talaivan

3. pAlai
In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
5
vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
curanmutal van'ta uran mAy mAlai
uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
vinai muTittanna iniyOL
manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?

mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

6. kuRijci
n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
n'Ar urittanna matan il mAmai,
kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
5
eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
attak kumizin koTu mUkku viLai kani
eRi maTa mARku valci Akum
val vil Ori kAnam n'ARi,
10
irum pal olivarum kUn'tal
perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.

iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

8. kuRijci
alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
5
tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
tiN tErp poRaiyan toNTi-
10
tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!

iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

9. pAlai
azivilar muyalum Arva mAkkaL
vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
alamaral varuttam tIra, yAza n'in
n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
5
porip pUm punkin azaR takai oN muRi
cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
maNal kANtORum vaNTal taii,
varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
10
mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
n'aRun' taN pozila, kAnam;
kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.

uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

16. pAlai
puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
5
vATAp pUvin poykai n'AppaN
OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
vizun'Ir viyalakam tUNiAka
ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
10
amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
enaiya Akuka! vAziya poruLE!

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

21. mullai
viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
5
Emati, valava, tErE! utuk kAN-
urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
kAmaru takaiya kAnavAraNam
peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
10
pularA Ir maNal malirak keNTi,
n'AL irai kavara mATTi, tan
pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!

vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

22. kuRijci
koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
5
tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
10
pILoTu tiragkiya n'elliRku
n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.

varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

39. kuRijci
collin col etirkoLLAy, yAza n'in
tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
5
puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
kaNNE katava? alla; n'aNNAr
araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
10
perum peyark kUTal anna n'in
karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.

iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

42. mullai
maRattaRku aritAl-pAka! pal n'AL
aRattoTu varun'tiya alku tozil koLIiya
paza mazai pozin'ta putu n'Ir avala
n'A n'avil pal kiLai kaRagka, mAN vinai
5
maNi oli kELAL, vANutal; atanAl,
'Ekumin' enRa iLaiyar vallE
il pukku aRiyun'arAka, mellena
maNNAk kUn'tal mAcu aRak kazIi,
cil pOtu koNTu pal kural azuttiya
10
an' n'ilai pukutalin, mey varuttuRAa
aviz pU muTiyinaL kavaiiya
maTa mA arivai makizn'tu ayar n'ilaiyE.

vinaimuRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-kIrattanAr

44. kuRijci
poru il AyamOTu aruvi ATi,
n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
5
n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
10
pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
cel mazai iyakkam kANum
n'al malai n'ATan kAtal makaLE?

iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

52. pAlai
mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
5
vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
mazavar peru makan mA vaL Ori
10
kai vaLam iyaivatu Ayinum,
aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.

talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

59. mullai
uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
5
iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
n'uN mukai avizn'ta puRavin
10
poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.

vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

62. pAlai
vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
5
uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
ulavai Akiya maratta
10
kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?

mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

75. kuRijci
n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
5
uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
paccUn peyta pakazi pOla,
cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
uRAa n'Okkam uRRa en
10
paital n'ejcam uyyumARE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

76. pAlai
varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
5
varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
immen pEr alar n'um Urp punnai
vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
kAnal vAr maNal marIi,
kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!

puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.

pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

79. pAlai
'ciRai n'AL Igkai uRai n'ani tiraLvI,
kUrai n'al manaik kuRun' toTi makaLir
maNal ATu kazagkin, aRai micait tAam
Er taraluRRa iyakku arug kavalaip
5
pirin'tOr van'tu, n'appuNarap puNarn'tOr
pirital cUztalin, ariyatum uNTO?'
enRu n'Am kURik kAmam cepputum;
ceppAtu viTinE, uyiroTum van'tanRu-
amma! vAzi, tOzi!-
10
yAtanin tavirkkuvam, kAtalar celavE?

pirivu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-kaNNakanAr

80. marutam
'manRa erumai malar talaik kArAn
in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
5
tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
taiit tigkaL taN kayam paTiyum
perun' tOT kuRumakaL allatu,
marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr

81. mullai
iru n'ilam kuRaiyak koTTipparin'tinRu
Ati pOkiya acaivu il n'On tAL,
mannar matikkum mAN vinaip puravi
koym mayir eruttil peym maNi Arppa,
5
pUNkatil-pAka!-n'in tErE: pUN tAz
Aka vana mulaik karaivalam teRippa
azutanaL uRaiyum am mA arivai
virun'tu ayar viruppoTu varun'tinaL acaiiya
muRuval in n'akai kANkam!-
10
uRu pakai taNittanan, uravu vAL vEn'tE.

vinai muRRiya talaivantErppAkaRku uraittatu.-akampanmAlAtanAr

82. kuRijci
n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
5
uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
10
kOL n'Ay koNTa koLLaik
kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.

tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

95. kuRijci
kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
atavat tIm kani anna cem mukat
tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
5
kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
koTicci kaiyakattatuvE, piRar
10
viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.

talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

101. n'eytal
muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
5
tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
mIn eRi paratavar maTa makaL
mAn amar n'Okkam kANA UgkE.

pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

103. pAlai
onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
ciRiyilai vEmpin periya konRu,
kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
5
pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
mAyA vETTam pOkiya kaNavan
poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
10
ALvinaikku akalvAm eninum,
mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.

poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

106. n'eytal
aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
5
uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?

paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

113. pAlai
uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
pul arai irattip potip puRap pacug kAy
kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
5
'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
n'eytal uNkaN paital kUra,
pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
utiyan maNTiya oli talai jATpin
10
immen perug kaLattu iyavar Utum
Ampal am kuzalin Egki,
kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!

iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

120. marutam
taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
5
vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
aTTilOLE am mA arivai-
10
emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
ciRu muL eyiRu tOnRa
muRuval koNTa mukam kANkammE.

virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

126. pAlai
paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
5
tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
10
kAmam tarutalum inRE; atanAl,
n'illAp poruT piNic cERi;
vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!

poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

137. pAlai
taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
5
aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
kunRa vaippin kAnam
10
cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!

talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

139. mullai
ulakiRku ANiyAkap palar toza,
pala vayin n'ilaiiya kunRin kOTutORu
Eyinai, uraiiyarO!-perug kali ezili!
paTumalai n'inRa n'al yAz vaTi n'arampu
5
ezIiyanna uRaiyinai! muzavin
maN Ar kaNNin immena imirum-
vaNarn'tu oli kUn'tal mAayOLoTu
puNarn'tu initu n'ukarn'ta cAral n'al Ur,
viravu malar utira vIci-
10
iravup peyal pozin'ta utaviyOyE!

talaivan vinaimuRRi van'tu paLLiyiTattAnAka, peyta mazaiyai vAzttiyatu.-perugkaucikanAr

140. kuRijci
koNTal mA mazai kuTakku Erpu kuzaitta
ciRu kOl iNara perun' taN cAn'tam
vakai cEr aimpAl takai peRa vAri,
pularviTattu utirtta tukaL paTu kUzaip
5
perug kaN Ayam uvappa, tan'tai
n'eTun' tEr vazagkum n'ilavu maNal muRRattu,
pan'toTu peyarum parivilATTi
aruLinum, aruLAL Ayinum, peritu azin'tu
pinnilai muniyalmA n'ejcE!-ennatUum
10
arun' tuyar avalam tIrkkum
marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.

kuRai maRukkappaTTa talaivan tan n'ejcinai n'erugkiyatu.-pUtagkaNNanAr

141. pAlai
iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
5
kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
10
vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
aricil am taN aRal anna, ivaL
viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

142. mullai
vAn ikupu corin'ta vayagku peyaRkaTai n'AL,
pANi koNTa pal kAl mel uRi
jeli kOl kalap pai ataLoTu curukki,
paRip puRattu iTTa pAl n'oTai iTaiyan
5
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl vaitta oTugku n'ilai maTi viLi
ciRu talait tozuti EmArttu alkum
puRavinatuvE-poyyA yANar,
allil Ayinum virun'tu varin uvakkum,
10
mullai cAnRa kaRpin,
mel iyaR kuRumakaL uRaivin, UrE.

vinai muRRi mILumtalaimakan, tErppAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

146. kuRijci
villAp pUvin kaNNi cUTi,
'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
5
perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
aruLik kUTum Arva mAkkaL
n'allEm ennum kiLavi vallOn
ezuti anna kAN taku vanappin
10
aiyaL, mAyOL, aNagkiya
maiyal n'ejcam en mozik koLinE!

pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr

152. n'eytal
maTalE kAmam tan'tatu; alarE
miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
5
ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?

maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

155. n'eytal
'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
5
kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
10
pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.

iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

157. pAlai
irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
5
iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
am pUn' tAtu ukkanna
10
n'uN pal titti mAayOLE.

poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

160. kuRijci
n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
n'umminum aRikuvenmannE-kammena
etirtta titti, Er iLa vana mulai
5
vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
etir malarp piNaiyal anna ivaL
10
ari matar mazaik kaN kANA UgkE.

kazaRRu etirmaRai.

161. mullai
iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
immen paRavai INTu kiLai iriya,
5
n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
10
kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
putalvaR kATTip poykkum
titalai alkul tEm moziyATkE?

vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

162. pAlai
'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
5
pani vAr uNkaN paitala kaluza,
'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
10
vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
tujcu piTi varuTum attam
vallai Akutal ollumO, n'inakkE?

'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

166. pAlai
ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
5
ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
10
kAtal tAnum kaTalinum peritE!

celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

169. mullai
'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
varuvam' ennum paruvaral tIra,
paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
5
mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
van kai iTaiyan ellip parIi,
veN pOz taiiya alagkal am toTalai
maRukuTan kamazum mAlai,
10
ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

185. kuRijci
AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
kANavum n'alkAy Ayin-pANar
paricil peRRa viri uLai n'al mAn
5
kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
paRavai izaitta pal kaN iRAal
10
tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
vinai mAN pAvai annOL
kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.

pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

186. pAlai
kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
perug kai yAnai piTi etir OTum
kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
5
vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
kAmar poruT piNi pOkiya
10
n'Am veg kAtalar cenRa ARE.

piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

190. kuRijci
n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
5
vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
ariyal am kazani ArkkATu anna
kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!

pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

192. kuRijci
'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
maram payil cOlai maliya, pUziyar
uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
5
mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
azutanai uRaiyum am mA arivai!
payam kezu palavin kollik kuTa varaip
pUtam puNartta putitu iyal pAvai
10
viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
Ay n'alam uLLi varin, emakku
Emam Akum, malaimutal ARE.

iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

201.kuRijci
'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
5
cev vErp palavin payam kezu kollit
teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
10
peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
pOtal ollAL en n'ejcattAnE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

202. pAlai
puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
van cuval parArai murukki, kanRoTu
maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
5
tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
10
cel cuTar n'eTug koTi pOla,
pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.

uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

204. kuRijci
'taLir cEr taN tazai taii, n'un'tai
kuLir vAy viyan punattu el paTa varukO?
kuRuj cunaik kuvaLai aTaicci, n'Am puNariya
n'aRun' taN cAral ATukam varukO?
5
in col mEvalaippaTTa en n'ejcu uNak
kURu ini; maTan'tai! n'in kUr eyiRu uNku' ena,
yAn tan mozitalin, mozi etir van'tu,
tAn cey kuRi n'ilai iniya kURi,
ERu piri maTap piNai kaTuppa vERupaTTu,
10
uRu kazai n'ivappin ciRukuTip peyarum
koTicci celpuRam n'Okki,
viTutta n'ejcam! viTal ollAtE?

pinninRa talaimakan ARRAnAy, tOzi kETpat tan n'ejciRkuc colliyatu.-maLLanAr

205. pAlai
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
5
tun arug kAnam ennAy, n'IyE
kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
pOyinRukollO tAnE-paTappaik
koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
10
n'Ir mali kataz peyal talaiiya
Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!

talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

209. kuRijci
malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
5
mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
tavirumkAlaiAyin, en
uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!

kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!

mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

221. mullai
maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
5
vampu virittanna cem pulap puRavil,
n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
10
n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
'van'tIka, en'tai!' ennum
am tIm kiLavi kETkam n'AmE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

242. mullai
ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
pon enak konRai malara, maNi enap
pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
5
kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
kAmar n'ejcamoTu akalA,
10
tETUu n'inRa iralai ERE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

250. marutam
n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
5
kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
verUum mAn piNaiyin orIi,
10
'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!

putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

256. pAlai
n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
5
in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
10
kaN kavar vari n'izal vatiyum
taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.

'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

262. pAlai
taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
5
tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
10
aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.

talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr

264. pAlai
pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
5
vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
A pUN teN maNi iyampum,
IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.

uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

265. kuRijci
iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
aLLal ATiya puLLi varik kalai
vILai ampin villOr perumakan,
pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
5
pArattu anna-Ara mArpin
ciRu kOR cenni ArERRanna-
mAri vaN makiz Ori kollik
kali mayil kalAvattu anna, ivaL
oli men kUn'tal n'am vayinAnE.

pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

284. pAlai
'puRam tAzpu iruNTa kUn'tal, pOtin
n'iRam peRum Ir itazp polin'ta uNkaN,
uLLam piNikkoNTOLvayin', n'ejcam,
'cellal tIrkam; celvAm' ennum:
5
'ceyvinai muTiyAtu evvam ceytal
eyyAmaiyOTu iLivu talaittarum' ena,
uRuti tUkkAt tUgki, aRivE,
'ciRitu n'ani viraiyal' ennum: AyiTai,
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu mARu paRRiya
10
tEypurip pazag kayiRu pOla,
vIvatukol en varun'tiya uTampE?

poruL muTiyAn'inRa talaimakan ARRAnAkic colliyatu.- tEypurip pazagkayiRRinAr

298. pAlai
vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
5
aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
10
orumai ceppiya arumai, vAn mukai
irum pOtu kamazum kUn'tal,
peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?

tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

308. pAlai
cela viraivuRRa aravam pORRi,
malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
vENTAmaiyin menmela van'tu,
5
vinavalum takaittalum cellAL Aki,
veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
10
peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.

n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

312. pAlai
n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
5
mAri n'inRa, maiyal aRciram-
yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
etirtta titti muRRA mulaiyaL,
kOTait tigkaLum panippOL-
vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.

poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr

319. n'eytal
Otamum oli OvinRE; Utaiyum
tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
5
Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
pAvai anna palar Ay vanappin,
taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
10
mIn kaN tujcum pozutum,
yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?

kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

321. mullai
cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
kAna mullaik kaya vAy alari
pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
5
kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
pullen vaRu manai n'Okki, mella
varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
10
perug kali mUtUr maram tOnRummE.

vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

322. kuRijci
Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
5
Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
10
aNagku ena uNarak kURi, vElan
in iyam kaRagkap pATi,
pal malar citaRip paravuRu palikkE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

324. kuRijci
an'tO! tAnE aLiyaL tAyE;
n'on'tu azi avalamoTu en AkuvaLkol,
pon pOl mEnit tan makaL n'ayan'tOL?-
kOTu muRRu yAnai kATuTan n'iRaitara,
5
n'ey paTTanna n'On kAz eHkin
celvat tan'tai iTanuTai varaippin,
ATu pan'tu uruTTun'aL pOla OTi,
am cil Oti ivaL uRum
pajci mel aTi n'aTaipayiRRummE!

talaimakan, pAgkaRkuc colliyatu; iTaic curattuk kaNTOr colliyatUum Am.- kayamanAr

341. kuRijci
vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
5
kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
vERu pula vATai alaippa,
10
tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.

vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

346. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
azin'ta vEli am kuTic cIRUr
5
AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
tAL vali Akiya vankaN irukkai,
inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
10
kaTi patam kamazum kUn'tal
maTa mA arivai taTa men tOLE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

349. n'eytal
kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
5
vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
pinnilai muniyA n'amvayin,
10
en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?

talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

352. pAlai
ilai mAN pakazic cilai mAN irIiya
anpu il ATavar alaittalin, palaruTan
vampalar tolain'ta ajcuvaru kavalai,
azal pOl ceviya cEval ATTi,
5
n'izaloTu katikkum n'iNam puri mutu n'ari
paccUn koLLai mAn'ti, veytuRRu,
tEr tikaz vaRum pulam tuzaii, n'Ir n'ayan'tu,
patukkai n'Izal otukku iTam peRAa
aruj curak kavalai varutalin, varun'tiya
10
n'amakkum ariya Ayina: amait tOL
mANpuTaik kuRumakaL n'Igki,
yAgku van'tanaLkol? aLiyaL tAnE!

poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattukkaN ARRAnAyt tannuLLE colliyatu.-maturaip paLLimarutagkizAr makanAr cokuttanAr

356. kuRijci
n'ilam tAz marugkin teN kaTal mEyn'ta
vilagku men tUvic ceg kAl annam,
pon paTu n'eTug kOTTu imayattu ucci
vAn aramakaLirkku mEval Akum
5
vaLarAp pArppiRku alku irai oyyum
acaivu il n'On paRai pOla, cela vara
varun'tinai-vAzi, en uLLam!-oru n'AL
kAtali uzaiyaLAka,
kuNakkut tOnRu veLLiyin, emakkumAr varumE?

varaivu maRukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar

357. kuRijci
n'in kuRippu evanO?-tOzi!-en kuRippu
ennoTu n'ilaiyAtuAyinum, enRum
n'ejcu vaTuppaTuttuk keTa aRiyAtE-
cEN uRat tOnRum kunRattuk kavAan,
5
peyal uzan'tu ulaRiya maNip poRik kuTumip
pIli majjai Alum cOlai,
am kaN aRaiya akal vAyp paij cunai
uNkaN oppin n'Ilam aTaicci,
n'Ir alaik kalaiiya kaNNic
10
cAral n'ATanoTu ATiya n'ALE.

talaimakan varaivu n'ITiya iTattu, 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu; 'manai maruNTu vERupATAyinAy' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.-kuRamakaL kuRiyeyini

362. pAlai
vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
talai n'ATku etiriya taN pata ezili
aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
5
kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
10
n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!

uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

366. pAlai
aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
5
kUtir mullaik kuRug kAl alari
mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
irum pal mel aNai oziya, karumpin
vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
10
mUgkil am kazait tUgka, oRRum
vaTa pula vATaikkup pirivOr
maTavar vAzi, iv ulakattAnE!

ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

370. marutam
vArAy, pANa! n'akukam-n'Erizai
kaTumpuTaik kaTuj cUl n'am kuTikku utavi,
n'eyyOTu imaikkum aiyavit tiraL kAz
viLagku n'akar viLagkak kiTan'tOT kuRuki,
5
'putalvan InRenap peyar peyarttu, av varit
titalai alkul mutu peNTu Aki,
tujcutiyO, mel am cil Oti?' ena,
pal mAN akaTTil kuvaLai oRRi,
uLLinen uRaiyum eR kaNTu, mella,
10
mukai n'AN muRuval tORRi,
takai malar uNkaN kai putaittatuvE.

UTal n'ITa ARRAnAy n'inRAn pANarkkuc colliyatu; mun n'ikazn'tatanaip pANarkkuc colliyatUum Am.- uRaiyUrk katuvAyc cAttanAr

371. mullai
kAyAg kunRattuk konRai pOla,
mA malai viTar akam viLagka minni,
mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
5
peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
kuzal toTagkinarE kOvalar-
tazagku kural urumin kagkulAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

374. mullai
murampu talai maNan'ta n'irampA iyavin
Ogkit tOnRum umaN poli ciRukuTik
kaLarip puLiyin kAy paci peyarppa,
uccik koNTa Ogku kuTai vampalIr!
5
muRRaiyum uTaiyamO maRRE-piRRai
vIz mA maNiya punai n'eTug kUn'tal,
n'Ir vAr puLLi Akam n'anaippa,
virun'tu ayar viruppinaL varun'tum
tirun'tuizai, arivait tEmozi n'ilaiyE?

vinai muRRi mILvAn iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-van paraNar

377. kuRijci
maTal mA Urn'tu, mAlai cUTi,
kaN akan vaippin n'ATum Urum
oL n'utal arivai n'alam pArATTi,
paNNal mEvalamAki, aritu uRRu,
5
atu piNi Aka, viLiyalamkollO-
akal iru vicumpin aravuk kuRaipaTutta
pacug katir matiyattu akal n'ilAp pOla,
aLakam cErn'ta tirun'utal
kazaRupu melikkum n'Oy AkinRE?

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan, tOzi kETpa, tannuLLE colliyatu.-maTal pATiya mAtagkIranAr

384. pAlai
paim puRap puRavin ceg kAR cEval
kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
5
munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
10
arun' tuyar uzan'ta kAlai
marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.

uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

388. n'eytal
amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
5
n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
periya makizum tuRaivan em
10
ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?

varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr