240. pAlai
aitE kamma, iv ulaku paTaittOnE-
vai Er vAl eyiRRu oL n'utaR kuRumakaL
kai kavar muyakkam mey uRat tiruki,
Egku uyirppaTTa vIgku mulai Akam
5
tuyil iTaippaTUum tanmaiyatuAyinum,
veyil veytuRRa paral aval otukkil,
kaNicciyil kuzitta kUval n'aNNi,
An vazip paTun'ar tONTiya pattal
yAnai ina n'irai vauvum
10
kAnam tiNNiya malai pOnRicinE.

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu; n'ejcinAl poruL valikkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatUum Am.-n'appAlattanAr

241. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-koTuj ciRaip
puL aTi poRitta variyuTait talaiya
n'Ir azi marugkin Ir ayir tOnRa,
vaLarA vATai uLarpu n'ani tINTalin,
5
vEza veN pU virivana palavuTan,
vEn'tu vIcu kavariyin, pUm putal aNiya,
mazai kazi vicumpin mARi jAyiRu
vizittu imaippatu pOl viLagkupu maRaiya,
ellai pOkiya pozutin el uRa,
10
panikkAl koNTa paiyuL yAmattu,
pal itaz uNkaN kaluza,
n'illAp poruTpiNip pirin'ticinOrE?

talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturaip perumarutanAr

243. pAlai
tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
5
'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
10
piriyal ATavarkku iyalpu enin,
aritu manRamma, aRattinum poruLE?

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr

246. pAlai
iTUu UgkaN iniya paTUum;
n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
5
uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
in icai vAnam iragkum; avar,
10
'varutum' enRa paruvamO ituvE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

252. pAlai
'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
5
valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
pAvai anna pazitIr kATci,
aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
10
muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
pommal Oti, punaiizai kuNanE!

'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

256. pAlai
n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
5
in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
10
kaN kavar vari n'izal vatiyum
taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.

'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

262. pAlai
taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
5
tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
10
aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.

talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr

264. pAlai
pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
5
vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
A pUN teN maNi iyampum,
IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.

uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

269. pAlai
kurumpai maNip pUN peruj ceg kiNkiNip
pAl Ar tuvar vAyp paim pUT putalvan,
mAlaik kaTTil, mArpu Urpu iziya,
av eyiRu ozukiya av vAy mAN n'akaic
5
ceyir tIr koLkai n'am uyir veg kAtali
tirumukattu alamarum kaN iNain'tu alkalum,
peruma! vaLLiyin piNikkum ennAr,
ciRu pal kunRam iRappOr;
aRivAr yAr, avar munniyavvE?

tOzi vAyil maRuttatu; celavu azugkuvittatUum Am.- eyinan'tai makan iLagkIranAr.

271. pAlai
irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
5
cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
cey pOz veTTiya poytal Ayam,
10
mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
mA irun' tAzi kavippa,
tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.

manai maruNTu colliyatu.

274. pAlai
n'eTu vAn minni, kuRun' tuLi talaii,
paTu mazai pozin'ta pakuvAyk kunRattu,
uzai paTu mAn piNai tINTalin, izai makaL
pon cey kAcin, oN pazam tAam
5
kumiz talaimayagkiya kuRum pal attam,
'emmoTu varutiyO, pommal Oti?' enak
kURinRum uTaiyarO maRRE-vERupaTTu
irum puli vazagkum cOlai,
perug kal vaippin curan iRan'tOrE?

tOzi paruvam mARupaTTatu.-kAvan mullaip pUtanAr

277. pAlai
koTiyai; vAzi-tumpi!- in' n'Oy
paTukatil amma, yAn n'inakku uraittena;
meyyE karumai anRiyum, cevvan
aRivum karitO-aRanilOy!-n'inakkE?
5
manai uRak kAkkum mAN perug kiTakkai
n'uN muL vElit tAtoTu potuLiya
tARu paTu pIram Uti, vERupaTa
n'ARRam inmaiyin, pacalai UtAy:
ciRu kuRum paRavaikku OTi, viraivuTan
10
n'ejcu n'ekiz ceytatan payanO? anpu ilar,
vem malai aruj curam iRan'tOrkku
en n'ilai uraiyAy, cenRu, avaN varavE.

paTTa pinRai varaiyAtu, kizavOn n'eTTiTaik kazin'tu poruLvayiR piriya,ARRaLAkiya talaimakaL tumpikkuc colliyatu.-tumpi cEr kIranAr

279. pAlai
vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
5
n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
pacip piTi utaitta Omaic cev varai
veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
10
cilampu kazIiya celvam
piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

281. pAlai
mAcu il maratta pali uN kAkkai
vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
vel pOrc cOzar kazAark koLLum
n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
5
aTagkAc conRi, am pal yANar
viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
10
tujcAm Akalum aRivOr
anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.

vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

284. pAlai
'puRam tAzpu iruNTa kUn'tal, pOtin
n'iRam peRum Ir itazp polin'ta uNkaN,
uLLam piNikkoNTOLvayin', n'ejcam,
'cellal tIrkam; celvAm' ennum:
5
'ceyvinai muTiyAtu evvam ceytal
eyyAmaiyOTu iLivu talaittarum' ena,
uRuti tUkkAt tUgki, aRivE,
'ciRitu n'ani viraiyal' ennum: AyiTai,
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu mARu paRRiya
10
tEypurip pazag kayiRu pOla,
vIvatukol en varun'tiya uTampE?

poruL muTiyAn'inRa talaimakan ARRAnAkic colliyatu.- tEypurip pazagkayiRRinAr

286. pAlai
'Ucal oN kuzai uTai vAyttanna,
attak kumizin Ay itaz alari
kal aRai varikkum pullen kunRam
cenROrmanRa; celIiyar en uyir' ena,
5
punai izai n'ekiza vimmi, n'on'tu n'on'tu
inaital AnRicin-Ayizai!-n'inaiyin
n'aTTOr Akkam vENTiyum, oTTiya
n'in tOL aNi peRa varaRkum
anRO-tOzi!-avar cenRa tiRamE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-tuRaikkuRumAviR pAlag koRRanAr

293. pAlai
maNik kural n'occit teriyal cUTi,
palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
5
pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
peru vituppuRukamAtO-em iR
pommal Otiyait tan mozik koLIi,
koNTu uTan pOka valitta
vankaN kALaiyai InRa tAyE.

tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

296. pAlai
en Avatukol? tOzi!-mannar
vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
5
E kal mImicai mEtaka malarum,
pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
celpa enpa, kAtalar:
ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.

tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr

298. pAlai
vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
5
aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
10
orumai ceppiya arumai, vAn mukai
irum pOtu kamazum kUn'tal,
peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?

tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

302. pAlai
izai aNi makaLirin vizaitakap pUtta
n'ITu curi iNara cuTar vIk konRaik
kATu kavin pUttaAyinum, n'anRum
varu mazaikku etiriya maNi n'iRa irum putal
5
n'arai n'iRam paTutta n'al iNart teRuz vI
tAam tEralarkollO-cEy n'ATTu,
kaLiRu utaittu ATiya kaviz kaN iTu n'IRu
veLiRu il kAza vElam n'ITiya
pazagkaN mutu n'eRi maRaikkum,
10
vazagku arug kAnam iRan'ticinOrE?

paruvam kazin'tatu kaNTu talaimakaL colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

305. pAlai
vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
5
n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
10
vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.

n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

308. pAlai
cela viraivuRRa aravam pORRi,
malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
vENTAmaiyin menmela van'tu,
5
vinavalum takaittalum cellAL Aki,
veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
10
peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.

n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

312. pAlai
n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
5
mAri n'inRa, maiyal aRciram-
yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
etirtta titti muRRA mulaiyaL,
kOTait tigkaLum panippOL-
vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.

poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr

314. pAlai
'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
mArip pittikattu Ir itaz alari
n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
5
kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
karug kaN vem mulai jemugkap pullik
kazivatAka, kagkul' enRu
tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
10
alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
pun puRA vIz peTaip payirum
enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr

316. mullai
maTavatu amma, maNi n'iRa ezili-
'malarin mauval n'alam varak kATTi,
kayal Er uNkaN kanagkuzai! ivai n'in
eyiRu Er pozutin EytaruvEm' ena,
5
kaN akan vicumpin mati ena uNarn'ta n'in
n'al n'utal n'Ivic cenROr, tam n'acai
vAyttu varal vArA aLavai, attak
kal micai aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
taLi taru taN kAr talaii,
10
viLi icaittanRAl, viyal iTattAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-iTaikkATanAr

318. pAlai
n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
5
oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
enRUz viTar akam cilampa,
pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?

pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

329. pAlai
varaiyA n'ayavinar n'iraiyam pENAr,
konRu ARRut tuRan'ta mAkkaLin aTu piNan
iTu muTai marugkil, toTum iTam peRAatu,
puniRRu n'irai katitta, poRiya mutu pARu
5
iRaku puTaittu iRRa paRaip pun tUvi
ceg kaNaic ceRitta vankaN ATavar
ATu koL n'ejcamOTu atar pArttu alkum,
attam iRan'tanar Ayinum, n'at tuRan'tu
alkalar vAzi-tOzi!-utuk kAN:
10
iru vicumpu atira minni,
karuvi mA mazai kaTal mukan'tanavE!

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttatu.-maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

333. pAlai
mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
5
curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
10
uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
n'ayavaru kurala palli,
n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.

poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

343. pAlai
mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
5
uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
arum poruT kUTTam vENTip
10
pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?

talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

346. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
azin'ta vEli am kuTic cIRUr
5
AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
tAL vali Akiya vankaN irukkai,
inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
10
kaTi patam kamazum kUn'tal
maTa mA arivai taTa men tOLE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

352. pAlai
ilai mAN pakazic cilai mAN irIiya
anpu il ATavar alaittalin, palaruTan
vampalar tolain'ta ajcuvaru kavalai,
azal pOl ceviya cEval ATTi,
5
n'izaloTu katikkum n'iNam puri mutu n'ari
paccUn koLLai mAn'ti, veytuRRu,
tEr tikaz vaRum pulam tuzaii, n'Ir n'ayan'tu,
patukkai n'Izal otukku iTam peRAa
aruj curak kavalai varutalin, varun'tiya
10
n'amakkum ariya Ayina: amait tOL
mANpuTaik kuRumakaL n'Igki,
yAgku van'tanaLkol? aLiyaL tAnE!

poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattukkaN ARRAnAyt tannuLLE colliyatu.-maturaip paLLimarutagkizAr makanAr cokuttanAr

362. pAlai
vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
talai n'ATku etiriya taN pata ezili
aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
5
kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
10
n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!

uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

366. pAlai
aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
5
kUtir mullaik kuRug kAl alari
mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
irum pal mel aNai oziya, karumpin
vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
10
mUgkil am kazait tUgka, oRRum
vaTa pula vATaikkup pirivOr
maTavar vAzi, iv ulakattAnE!

ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

387. pAlai
n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
kallA mazavar villiTai vilagkiya
5
tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
AlagkAnattu ajcuvara iRutta
vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
uRai kazi vALin minni, utukkAN,
10
n'eTum perug kunRam muRRi,
kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

391. pAlai
Azal, maTan'tai! azugkuvar celavE-
pulip poRi anna puLLi am potumpin
panip pavar mEyn'ta mA iru maruppin
malar talaik kArAn akaRRiya taN n'aTai
5
oN toTi makaLir izai aNik kUTTum,
pon paTu, koNkAna n'annan n'al n'ATTu
EziRkunRam peRinum, poruLvayin
yArO pirikiRpavarE-kuvaLai
n'Ir vAr n'ikar malar anna, n'in
10
pEr amar mazaik kaN teN pani koLavE?

pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; varaivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

397. pAlai
tOLum aziyum, n'ALum cenRena;
n'IL iTai attam n'Okki, vAL aRRuk
kaNNum kATci tauvina; en n'Ittu
aRivum mayagki, piRitu AkinRE;
5
n'Oyum perukum; mAlaiyum van'tanRu;
yAgku Akuvenkol yAnE? IgkO
cAtal ajcEn; ajcuval, 'cAvin
piRappup piRitu AkuvatuAyin,
maRakkuvEnkol, en kAtalan' enavE.

piriviTai ARRALAki n'inRa talaimakaLai vaRpuRAn'inRa tOzikku 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu.-ammUvanAr